آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1406
تعداد پذیرش 193
تعداد پذیرش بدون داوری 4
تعداد عدم پذیرش 1028
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 846

مقالات منتشر شده (از سال 1381)
تعداد دوره‌ها 19
تعداد شماره‌ها 74
تعداد مقالات 522
تعداد مشاهده مقاله 919048
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 829083
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 34 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 199 روز
متوسط زمان داوری 48 روز
متوسط زمان پذیرش 533 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 479 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 93 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 37 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 329 روز
درصد پذیرش 14 %