آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1587
تعداد پذیرش 196
تعداد پذیرش بدون داوری 2
تعداد عدم پذیرش 1135
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 899

مقالات منتشر شده (از سال 1381)
تعداد دوره‌ها 21
تعداد شماره‌ها 81
تعداد مقالات 575
تعداد مشاهده مقاله 1149989
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1001865
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 29 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 168 روز
متوسط زمان داوری 43 روز
متوسط زمان پذیرش 410 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 60 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 87 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 35 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 263 روز
درصد پذیرش 12 %