نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه شهید بهشتی

2 استاد گروه حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

3 استادیار گروه حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

4 استاد گروه مدیریت دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

اطلاعات کمی به تنهایی و به خودی خود تصویر ناقصی از شرایط اقتصادی یک شرکت ارائه می‌کند. بنابراین شرکت‌ها علاوه بر افشاهای کمی، افشا‌هایی به صورت کیفی و متنی نیز منتشر می‌کنند که علاوه بر ویژگی کلی اطلاعات یعنی سودمندی در امر تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان، ویژگی‌های دیگری نیز همچون احساس زبانی و خوانایی دارند که می‌توانند بر قضاوت و تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان تاثیر‌گذار باشند. هدف از انجام این پژوهش بررسی این موضوع است که آیا مدیران می‌توانند با دست‌کاری احساس زبانی و خوانایی اطلاعیه اعلان سود بر قضاوت و تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران تاثیر بگذارند یا خیر و اینکه آیا میزان این تاثیر توسط سبک پردازش اطلاعات سرمایه‌گذاران (خبرگی) تعدیل خواهد‌شد یا خیر. بدین منظور از یک آزمایش 2*2*2 بین گروهی با دانشجویان حسابداری به عنوان آزمودنی استفاده شد. تجزیه و تحلیل آنوا نشان داد احساس زبانی مثبت و خوانایی ضعیف اطلاعیه اعلان سود بر قضاوت سرمایه‌گذاران تاثیر مثبت دارد. همچنین احساس زبانی مثبت و خوانایی ضعیف اطلاعیه اعلان سود بر قضاوت سرمایه‌گذارانی که از خبرگی کمتری برخوردارند و از سبک شهودی برای پردازش اطلاعات استفاده می‌کنند، تاثیر مثبت و بر قضاوت سرمایه‌گذارانی که از خبرگی بیشتری برخوردارند و از سبک تحلیلی برای پردازش اطلاعات استفاده می‌کنند، تاثیر منفی دارد. در مجموع نتایج این تحقیق موید آن است که لزوم حمایت از سرمایه‌گذاران کمتر خبره به وسیله ارائه دستورالعمل‌هایی برای افزایش خوانایی و همچنین استفاده از احساس زبانی متناسب با عملکرد کلی شرکت توسط نهادهای قانون‌گذار امری ضروری به نظر می‌رسد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Language Sentiment, Readability and Information Processing Style (sophistication) on Investors’ Judgment: Experimental Evidence

نویسندگان [English]

  • yeganeh faghfour maghrebi 1
  • seyed hossein sajadi 2
  • Hamideh Esnaashari 3
  • ali rezaeian 4

1 P.h.D Student at Shahid Beheshti University

2 faculty member of shahid beheshti university

3 faculty member of shahid beheshti university

4 Faculty member of Shahid Beheshti University

چکیده [English]

Quantitative information by itself provides investors with an incomplete picture of a
firm’s economic circumstances. Thus firms also provide qualitative and textual
disclosures in addition to quantitative disclosures which have characteristics such as
language sentiment and readability that can have impact on investors’ judgment and
decision-making. The goal of this study is to examine whether language sentiment
and readability of an earning press release can affect investors’ judgment and
whether this effect is conditional on investors’ information processing style
(sophistication). For this purpose a 2 * 2 * 2 between-subject experiment was
conducted with accounting students as participants. ANOVA analysis showed a
significant relationship between investors’ judgment, language sentiment and
readability. Results also indicated that positive language sentiment and low
readability affect less sophisticated investors who use heuristic information
processing style in a positive way and more sophisticated investors who use rational
thinking style in a negative way. Taken together, the results of this study confirm
that there is a need for regulation to ensure protection for unprofessional investors
and also require companies to apply disclosure tone which is in line with firm’s
overall performance and increase the readability of qualitative disclosures

کلیدواژه‌ها [English]

  • Language sentiment
  • Readability
  • Information processing Style (Sophistication)
  • Heuristic Pstyle
  • Rational Processing Style
دیدار، حمزه، منصورفر، غلامرضا و هیوا خجسته. (1390). اثر خصوصیات شرکتی بر سطح افشا شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، شماره 32، صص 168-141.
ستایش، محمد حسین و مهدی ابراهیمی میمند. (1394). رابطه بین نوع مالکیت نهادی و کیفیت افشا در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، شماره 48، صص 75-53.
بخشی، سعیداله، پیری، پرویز و مهدی حیدری. (1398). بررسی تاثیر ساختار مالکیت (دولتی و خصوصی) بر رابطه بین کیفیت افشا و هزینه سرمایه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، شماره 62، صص43-21.
نظری، هنگامه، حصارزاده، رضا و محمد‌رضا عباس‌زاده. (1395). بررسی تاثیر ساخت زبان گزارشگری مالی بر میزان تمایل به سرمایه‌گذاری. پژوهش‌های حسابداری مالی، شماره چهارم، صص 76-55
ثقفی، علی و اسفندیار ملکیان. (1377). جامعیت گزارش‌های سالانه و ویژگی‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، سال ششم، شماره 22 ، صص 34-7
دلاور، علی. (1393). روش‌های تحقیق در روان‌شناسی و علوم تربیتی، 1385، تهران، دانشگاه پیام نور
Asay, S.; B. Elliott; and K. Rennekamp.(2017). “Disclosure readability and the sensitivity of investors’ valuation judgments to outside information” The Accounting review 92 (4): 1-25.
Asay, S.; B. Elliott; and K. Rennekamp.(2018). “Firm performance, reporting goals and language choices in narrative disclosures” Journal of Accounting and Economics 65(2): 380-398.
Asay, S.; R. Libby; and K. Rennekamp.(2018). “Do features that associate managers with a message magnify investors’ reactions to narrative disclosures?” Accounting, Organizations and Society 68-69 : 1-14.
Bloomfield, R.; R. Libby; and M. W. Nelson. (2002). "Experimental research in financial accounting". Accounting, Organizations and society 27: 775-810.
Buckless, F; and S. Ravenscroft.(1990). “Contrast Coding: A Refinement of ANOVA in Behavioral Analysis” The Accounting Review 65 (4): 933- 945.
Davis, A.; J. Piger; and L. Sedor. (2012). "Beyond the Numbers: Measuring the Information Content of Earnings Press Release Language". Contemporary Accounting Research 29: 845-868.
Epstein, Seymour. (1994). “Integration of the cognitive and the psychodynamic unconscious”. American Psychologist 49(8): 709-724.
Epstein, S., R. Pacini, R.Veronika., and H. Harriet. (1996). “Individual differences in intuitive-experiential and analytical-rational thinking style” Journal of personality and social psychology 71(2): 390-405.
Epstein, S., and R. Pacini. (1999). “The relation of rational and experiential information processing styles of personality, basic beliefs and ratio-bias phenomenon” Journal of personality and social psychology 76 (6): 972-987.
Griffith, E; K. Kadous ; and D. Young. (2016). “How insight from the new JDM research can improve auditor judgment: fundamental research questions and methodological advice” Auditing: A Journal of Practice and Theory 35(2): 1-22.
Hales, J.; J. Kuang; and S. Venkataraman. (2011). "Who Believes the Hype? An Experimental Examination of How Language Affects Investor Judgments". Journal of Accounting Research 49: 223-255.
Hargis, G., A.K.Hernandez, P.Hughes, J.Ramaker, S. Rouiller, and E. Wilde.1998."Developing Quality Technical Information: A Handbook for Writers and Editors", Prentice Hall
Huang, X.; S. H. Teoh; and Y.L.Zhang. 2014. "Tone Management" The Accounting Review 89: 1083-1113.
Hustinger, J. R.; L.M. Isbell ; and G. L. Clore. (2016). "The Affective Control of Thought: Malleable, Not Fixed". Journal of Psychological Review 121: 600-618.
Isbell, L.; E. C. Lair; and D. R. Rovenpor. (2013). "Affect-as-Information about Processing Styles: A Cognitive Malleability Approach" Journal of Social and Personality Psychology Compass 72: 93-114
Kahneman. D., and A. Tversky.(1979). “Prospect Theory: An analysis of decision under risk” The Econometric Society 47(2): 263-291.
Kahneman. D., and A. Tversky. (1974). “Judgment under uncertainty: Heuristic and Biases” Science 185 : 1124-1131.
Kahneman. D., and A. Tversky. (1982). “The psychology of preferences” Scientific American 246 (1): 160-173.
Koonce, L., Z. Leitter ; and B. White. (2018). “The effect of a cautionary notice on investors’ reactions to more and less readable disclosures”. ssrn.com. https://papers.ssrn.com/sol3/papers. cfm? abstract_id=2711542
Kourtidis, D., Sevic, Z., Chatzoglou, P.(2011), Investors’ trading activity: A behavioural perspective and empirical results. The Journal of Socio-Economics, 40, 548-557.
Lux, E., Adam, M. T., Hawlitschek, F., and J. Pfeiffer. (2015). “Using live biofeedback for decision support: investigating influences of emotion regulation in financial decision-making” ECIS 2015 Research-in-Progress Papers, 1-12.
McLaughlin. G. (1969). “The Smog Readability Formula” Journal of Reading 12 (8): 639-646.
Nagy and Obenberger (1994), “Factors influencing investor behavior”, Financial Analysts Journal, 50, 63-68.
Neumann, J., and O.Morgenstern. 1947. “Theory of Games and Economic Behavior”. Princeton University Press.
Rennekamp, K. (2012). "Processing fluency and investors' reactions to disclosure readability". Journal of Accounting Research 50: 1319-1354.
Riley,T.J. 2011. "An investigation into manager's language use in earnings press releases. Accounting Ph.D. Dissertation, University of Massachusetts Amherst, Insenberg School of Management. www.proquest/dissertation.com
Securities and Exchange Commission (1998). "A Plain English Handbook: How to Create Clear SEC Disclosure. Washington DC, SEC Office of Investor Education and Assistance. http://www.sec.gov/pdf/ handbook.pdf
Tan, H; E. Wang; and B. Zhou. 2015. “How does readability influence investors’ judgments? Consistency of benchmark performance matters” The Accounting Review 90(1): 371-393.
Thayer, J.2011. "Determinant's of investor's information acquisition: credibility and confirmation". The Accounting Review 86(1): 1-21.
Tversky,A., and D.Kahneman.(1986)."Rational choice and the framing of decisions". Journal of Business 59: 251-278.
Zajonc, R.B. (1980). "Feeling and Thinking: Preferences Need No Inferences". American Psychologist 35(2): 151-175.