اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

لعیا الفت

مدیریت استاد گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

simap.atu.ac.ir/cv/9693036/
olfatatu.ac.ir
48332838
0000-0003-4550-8775

سردبیر

جعفر باباجانی

حسابداری استاد دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

simap.atu.ac.ir/cv/9693074/
jafar.babajanigmail.com
48332839
0000-0002-9855-8664

اعضای هیات تحریریه

قاسم بولو

حسابداری دانشیار گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

simap.atu.ac.ir/cv/6124014/
ghblue20yahoo.com

یحیی حساس یگانه

حسابداری استادگروه حسابداری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

simap.atu.ac.ir/cv/9693109/
yahya_yeganehyahoo.com

محمد عرب مازار

حسابداری دانشیار گروه حسابداری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

www.sakhtar.com/Person-9413.html
arabmazaryahoo.com

امید پور حیدری

حسابداری استاد گروه حسابداری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید باهنر کرمان

depaem.uk.ac.ir/~opourheidari
opourheidariuk.ac.ir
0000-0003-1599-4434

رضوان حجازی

حسابداری استاد گروه حسابداری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه الزهرا

staff.alzahra.ac.ir/hejazi/
hejazi33gmail.com
0000-0002-5090-1435

جعفر باباجانی

حسابداری استاد گروه حسابداری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

simap.atu.ac.ir/cv/9693074/
jafar.babajanigmail.com
0000-0002-9855-8664

زهرا دیانتی دیلمی

حسابداری دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه خوارزمی

khu.ac.ir/cv/273
zahradianatiyahoo.com

صفحه آرا

نوریه شهبازی

مدیریت کارشناس رشته مدیریت

r.hashemi35yahoo.com

مدیر داخلی

قاسم بولو

حسابداری دانشیار گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

simap.atu.ac.ir/cv/6124014/
ghblue20yahoo.com

ویراستار

نوریه شهبازی

مدیریت کارشناس مدیریت

r.hashemi35yahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

حمید پورجلالی

حسابداری بین الملل ، مالی ، مدیریت استاد حسابداری دانشگاه هاوایی

shidler.hawaii.edu/soa/directory/hamid-pourjalali
hamidhawaii.edu
0000-0002-1447-9505

h-index: 13  

حسن یزدی فر

حسابداری،مالی،اقتصاد استاد حسابداری دانشگاه بورمونث انگلستان

staffprofiles.bournemouth.ac.uk/display/hyazdifar
hyazdifarbournemouth.ac.uk
0000-0003-3023-2534

h-index: 18