تأثیر اجتناب از پرداخت مالیات بر معیارهای حسابداری ارزش شرکت: جریان نقد آزاد برای واحد تجاری و جریان نقد آزاد ناشی از کسب و کار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مالی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه استانبول، استانبول، ترکیه

2 دکتری، گروه مالی و حسابداری، دانشکدۀ اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه سلچوک، کُنیا، ترکیه

10.22054/qjma.2021.52938.2159

چکیده

اجتناب از پرداخت مالیات از مهمترین تصمیمات مدیراناست که به واسطۀ جلوگیری از انتقال منابع شرکت به دولت ممکن استآثار مساعد یا نامساعدی بر ارزش شرکت داشته باشد. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر اجتناب از پرداخت مالیات بر ارزش شرکت در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با حجم نمونۀ 180 شرکت برای سال­های 1397-1388 می­باشد. فرضـیه­هـای پژوهش بـا بهـره­گیری از مـدل­هـای رگرسیونی چند متغیره آزمون و برای بررسی ارزش شرکت از دومعیار حسابداری جریان نقد آزاد برای واحد تجاری و جریان نقد آزاد ناشی از کسب و کار استفاده گردیده است. همچنین جهت اندازه­گیری اجتناب مالیاتینیز نرخ مؤثر مالیاتی جریان نقد عملیاتی بکار گرفته شده است. یافته­های پژوهش نشان می­دهد که اجتناب از پرداخت مالیاتبر معیارهای حسابداری ارزش شرکتتأثیر مثبت و معنی­داری دارد، به این معنی که با افزایش اجتناب مالیاتی ارزش شرکت افزایش می­یابد. شدّت این افزایش در ارزش برآوردی شرکت از طریق جریان نقد آزاد ناشی از کسب و کار نسبت به ارزش برآوردی شرکت از طریق جریان نقد آزاد برای واحد تجاری بیشتر است که می­تواند ناشی از خنثی شدن اثر تأمین مالی در آن باشد. بدین­ترتیب نتایج پژوهش حاکی از تأیید تئوری ارزش­آفرینی در رابطۀ بین فعالیت­های اجتناب مالیاتی و ارزش شرکت است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Tax Avoidance on Accounting Criteria of Firm Value: Free Cash Flow To the Firm and Free Cash Flow From the Business

نویسندگان [English]

  • maryam nobakht 1
  • younes nobakht 2
1 Ph.D. Student, Department of Finance, Faculty of Management, University of Istanbul, Istanbul, Turkey
2 Ph.D., Department of Finance and accounting, Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Selçuk, Konya, Turkey
چکیده [English]

Tax avoidance is one of the most important decisions managers, which can have a positive or adverse effect on a firm's value by preventing the transfer of the company's resources to the government. The purpose of this study is to investigate the impact of tax avoidance on firm value in companies listed to Tehran Stock Exchange with a sample of 180 firm's for the years 2008-2018. To test the hypotheses, multivariate linear regression got used and to assess the firm's value, two accounting criteria of free cash flow to the firm and free cash flow from the business have been used. Also, effective tax rate operating cash flow have been used to measure tax avoidance. The research findings showed that tax avoidance has a positive and significant effect on the accounting criteria of firm's value, which means that with increasing tax avoidance, the value of the company increases. The intensity of this increase in the estimated value of the firm through free cash flow from the business is greater than the estimated value of the firm through the free cash flow from the firm, which can be due to the neutralization of the financing effect. Thus, the research results confirm the theory of value creation in the relationship between tax avoidance activities and company value.

کلیدواژه‌ها [English]

  • firm value
  • Free cash flow from the business
  • Free cash flow to the firm
  • Tax Avoidance
آقایی، محمدعلی؛ حسنی، حسن و باقری، حسن. (1397). نقش توانایی مدیریتی در اجتناب مالیاتی شرکت‌: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران، مطالعات تجربی حسابداری مالی. 15(57): 47-24.
حساس یگانه، یحیی و رضایی، شهروز. (1397). مدلی برای تأثیرمسئولیت اجتماعی و هزینه های مدیریت مالیات شرکت بر اجتناب و فرار مالیاتی، مطالعات تجربی حسابداری مالی. 15(58): 58-27.
حسنی القار، مسعود و شعری­ آناقیز، صابر. (1396). بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر اجتناب مالیاتی. دانش حسابداری، 8(1): 134-107.
سعیدی، پرویز و کلامی، عبدالحکیم. (۱۳۸۷). تأثیر تغییر قانون مالیات بر درآمد شرکت­ها بر سرمایه­گذاری شرکت­های تولیدی. پژوهشنامۀ مالیات، 6(۳): 112-93.
کمالی­منفرد، شیما و علی­احمدی، سعید. (۱۳۹۶). تأثیر توانایی مدیریت بر اجتناب مالیاتی و ارزش شرکت با استفاده از روش تحلیل پوششی داده­ها، دانش حسابداری، ۸(۲۸): ۱۳۵-۱۵۴.
مهام، کیهان؛ فرج زاده، علی اکبر و حسینی، جواد. (1387). جریان نقدی آزاد. دانش و پژوهش حسابداری، 4(13): 37-30.
رهنمای رودپشتی، فریدون؛ دیانتی دیلمی، زهرا و فخاری، فاطمه سادات. (1396). نرخ مؤثر مالیاتی نقدی معیار سنجش اجتناب مالیاتی یا مدیریت سود افزایشی؟. پژوهش­های تجربی حسابداری، 7(2): 115-93.
غلامی­کیان، علی­رضا و فقیه، محسن. (1396). تأثیر اجتناب مالیاتی بر قدرت پیش بینی سود (مطالعه موردی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران). پژوهشنامۀ مالیات، 25(33): 228-224.
عابدی، نیلوفر و صفری گرایلی، مهدی. (1395). تأثیر شفافیت اطلاعاتی بر رابطه اجتناب مالیاتی و ارزش شرکت. حسابداریمدیریت، 9(31): 79-65.
مشایخی، بیتا؛ صبری، علی­پناه. (1394). تأثیر راهبری شرکتی بر رابطۀ بین اجتناب از مالیات و ارزش شرکت. پژوهش­های حسابداری مالی وحسابرسی، 7(25)، 55-70.
نوبخت، یونس و نوبخت، مریم. (1400). تأثیر اجتناب از پرداخت مالیات بر معیارهای حسابداری و اقتصادی عملکرد شرکت: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه حسابداری، پاسخگویی و منافع جامعه، آمادۀ انتشار.
Altan, M & Karahan, N.S. (2016). Firmaya serbest nakit akimlari, özsermayeye serbest nakit akimlari ve ekonomik katma değer yöntemleri ile firma değerlemesi: borsa istanbulda karşilaştirmali bir uygulama. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 35, 11–23. 
Ercan, M.K. & Ban. Ü. (2016).  Finansal yönetim, Ankara, Gazi Kitabevi.
Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., Shevlin, T. (2010). Are family firms more tax aggressive than non-family firms?. Journal of Financial Economics, 95(1), 41- 61.
Chen, X. Hu, N. Wang, X. & Tang, X. (2014). Tax avoidance and firm value: evidence from China. Nankai Business Review International, 5(1), 25–42.
Chen, Y., Ge, R., Louis, H., & Zolotoy, L. (2019). Stock liquidity and corporate tax avoidance. Review of Accounting Studies, 24(1), 309-340.
Claesson, G. (2011). Which model gives me the most accurate share price, the Dividend Discount Model or the Free Cash Flow to Equity model?. Master Thesis of Jönköping University.
Copeland, T. E., T. Koller, T. & Mrrinu, J. (1991). Valuation, measuring and managing the value of companies. Second edition, John wiley and Sons Publishing.
Damodaran, A .(2002). Investment Valuation. 2.edn, John Wiley and Sons; New York, USA.
Desai, M.A. & Dharmapala, D. (2009). Corporate tax avoidance and firm value. Review of Economics & Statistics, 91(3), 537-546.
Ferreira, M. & Vilela, A. (2004). Why do firms fold cash? Evidence from EMU countries. European Financial Management, 10(2), 295-319.
Guenther, D.A., Matsunaga, S. R. & Williams, B.M. (2012). Corporate tax aggressiveness and firm risk. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract- 2153187.
Habib, A. (2011). Growth opportunities, earnings permanence and the valuation of free cash flow. Journal of Australasian Accounting Business and Finance, 5(4), 125-139.
Hanlon, M. & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. Journal of Accounting and Economics, 50(2- 3), 127–178.
Jensen, M. C. (1986). Agency costs of free cash flow, corporate finance and takeovers. American Economic Review, 76(2), 323-329.
Lehn, K. & Poulsen, A. (1989). Free cash flow and stockholder gains in going private transactions. The Journal of Finance, 44(3), 771-787.
Lev, B. & Nissim, D. (2004). Taxable income, future earnings, and equity values. The Accounting Review, 79, 1039-1074.
Park, J., Ko, C.Y., Jung, H. & Lee, Y.S. (2016). Managerial ability and tax avoidance: Evidence from Korea. Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics, 23(4), 1-29.
Pasternak, M. & Rico, C. (2008). Tax interpretation, planning, and avoidance: Some linguistic analysis. Akron Tax Journal, 23, 32-47.
Penman, S.H. & Yehuda, N. ( 2009). The pricing of earnings and cash flows and an affirmation of accrual accounting. Review of Accounting Studies, 50(2), 453-479.
Shin, H. J. & Woo, Y.S. (2018). The effect of tax avoidance on cost of debt capital: Evidence from Korea. South African Journal of Business Management, 48, 83 – 89.
Wolk, H.I., Dodd, J. and Rozycki, J. (2013). Accounting theory, conceptual issuesin a political and economic environment. Sega publication edition 8, United Stated of America.