نام ونام خانوادگی

سمت /سازمان

هدی اسکندر

استادیار گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

داریوش اختر شناس

استادیار دانشگاه سنندج کردستان

عباس افلاطونی

استادیار گروه حسابداری دانشگاه بوعلی سینا همدان

قاسم بولو

دانشیار گروه حسابداری دانشکده دانشگاه علامه طباطبائی

محمدبنافی

دانش آموخته دانشگاه شهید چمران اهواز

رافیک باغومیان

استادیار گروه حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

جعفر باباجانی

استاد گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

مسلم پیمانی

استادیار گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

امید پورحیدری

استاد گروه حسابداری دانشگاه شهید باهنر کرمان

آرش تحریری

استادیار گروه حسابداری دانشگاه تهران

مضفر جمالیان پور

استادیار گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

حمزه دیدار

دانشیارگروه حسابداری دانشگاه ارومیه

رضا داغانی

استادیار دانشگاه تربیت مدرس

علی رحمانی

استاد گروه حسابداری دانشگاه الزهرا

نظام الدین رحیمیان

استادیار گروه حسابداری دانشگاه خاتم

جواد رضا زاده

دانشیار گروه حسابداری دانشگاه تربیت مدرس

سحر سپاسی

دانشیار گروه حسابداری دانشگاه تربیت مدرس

محمد جواد سلیمی

استادیار گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

جواد شکرخواه

دانشیار گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

روح اله صدیقی

استادیار گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

محمد حسین صفرزاده

استادیار  گروه حسابداری دانشگاه شهید بهشتی تهران

ماندانا طاهری

استادیار گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

محمد عرب مازار یزدی

دانشیار گروه حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

مرتضی عدل زاده

دانش آموخته گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

داریوش فروغی

دانشیار ‌ گروه حسابداری دانشگاه اصفهان

روح اله فرهادی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

غلامرضا کردستانی

دانشیار گروه حسابداری دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

مجتبی گل محمدی شورکی

استادیار دانشگاه میبد،یزد

محمد مرفوع

استادیار گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

بهرام محسنی ملکی رستاقی

استادیار دانشگاه  مازندران

وحید منتی

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

محمد نمازی

استاد گروه حسابداری دانشگاه شیراز

محمد رضا نیک بخت

دانشیار گروه حسابداری دانشگاه تهران

نوید رضا نمازی

استادیار دانشگاه شیراز

login