آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1322
تعداد پذیرش 175
تعداد پذیرش بدون داوری 4
تعداد عدم پذیرش 957
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 794

مقالات منتشر شده (از سال 1381)
تعداد دوره‌ها 18
تعداد شماره‌ها 71
تعداد مقالات 503
تعداد مشاهده مقاله 819709
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 767544
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 36 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 206 روز
متوسط زمان داوری 49 روز
متوسط زمان پذیرش 566 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 479 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 94 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 38 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 367 روز
درصد پذیرش 13 %