تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت ها با توجه به نقش عدم تقارن اطلاعاتی و قابلیت مقایسه صورت‌های مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارگروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

2 استادیار گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

3 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

10.22054/qjma.2021.39721.1957

چکیده

هدف تحقیق حاضر تبیین تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت‌ها و بررسی نقش تعدیلگر عدم تقارن اطلاعاتی و نقش تعدیلگر همزمان این متغیر و قابلیت مقایسه صورت‌های مالی در این بستر است. قلمرو زمانی این پژوهش برای دوره 5 ساله از ابتدای سال 1392 لغایت پایان سال 1396در نظر گرفته شده است و نمونه پژوهش شامل 91 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. برای تحلیل های آماری از رگرسیون‌ چند متغیره استفاده شده است. نتایج تجزیه و تحلیل‌ها حاکی از آن است که کیفیت اطلاعات حسابداری بر هزینه حقوق صاحبان سهام تاثیر معکوس دارد؛ به نحوی که هرچه کیفیت اطلاعات حسابداری بالاتر باشد، هزینه حقوق صاحبان سهام کاهش می‌یابد؛ وبالعکس. هم چنین، عدم تقارن اطلاعاتی ارتباط مستقیمی با این تاثیر دارد. اما تاثیر همزمان قابلیت مقایسه صورت‌های مالی و عدم تقارن اطلاعاتی بر تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر هزینه حقوق صاحبان سهام مورد تائید نمی‌باشند. نتایج این پژوهش در دو فرضیه اول مشابه نتایج پژوهش ایموف و همکاران (2018) می باشد که در کشور آمریکا به بررسی تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر هزینه حقوق صاحبان سهام پرداختند اما نتیجه فرضیه سوم حاکی از عدم تطابق با آن می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of accounting information quality on the companies`s cost of equity, considering the role of information symmetry and comparability of financial statements

نویسندگان [English]

  • ghasem blue 1
  • mohammad marfou 2
  • Arian Ghahremani 3
1 Associated Professor, Department of Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Allameh Tabatabaie university, Tehran, Iran
3 Master of Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of the present study is to explain the effect of accounting information quality on corporate equity cost and to investigate the moderating role of information asymmetry and the simultaneous moderating role of this variable and the comparability of financial statements in this context. The research timeframe for this period is 5 years from the beginning of 2013 until the end of 2017 and the sample includes 91 companies listed in Tehran Stock Exchange. Multivariate regression was used for statistical analysis. The results of the analysis indicate that the quality of accounting information has an adverse effect on equity cost, so that the higher the quality of accounting information, the lower the cost of equity; and vice versa. Also, information asymmetry has a direct relationship with this effect. But the simultaneous impact of comparability of financial statements and information asymmetry on the impact of accounting information quality on equity costs is not confirmed. The results of the first two hypotheses are similar to those of Emof et al. (2018), which examined the effect of accounting information quality on equity cost in the United States, but the third hypothesis suggests that it is inconsistent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accounting information quality
  • Cost of equity capital
  • Comparability of financial statements
  • Information symmetry
  • Discretionary accruals
آذر، عادل و مومنی، منصور(1388). آمار و کاربرد آن در مدیریت. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت).
استاندارد های حسابداری ایران و مفاهیم نظری گزارشگری مالی.نشریه 160 سازمان حسابرسی.
افلاطونی، عباس(1396). تجزیه و تحلیل آماری با EViews در تحقیقات حسابداری و مدیریت مالی. انتشارات ترمه.
بولو، قاسم. (1386). هزینه حقوق صاحبان سهام و ویژگی های کیفی سود.(پایان نامه دکترا). دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی،تهران.
بولو، قاسم و رحمانی مهر، مسعود.(1392). هزینه حقوق صاحبان سهام و شفافیت سود. پژوهش های تجربی حسابداری، تابستان 1392، شماره 8 علمی-پژوهشی :59-80.
ثقفی، علی و قاسم بولو . (1388). هزینه حقوق صاحبان سهام و ویژگی های سود. تحقیقات حسابداری ، سال اول، شماره 2، تابستان 88: 4-29.
خاکی، غلامرضا. (1391). روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی. تهران: نشر فوژان.
خالقی مقدم، حمید و خالق، علیرضا.(1388). شفافیت شرکتی در ایران و عوامل موثر بر آن. فصلنامه مطالعات حسابداری، شماره 21 : 32-60 .
خیراللهی، فرشید، قاسمی، کیوان و فاخری، پیمان.(۱۳۹۴). بررسی تاثیر قابلیت مقایسه صورت های مالی بر هزینه حقوق صاحبان سهام و بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. همایش ملی دستاوردهای نوین در حسابداری و مدیریت. تهران، مرکز آموزش علمی کاربردی واحد 13 تهران، موسسه مدیریت دانش شباک. از:
https://www.civilica.com/Paper-NAMA01-NAMA01_009.html
رسائیان، امیر و حسینی، ‌وحید. (1387). رابطه کیفیت اقلام تعهدی و هزینه سرمایه در ایران. فصلنامه بررسی ها حسابداری و حسابرسی. دوره 15، شماره 4، زمستان 1387: 67-82.
زی مرمن، جرالد ال، ال. واتز، راس. (1985). تئوری اثباتی حسابداری. ترجمه علی پارسائیان (1387). تهران: انتشارات ترمه.
درخشی، رضا، باداور نهندی، یونس و برادران حسن زاده، رسول. (1391). تاثیر ساختار مالکیت و ساختار مالی بر حق الزحمه حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابرسی. شماره 60: 93-113.
سیرانی، محمد و سلطان آبادی، احمد.(1392). رابطه بین ویژگی های شرکت و میزان رعایت استانداردهای حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه مطالعات حسابداری و حسابرسی، پیاپی ۶ (تابستان ۱۳۹۲)، ۶۴ -۷۹.
شمس، ناصر و پارسائیان، سمیرا. (1391)، مقایسه عملکرد مدل فاما و فرنچ و شبکه‌های عصبی مصنوعی در پیش بینی بازده سهام در بورس تهران. مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار. شماره یازدهم: 103-118.
شیخیان، رضا و تقی پوریانی گیلانی، یوسف.(۱۳۹۷). تاثیر هزینه حقوق صاحبان سهام بر مربوط بودن اطلاعات حسابداری. پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، تهران، انجمن مدیریت ایران.از:
 https://www.civilica.com/Paper-AMSCONF05-AMSCONF05_136.html
عباسی، ابراهیم و بذرافشان، محسن. (1395). بررسی رابطه بین کیفیت سود، افشاء داوطلبانه، عدم تقارن اطلاعات با هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. (پایان‌نامه کارشناسی ارشد) دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود.
قائمی، محمدحسین و وطن پرست، محمدرضا(1384). بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی های حسابداری و حسابرسی.پاییز 1384، دوره  12 ،شماره41. 85-103.
مرفوع، محمد. (1390). ریسک نقدشوندگی سهام و کیفیت اطلاعات حسابداری. (پایان نامه دکترا). دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
Barth, M. E.,R. Landsman, W.,H. Lang, M., &D. Williams, C. (2013). «Effects on comparability and capital market benefits of voluntary adoption of IFRS by US Firms: Insights from voluntary adoption of IFRS by non-US Firms. » Working Paper.Stanford University, University of North Carolina at Chapel Hill, and University of Michigan. available from:
http://ssrn.com/abstract=2196247
Brochet, F., D. Jagolinzer, A., &J. Riedl, E. (2012). «Mandatory IFRS adoption and financial statement comparability.» Contemporary Accounting Research (forthcoming). Harvard Business School Accounting & Management . Available from SSRN: http://ssrn.com/abstract=1819482.
Chen, C.-W., W. Collins, D.,Kravet, T., &D. Mergenthaler, R. (2013). «Financial statement comparability and the efficiency of acquisition decisions. » Working Paper,University of Iowa and University of Texas at Dallas. Available from: http:// ssrn.com/abstract =2169082
De Franco, G., S. P. Kothari, and R. Verdi. (2011). «The benefits of financial statement comparability.» Journal of Accounting Research 49(4), PP: 895–931. doi:10.1111/j.1475-679X.2011. 00415.x
Financial Accounting Standards Board (FASB). www.iasplus.com.
Hermalin, Benjamin E. ; Weisbach, Michael S. (2007). «Transparency and Corporate Governance. » Available from:
 http://ssrn. com/abstract=958628.
Horton, J., Serafeim, G., & Serafeim, I. (2013). «Does mandatory IFRS adoption improve the information environment?. Contemporary Accounting Research, 30 (1) , 388-423. »
Imhof,J. Seavey,Michael.Scott .Smith, David. (2018). «Comparability and Cost of Equity Capital. » Accounting Horizons 31 (2), PP: 125-138. Available from:
doi:1 0.2308/acch-51710
International Accounting Standards Board (2001). Available from:
http://www.ifrs.org/IFRSs/Pages/IFRS
Lambert, R., C. Leuz, and R. Verrecchia, (2007). «Accounting Information, Disclosure, and the Cost of Capital», Journal of Accounting Research 45, 385-420.
Li, S. 2010. «Does mandatory adoption of international financial reporting standards in the European Union reduce the cost of equity capital? » The Accounting Review 85 (2): 607–636. doi:10.2308/accr.2010.85.2.607
Ogneva, M., K. R. Subramanyam, and K. Raghunandan. 2007. «Internal control weakness and cost of equity: Evidence from SOX Section 404 disclosures. » The Accounting Review 82 (5): 1255–1297. doi:10.2308/accr.2007.82.5.1255
Shane, P., B. Smith, D., & Zhang, S. (2013). «Financial Statement Comparability and Valuation of Seasoned Equity Offerings. » Available from:
http://ssrn.com/abstract=2372965.
Roger Su, Zhonghai Yang, Amitabh Dutta(2018). «Accounting Information Comparability and Debt Capital Cost Empirical Evidence from Chinese Listed Companies. » Asian Economic and Financial Review, 2018, vol. 8, issue 1, 90-102
Venkatesh, P. C., & Chiang, R. (1986). « Information asymmetry and the dealer’s bid-ask spread: A case study of earnings and dividend announcements». Journal of Finance, 41, 1089-1102.
Westerholm Mikko. (2011). «On the Pricing Effects of Earnings Qulity, Available at hsepubl.lib».hse.fi/EN/ethesis
Zhang, H. (2012). Accounting Comparability,Audit Effort and Audit Outcomes. Available from: https://aaahq.org.