نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آگاهی اخلاقی نقش تصمیم گیری اخلاقی حسابرسان بر افشای اسرار مالی و غیر مالی [دوره 17، شماره 66، 1399، صفحه 149-172]

ا

 • اجتناب مالیاتی تأثیر اجتناب از پرداخت مالیات بر معیارهای حسابداری ارزش شرکت: جریان نقد آزاد برای واحد تجاری و جریان نقد آزاد ناشی از کسب و کار [دوره 17، شماره 68، 1399، صفحه 97-119]
 • احساسات نقش تصمیم گیری اخلاقی حسابرسان بر افشای اسرار مالی و غیر مالی [دوره 17، شماره 66، 1399، صفحه 149-172]
 • اخبار بررسی اثر اخبار پیش بینی سود مدیریت بر قابلیت پیش بینی سود و اختلالات افشاء [دوره 17، شماره 66، 1399، صفحه 87-122]
 • اختلالات افشاء بررسی اثر اخبار پیش بینی سود مدیریت بر قابلیت پیش بینی سود و اختلالات افشاء [دوره 17، شماره 66، 1399، صفحه 87-122]
 • اخلاق حرفه ای اثربخشی ارزش های انگیزشی شوآرتز و اخلاق حرفه ای حسابداری بر گزارشگری مالی متقلبانه [دوره 17، شماره 66، 1399، صفحه 27-50]
 • ارزش شرکت تأثیر اجتناب از پرداخت مالیات بر معیارهای حسابداری ارزش شرکت: جریان نقد آزاد برای واحد تجاری و جریان نقد آزاد ناشی از کسب و کار [دوره 17، شماره 68، 1399، صفحه 97-119]
 • ارزش نهایی وجه نقد توانایی مدیریتی و ارزش نهایی وجوه نقد [دوره 17، شماره 66، 1399، صفحه 123-148]
 • ارزش های انگیزشی شوآرتز اثربخشی ارزش های انگیزشی شوآرتز و اخلاق حرفه ای حسابداری بر گزارشگری مالی متقلبانه [دوره 17، شماره 66، 1399، صفحه 27-50]
 • استراتژی تجاری نقش پاداش مدیریت در تغییر ارتباط بین استراتژی‌های تجاری و سرمایه گذاری بیش (کمتر) از حد [دوره 17، شماره 67، 1399، صفحه 177-201]
 • استقلال ویژگی‌های کمیته حسابرسی و جریان وجه نقد آزاد؛ آزمون نظریه‌های نمایندگی و هزینه معاملات [دوره 17، شماره 68، 1399، صفحه 121-143]
 • افشای اسرار نقش تصمیم گیری اخلاقی حسابرسان بر افشای اسرار مالی و غیر مالی [دوره 17، شماره 66، 1399، صفحه 149-172]
 • اقلام تعهدی اختیاری تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت ها با توجه به نقش عدم تقارن اطلاعاتی و قابلیت مقایسه صورت‌های مالی [دوره 17، شماره 68، 1399، صفحه 33-65]
 • الگوی امتیازدهی بحران مالی و تجدید ارائه صورت‌های مالی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 17، شماره 67، 1399، صفحه 203-227]
 • اندازه ویژگی‌های کمیته حسابرسی و جریان وجه نقد آزاد؛ آزمون نظریه‌های نمایندگی و هزینه معاملات [دوره 17، شماره 68، 1399، صفحه 121-143]
 • اندازه موسسه عوامل موثر بر قضاوت‌ حرفه‌ای(اخلاقی) حسابرسان و فشارهای وارده برآن‌‌ها [دوره 17، شماره 67، 1399، صفحه 1-26]

ب

 • بازار نوظهور؛ بورس اوراق بهادار تهران؛ بحران مالی بحران مالی و تجدید ارائه صورت‌های مالی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 17، شماره 67، 1399، صفحه 203-227]
 • بازده غیر عادی سهام توانایی مدیریتی و ارزش نهایی وجوه نقد [دوره 17، شماره 66، 1399، صفحه 123-148]
 • بحران اقتصادی" تأثیر بحران اقتصادی بر ارتباط بین قدرت مدیرعامل با ارزش و عملکرد مالی؛ نقش ویژگی‌های گزارشگری مالی شرکت [دوره 17، شماره 68، 1399، صفحه 1-31]
 • برآوردگر تفاضل‌گیری‌شده نقش کیفیت سود در اتّخاذ سیاست سود نقدی پایدار: رویکرد گشتاورهای تعمیم‌یافتۀ سیستمی [دوره 17، شماره 67، 1399، صفحه 153-175]
 • برآوردگر سیستمی نقش کیفیت سود در اتّخاذ سیاست سود نقدی پایدار: رویکرد گشتاورهای تعمیم‌یافتۀ سیستمی [دوره 17، شماره 67، 1399، صفحه 153-175]

پ

 • پایداری شبکه اندازه گیری پویای پایداری شبکه بین بانکی ایران [دوره 17، شماره 68، 1399، صفحه 167-197]
 • پاداش مدیریت نقش پاداش مدیریت در تغییر ارتباط بین استراتژی‌های تجاری و سرمایه گذاری بیش (کمتر) از حد [دوره 17، شماره 67، 1399، صفحه 177-201]
 • پیش بینی سود مدیریت بررسی اثر اخبار پیش بینی سود مدیریت بر قابلیت پیش بینی سود و اختلالات افشاء [دوره 17، شماره 66، 1399، صفحه 87-122]

ت

 • تجدید ارائه صورت‌های مالی بحران مالی و تجدید ارائه صورت‌های مالی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 17، شماره 67، 1399، صفحه 203-227]
 • تجربه حسابرس عوامل موثر بر قضاوت‌ حرفه‌ای(اخلاقی) حسابرسان و فشارهای وارده برآن‌‌ها [دوره 17، شماره 67، 1399، صفحه 1-26]
 • تحلیل تم شناسایی شاخص‌های بانک‌های در معرض بحران ورشکستگی بر اساس روش تحلیل تم [دوره 17، شماره 66، 1399، صفحه 51-86]
 • تحلیل گفتمانِ انتقادی گفتمان مالی سازی مستتر در روش های حسابداری ایران [دوره 17، شماره 67، 1399، صفحه 27-56]
 • تخصص مالی ویژگی‌های کمیته حسابرسی و جریان وجه نقد آزاد؛ آزمون نظریه‌های نمایندگی و هزینه معاملات [دوره 17، شماره 68، 1399، صفحه 121-143]
 • تکنیک گروه اسمی و تعاملی عملکرد حسابرسان در جلسات توفان فکری تقلب: تکنیک گروه اسمی و تعاملی [دوره 17، شماره 68، 1399، صفحه 67-95]
 • تمرکز شبکه اندازه گیری پویای پایداری شبکه بین بانکی ایران [دوره 17، شماره 68، 1399، صفحه 167-197]
 • توانایی مدیریت توانایی مدیریتی و ارزش نهایی وجوه نقد [دوره 17، شماره 66، 1399، صفحه 123-148]
 • توفان فکری عملکرد حسابرسان در جلسات توفان فکری تقلب: تکنیک گروه اسمی و تعاملی [دوره 17، شماره 68، 1399، صفحه 67-95]

ج

 • جریان نقد آزاد برای واحد تجاری تأثیر اجتناب از پرداخت مالیات بر معیارهای حسابداری ارزش شرکت: جریان نقد آزاد برای واحد تجاری و جریان نقد آزاد ناشی از کسب و کار [دوره 17، شماره 68، 1399، صفحه 97-119]
 • جریان نقد آزاد ناشی از کسب و کار تأثیر اجتناب از پرداخت مالیات بر معیارهای حسابداری ارزش شرکت: جریان نقد آزاد برای واحد تجاری و جریان نقد آزاد ناشی از کسب و کار [دوره 17، شماره 68، 1399، صفحه 97-119]
 • جریان وجه نقد آزاد ویژگی‌های کمیته حسابرسی و جریان وجه نقد آزاد؛ آزمون نظریه‌های نمایندگی و هزینه معاملات [دوره 17، شماره 68، 1399، صفحه 121-143]
 • جنسیت ویژگی‌های کمیته حسابرسی و جریان وجه نقد آزاد؛ آزمون نظریه‌های نمایندگی و هزینه معاملات [دوره 17، شماره 68، 1399، صفحه 121-143]

ح

 • حسابداری زیست محیطی ارائه مدلی جامع از اهمیت نسبی شاخص‌های حسابداری زیست محیطی با استفاده از معادلات ساختاری [دوره 17، شماره 66، 1399، صفحه 173-203]
 • حق‌الزحمه حسابرسی اثر تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی بر رابطه میان ریسک‌های محیطی شرکت و حق‌الزحمه حسابرسی [دوره 17، شماره 67، 1399، صفحه 57-87]

خ

 • خطر ورشکستگی بحران مالی و تجدید ارائه صورت‌های مالی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 17، شماره 67، 1399، صفحه 203-227]

ر

 • ریسک تجاری اثر تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی بر رابطه میان ریسک‌های محیطی شرکت و حق‌الزحمه حسابرسی [دوره 17، شماره 67، 1399، صفحه 57-87]
 • ریسک سیستمی اندازه گیری پویای پایداری شبکه بین بانکی ایران [دوره 17، شماره 68، 1399، صفحه 167-197]
 • ریسک عملیاتی اثر تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی بر رابطه میان ریسک‌های محیطی شرکت و حق‌الزحمه حسابرسی [دوره 17، شماره 67، 1399، صفحه 57-87]
 • ریسک مالی اثر تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی بر رابطه میان ریسک‌های محیطی شرکت و حق‌الزحمه حسابرسی [دوره 17، شماره 67، 1399، صفحه 57-87]
 • ریسک‌های محیطی شرکت اثر تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی بر رابطه میان ریسک‌های محیطی شرکت و حق‌الزحمه حسابرسی [دوره 17، شماره 67، 1399، صفحه 57-87]

ز

 • زیان گریزی نزدیک بینانه اثر زیان گریزی نزدیک بینانه(MLA) سرمایه گذاران بر سرمایه گذاری در سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 17، شماره 67، 1399، صفحه 89-124]

س

 • سرمایه‌گذاری بیش (کمتر) از حد نقش پاداش مدیریت در تغییر ارتباط بین استراتژی‌های تجاری و سرمایه گذاری بیش (کمتر) از حد [دوره 17، شماره 67، 1399، صفحه 177-201]
 • سرمایه‌گذاری در سهام اثر زیان گریزی نزدیک بینانه(MLA) سرمایه گذاران بر سرمایه گذاری در سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 17، شماره 67، 1399، صفحه 89-124]
 • سلامت بانکی شناسایی شاخص‌های بانک‌های در معرض بحران ورشکستگی بر اساس روش تحلیل تم [دوره 17، شماره 66، 1399، صفحه 51-86]
 • سود نقدی نقش کیفیت سود در اتّخاذ سیاست سود نقدی پایدار: رویکرد گشتاورهای تعمیم‌یافتۀ سیستمی [دوره 17، شماره 67، 1399، صفحه 153-175]

ش

 • شدت اخلاق ادراک شده نقش تصمیم گیری اخلاقی حسابرسان بر افشای اسرار مالی و غیر مالی [دوره 17، شماره 66، 1399، صفحه 149-172]

ض

 • ضریب خوشه بندی اندازه گیری پویای پایداری شبکه بین بانکی ایران [دوره 17، شماره 68، 1399، صفحه 167-197]
 • ضریب زیان گریزی اثر زیان گریزی نزدیک بینانه(MLA) سرمایه گذاران بر سرمایه گذاری در سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 17، شماره 67، 1399، صفحه 89-124]

ع

 • عدم تقارن اطلاعاتی تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت ها با توجه به نقش عدم تقارن اطلاعاتی و قابلیت مقایسه صورت‌های مالی [دوره 17، شماره 68، 1399، صفحه 33-65]
 • عوامل خطر تقلب عملکرد حسابرسان در جلسات توفان فکری تقلب: تکنیک گروه اسمی و تعاملی [دوره 17، شماره 68، 1399، صفحه 67-95]

غ

 • غیبت‌گرایی گفتمان مالی سازی مستتر در روش های حسابداری ایران [دوره 17، شماره 67، 1399، صفحه 27-56]

ف

 • فرصت‌های سرمایه‌گذاری هزینه سرمایه ، گردش مدیرعامل و فرصت‌های سرمایه‌گذاری [دوره 17، شماره 67، 1399، صفحه 125-152]
 • فرضیه سازی تقلب عملکرد حسابرسان در جلسات توفان فکری تقلب: تکنیک گروه اسمی و تعاملی [دوره 17، شماره 68، 1399، صفحه 67-95]
 • فشار حسابرسی عوامل موثر بر قضاوت‌ حرفه‌ای(اخلاقی) حسابرسان و فشارهای وارده برآن‌‌ها [دوره 17، شماره 67، 1399، صفحه 1-26]

ق

 • قابلیت پیش بینی بررسی اثر اخبار پیش بینی سود مدیریت بر قابلیت پیش بینی سود و اختلالات افشاء [دوره 17، شماره 66، 1399، صفحه 87-122]
 • قابلیت مقایسه صورت های مالی تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت ها با توجه به نقش عدم تقارن اطلاعاتی و قابلیت مقایسه صورت‌های مالی [دوره 17، شماره 68، 1399، صفحه 33-65]
 • قضاوت حرفه ای نقش تصمیم گیری اخلاقی حسابرسان بر افشای اسرار مالی و غیر مالی [دوره 17، شماره 66، 1399، صفحه 149-172]
 • قضاوت حرفه‌ای عوامل موثر بر قضاوت‌ حرفه‌ای(اخلاقی) حسابرسان و فشارهای وارده برآن‌‌ها [دوره 17، شماره 67، 1399، صفحه 1-26]

ک

 • کیفیت اطلاعات حسابداری تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت ها با توجه به نقش عدم تقارن اطلاعاتی و قابلیت مقایسه صورت‌های مالی [دوره 17، شماره 68، 1399، صفحه 33-65]
 • کیفیت حسابرسی ویژگی‌های حسابرس، گرایش‌های حرفه‌ای و تجاری، و تأثیر آنها بر کیفیت حسابرسی [دوره 17، شماره 68، 1399، صفحه 145-165]
 • کیفیت سود نقش کیفیت سود در اتّخاذ سیاست سود نقدی پایدار: رویکرد گشتاورهای تعمیم‌یافتۀ سیستمی [دوره 17، شماره 67، 1399، صفحه 153-175]
 • کیوتوبین هزینه سرمایه ، گردش مدیرعامل و فرصت‌های سرمایه‌گذاری [دوره 17، شماره 67، 1399، صفحه 125-152]

گ

 • گرایش تجاری ویژگی‌های حسابرس، گرایش‌های حرفه‌ای و تجاری، و تأثیر آنها بر کیفیت حسابرسی [دوره 17، شماره 68، 1399، صفحه 145-165]
 • گرایش حرفه‌ای ویژگی‌های حسابرس، گرایش‌های حرفه‌ای و تجاری، و تأثیر آنها بر کیفیت حسابرسی [دوره 17، شماره 68، 1399، صفحه 145-165]
 • گردش مدیرعامل شرکت هزینه سرمایه ، گردش مدیرعامل و فرصت‌های سرمایه‌گذاری [دوره 17، شماره 67، 1399، صفحه 125-152]
 • گزارشگری صورت های مالی متقلبانه اثربخشی ارزش های انگیزشی شوآرتز و اخلاق حرفه ای حسابداری بر گزارشگری مالی متقلبانه [دوره 17، شماره 66، 1399، صفحه 27-50]
 • گشتاورهای تعمیم‌یافته نقش کیفیت سود در اتّخاذ سیاست سود نقدی پایدار: رویکرد گشتاورهای تعمیم‌یافتۀ سیستمی [دوره 17، شماره 67، 1399، صفحه 153-175]

م

 • مالی‌سازی گفتمان مالی سازی مستتر در روش های حسابداری ایران [دوره 17، شماره 67، 1399، صفحه 27-56]
 • محیط زیست ارائه مدلی جامع از اهمیت نسبی شاخص‌های حسابداری زیست محیطی با استفاده از معادلات ساختاری [دوره 17، شماره 66، 1399، صفحه 173-203]
 • معادلات ساختاری ارائه مدلی جامع از اهمیت نسبی شاخص‌های حسابداری زیست محیطی با استفاده از معادلات ساختاری [دوره 17، شماره 66، 1399، صفحه 173-203]
 • مفاهیم نظری گزارش‌گری مالی گفتمان مالی سازی مستتر در روش های حسابداری ایران [دوره 17، شماره 67، 1399، صفحه 27-56]

ن

 • نامسئولیتی گفتمان مالی سازی مستتر در روش های حسابداری ایران [دوره 17، شماره 67، 1399، صفحه 27-56]
 • نرخ رشد ارزش بازار جمع دارایی‌ها هزینه سرمایه ، گردش مدیرعامل و فرصت‌های سرمایه‌گذاری [دوره 17، شماره 67، 1399، صفحه 125-152]
 • نقطه مرجع اثر زیان گریزی نزدیک بینانه(MLA) سرمایه گذاران بر سرمایه گذاری در سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 17، شماره 67، 1399، صفحه 89-124]

و

 • ورشکستگی بانک‌ها شناسایی شاخص‌های بانک‌های در معرض بحران ورشکستگی بر اساس روش تحلیل تم [دوره 17، شماره 66، 1399، صفحه 51-86]
 • ویژگی حسابرس ویژگی‌های حسابرس، گرایش‌های حرفه‌ای و تجاری، و تأثیر آنها بر کیفیت حسابرسی [دوره 17، شماره 68، 1399، صفحه 145-165]

ه

 • هزینه حقوق صاحبان سهام تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت ها با توجه به نقش عدم تقارن اطلاعاتی و قابلیت مقایسه صورت‌های مالی [دوره 17، شماره 68، 1399، صفحه 33-65]
 • هزینه سرمایه هزینه سرمایه ، گردش مدیرعامل و فرصت‌های سرمایه‌گذاری [دوره 17، شماره 67، 1399، صفحه 125-152]
 • همگونی شبکه اندازه گیری پویای پایداری شبکه بین بانکی ایران [دوره 17، شماره 68، 1399، صفحه 167-197]