مدیر مسئول


لعیا الفت استاد گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

مدیریت

سردبیر


جعفر باباجانی استاد دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

حسابداری

اعضای هیات تحریریه


قاسم بولو دانشیار گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

حسابداری

اعضای هیات تحریریه


یحیی حساس یگانه استادگروه حسابداری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

حسابداری

اعضای هیات تحریریه


محمد عرب مازار دانشیار گروه حسابداری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

حسابداری

اعضای هیات تحریریه


امید پور حیدری استاد گروه حسابداری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید باهنر کرمان

حسابداری

اعضای هیات تحریریه


رضوان حجازی استاد گروه حسابداری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه الزهرا

حسابداری

اعضای هیات تحریریه


جعفر باباجانی استاد گروه حسابداری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

حسابداری

اعضای هیات تحریریه


زهرا دیانتی دیلمی دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه خوارزمی

حسابداری

صفحه آرا


نوریه شهبازی کارشناس رشته مدیریت

مدیریت

  • r.hashemi35yahoo.com

مدیر داخلی


قاسم بولو دانشیار گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

حسابداری

ویراستار


نوریه شهبازی کارشناس مدیریت

مدیریت

  • r.hashemi35yahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی


حمید پورجلالی استاد حسابداری دانشگاه هاوایی

حسابداری بین الملل ، مالی ، مدیریت

اعضای هیات تحریریه بین المللی


حسن یزدی فر استاد حسابداری دانشگاه بورمونث انگلستان

حسابداری،مالی،اقتصاد