آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1375
تعداد پذیرش 185
تعداد پذیرش بدون داوری 4
تعداد عدم پذیرش 1001
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 826

مقالات منتشر شده (از سال 1381)
تعداد دوره‌ها 19
تعداد شماره‌ها 73
تعداد مقالات 513
تعداد مشاهده مقاله 892408
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 810274
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 35 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 201 روز
متوسط زمان داوری 49 روز
متوسط زمان پذیرش 548 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 479 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 95 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 38 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 344 روز
درصد پذیرش 13 %