داوران سال1399

 

نام

نام خانوادگی

سمت/سازمان

هدی

اسکندر

استادیار گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

عباس

افلاطونی

استادیار  گروه حسابداری دانشگاه بوعلی سینا

قاسم

بولو

دانشیار گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

رافیک

باغومیان

استادیار گروه حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

امید

پورحیدری

استاد  گروه حسابداری دانشگاه شهید باهنر

مسلم

پیمانی

استادیار گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

پرویز

پیری

دانشیار گروه حسابداری دانشگاه ارومیه

مرضیه

توحیدی نژاد

دانش آموخته گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

سیدعلی

حسینی

استادیار دانشگاه الزهرا

محمد

حقیقت

دانشیار گروه حسابداری دانشگاه امام خمینی قزوین

زهرا

دیانتی

دانشیار گروه حسابداری دانشگاه خوارزمی

علی

رحمانی

استاد گروه حسابداری دانشگاه الزهراء

نظام الدین

رحیمیان

استادیار گروه حسابداری دانشگاه خاتم

علیرضا

رهروی دستجردی

استادیار گروه حسابداری دانشگاه اصفهان

منصور

رحیمی باغ ابریشمی

استادیار گروه حسابداری دانشگاه ارشاد دماوند

سحر

سپاسی

دانشیار گروه حسابداری دانشگاه تربیت مدرس

جواد

شکرخواه

دانشیار گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

امیرعباس

صاحبقرانی

دکتری حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

روح ا..

صدیقی

استادیار گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

محمدحسین

صفرزاده

استادیار گروه حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

محمد

عرب مازار یزدی

دانشیار گروه حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

مرتضی

عدل زاده

دانش آموخته گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

داریوش

فروغی

دانشیار گروه حسابداری دانشگاه اصفهان

غلامرضا

کردستانی

دانشیار گروه حسابداری دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

محمود

لنگری

دکتری حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

وحید

منتی

استادیار گروه حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

محمدمهدی

نادری نورعینی

استادیار گروه حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

مهدی

نیک روش

دکترای حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

login