آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1553
تعداد پذیرش 184
تعداد پذیرش بدون داوری 2
تعداد عدم پذیرش 1115
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 890

مقالات منتشر شده (از سال 1381)
تعداد دوره‌ها 20
تعداد شماره‌ها 80
تعداد مقالات 563
تعداد مشاهده مقاله 1110089
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 970454
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 30 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 173 روز
متوسط زمان داوری 44 روز
متوسط زمان پذیرش 431 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 60 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 88 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 36 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 270 روز
درصد پذیرش 12 %