مدل مدیریت ریسک شرکتی و پیامدهای آن بر عملکرد حسابداری و اقتصادی شرکت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری،دانشکده اقتصادوحسابداری،واحدتهران مرکزی،دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران

2 استادیارگروه حسابداری،دانشکده اقتصادوحسابداری،واحدتهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

شناسایی و مدیریت ریسک، از رویکردهای جدیدی است که برای تقویت و ارتقای اثربخشی سازمان­ها مورد استفاده قرار می­گیرد. هدف از مدیریت ریسک شناسایی و ارزیابی ریسک و تعدیل آن با استفاده از منابع در اختیار مدیر است. درمطالعه حاضر مدل ریسک شرکت برآورد و اثر بخشی آن بر عملکرد حسابداری  اقتصادی شرکت مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد و نمونه پژوهش با اعمال شرایط متغیرهای پژوهش به تعداد 129 شرکت طی سال‌های 1386-1397 انتخاب شده است. برای تجزیه ‌و‌ تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها از تکنیک آماری رگرسیون داده‌های تابلویی استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مدیریت ریسک شرکت بر معیارهای نرخ بازده دارایی­ها، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده نقدی تأثیر مثبت و معناداری دارد. و این نتایج با استفاده از مدل کوزو(2004) نیز پشتیبانی می­شود. و در مقایسه قدرت پیش­بینی الگوی مدیریت ریسک شرکتی گوردون و همکاران(2009) و مقایسه آن با الگوی مدیریت ریسک شرکتی کوزو(2004) این نتیجه حاصل شد که مدل مدیریت ریسک شرکتی گوردون و همکاران(2009) کمترین خطا در پیش­بینی عملکرد حسابداری و اقتصادی را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Enterprise Risk Management model and and implications for effective control of Accounting and economic performance of the company

نویسندگان [English]

  • salahaddin ghaderi 1
  • zahra lashgari 2
  • Yadolla Tariverdi 2
  • AmirReza Kaighoadi 2
1 PH.D Student in Accounting, Department of Economics and Accounting, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Economics and Accounting, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Risk identification and management is a new approach used to strengthen and enhance the effectiveness of organizations. The purpose of risk management is to identify and assess the risk and reduce it using resources available to the administrator. In this study, Enterprise Risk Managementmodel has been estimated and its effectiveness has been studied on the Corporate accounting and economic performance. Tehran stock exchange listed firms constitute statistical population of the research and the sample was selected imposing conditions of the research variables to 129 firms during 2008-2019. Statistical technique of panel data regression was used to analyze data and test the hypotheses. The results indicate that enterprise risk management has a positive and significant effect on the criteria of rate of assets, rate of equity, market value added and cash value added. And these results are supported by the model of COSO(2004). And by comparing the predictive power of Gordon model(2009)  and comparing it with the COSO model(2004), it was concluded that Gordon model(2009) had the least error in forecasting accounting and economic performance. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Enterprise Risk Management
  • Corporate Accounting Performance
  • Corporate Economic Performance
ابراهیمی، منصور(1386)، " مدیریت ریسک با استفاده از کارت امتیازی متوازن "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت تهران، ص 15- 41.
آذربایجانی، کریم؛ سروش یار، افسانه و یاریان کوپائی، سمانه.(1390)."جستجوی بهترین معیار عملکرد مالی"، مجله حسابرس، 52(13)، 1-7.
آژنگ، احمد و عظیمی، عابد.(1394)." بررسی نقش حسابرسان داخلی در مدیریت ریسک". مجله حسابرسی: نظریه و عمل، 2(3)، 1-18.
بابایی، محمدعلی و حمیدرضا وزیرزنجانی.(1385)."مدیریت ریسک، رویکردی نوین برای ارتقای اثربخشی سازمان­ها"، مجله تدبیر، 170، 14-20.
بنی­مهد، بهمن، یعقوب­نژاد، داود و وحیدی­کیا الهام.(1394)." توان رقابتی محصول و هزینه حقوق صاحبان سهام"، پژوهش­های حسابداری مالی و حسابرسی، 7(26)، 107-118.
حاج باقری، منصور و صادقی، فرزاد.(1389)."بررسی وضیعت مدیریت ریسک در صنعت ساخت کشور"، ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه.
خدادی، ولی؛ عربی، مهدی و آل ­بوعلی، صادق.(1394)." اثر تعدیل کننده عدم اطمینان محیطی بر رابطه بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی"، پژوهش­های حسابداری مالی و حسابرسی، 7(26)، 51-66.
خواجوی، شکرا...، شکرالهی، احمد.(1396). بررسی تعامل بین مالکیت مدیریتی و عملکرد شرکت با استفاده از سیستم معادلات همزمان (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران). مطالعات تجربی حسابداری مالی، 14(56)، 55-81.
دری، بهروز و احسان، حمزه­ای، (1389)، "تعیین استراتژی پاسخ به ریسک در مدیریت ریسک به وسیله تکنیک ANP (مطالعه موردی:   پروژه توسعه میدان نفتی آزادگان شمالی)"، مدیریت صنعتی، 2(4)، 75-92.
زالی، اعظم و آزیتا جهانشاد.(1396)." تأثیر پیچیدگی سازمانی بر رفتار پیش بینی سود"، تحقیقات حسابداری و حسابرسی، انجمن حسابداری ایران، 33، 42-55.
زندحسامی، حسام و آوا ساوجی، (1391)، "مدیریت ریسک در مدیریت زنجیره تامین"، فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، 9، 37-44.
سعادت­جوی اوردکلو، مهدی و مهدی علی رحیمی.(1393)."مدیریت ریسک و کاربرد آن در بازار سرمایه با استفاده از مدل ریسک سنجی ارزش در معرض خطر"، فصلنامه مدیریت صنعتی، 9، 59-73.
صمدی لردگانی، محمود.(1396)." تأثیر امتیاز حاکمیت شرکتی بر ارزش بازخورد اطلاعات و عملکرد حسابداری"، دانش حسابداری مالی، 4(2)، 139- 162.
فتحی عبدالهی، احمد و آقایی، محمد علی.(1396)." بررسی اثربخشی حسابرسی داخلی در عملکرد مدیریت ریسک و کنترل سازمانهای دولتی "، فصلنامه مدیریت سازمانهای دولتی، 5( 3)، 83 -96.
گجراتی، دامور، (1386)، "مبانی اقتصاد سنجی"، ترجمه حمید ابریشمی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم.
محمودآبادی، حمید و زینب زمانی.(1395)." بررسی رابطه بین ریسک­پذیری شرکت و عملکرد مالی با تاکید بر سازوکارهای راهبری شرکتی"، مطالعات تجربی حسابداری مالی، 12(49)، 141-170.
موسوی شیری، محمود؛ توکل نیا، اسماعیل و شاکری، ماهرخ.(1393)."مشارکت حسابرسان داخلی در مدیریت ریسک بنگاه"، دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 2(7)، 29- 47.
یاراحمدی خراسانی، مهدی.(1386)." برنامه ریزی منابع انسانی؛ اولویت مدیران آینده ساز"، مجله مدیریت، 18(130)، 73-76.
Abdul Rasida.Zaleha, Siti. Golshanb, Nargess, Quoquaba, Farzana. Basiruddin, Rohaida.(2014)." Enterprise risk management practices among Malaysian firms", Procedia - Social and Behavioral Sciences. 164 .332 – 337.
Andersen, T.J. (2006). Global Derivatives: A Strategic Risk Management Perspective. PearsonEducation, Harlow.
Beasley M.S., Clune R., Hermanson D.R.,(2005), Enterprise risk management: an empirical analysis of factors associated with the extent of implementation, Journal of Accounting & Public Policy, Vol. 24, pp. 521- 31.
Beasley, M. S., Clune, R., & Hermanson, D. R. (2005). Enterprise risk management: An empirical analysis of factors associated with the extent of implementation. Journal of accounting and public policy, 24 (6), 521-531.
Beasley, M., Pagach, D., & Warr, D. (2008). Information conveyed in hiring announcements of senior executives overseeing enterprise-wide risk management processes. Journal of Accounting, Auditing and Finance, 23 (3), 311-332.
Bhimani, A. (2009). Risk management, corporate governance and management accounting: Emerging interdependencies. Management Accounting Research, 20 (1): 2-5.
Chapman, C. & Ward, S. (2003). "Project Risk Management: Processes", Techniques and Insights, Wiley, Hoboken.
Cohen, J. & Krishnamoorthy, G. & Wright, A. (2004). "The corporate governance mosaic and financial reporting quality". Journal of Accounting Literature, 23: 87–152.
COSO. (2017). Enterprise risk management integrating with strategy and performance. <www.erm.coso.org> accessed 02.05.2018. (pp. 1-10): Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission.
Edmonds, Christopher T., Edmonds, Jennifer E., Leece, Ryan D., Vermeer, Thomas E.(2015),"Do risk management activities impact earnings volatility?", Research in Accounting Regulation. 27, 66–72.
Ellul, A., & Yerramilli, V. (2013). Stronger risk controls, lower risk: Evidence from us bank holding companies. Journal of Finance, 68 (5), 1757-1803.
Essinger, J. & Rosen, J. (1991)."Using Technology for Risk Management', Woodhead-Faulkner, Cambridge.
Florio, Cristina. Leoni, Giulia(2017), Enterprise risk management and firm performance: The Italian case, The British Accounting Review, 49, 56-74.
Florio,Cristina.Giulia,Leoni.(2017)."Enterprise risk management and firm performance: The Italian case". The British Accounting Review. 49,56-74.
Francis, J., R. LaFond, P. M. Olsson and K. S chipper. (2004). "Costs of Equity and Earnings Attributes’. The Accounting Review,(79)4. 967–1010.
Gordon, L. A., Loeb, M. P. & Tseng, C. Y. (2009). "Enterprise risk management and firm performance: A contingency perspective", Account. Public Policy, 28: 301–327.
Haka, S., Gordon, L. A. & Pinches, G. E. (1985). "Sophisticated capital budgeting selection techniques and firm performance".The Accounting Review, 60 (4): 651–669.
Hoyt R.E., Liebenberg A.P., (2011), The value of enterprise risk management, The Journal of Risk and Insurance, Vol. 78, No. 4, pp. 795- 822.
Hoyt, R. E. & Liebenberg, A. P. (2011). "The value of enterprise risk management". Journal of Risk and Insurance, 78, 795-822.
IIA, (2004a), COSO releases new ERM framework, available at: www.theiia.org
Jared Jennings, Robert stoumbos, Lloyd Tanlu.(2012). “The effect of organization complexity on earnings forecasting behavior”.AAA.Management Accounting Section (MAS).
Jones, I. (1991). "Earning management during import relief investigation". Journal of accounting research, 29 (2): 193-228.
Karanja, Erastus.(2017)." Does the Hiring of Chief Risk Officers Align with the COSO/ISO Enterprise Risk Management Frameworks?". International Journal of Accounting & Information Management. https://doi.org/10.1108/IJAIM-04--0037.
Kashif Shad, Muhammad., Lai, Fong-Woon., Lai Fatt, Chuah., Klemeš, Jiří Jaromír., Bokhari, Awais.(2019)." Integrating Sustainability Reporting into Enterprise Risk Management and its Relationship with Business Performance: A Conceptual Framework". Journal of Cleaner Production.
Kiymaz, H. (2006). "The impact of announced motives, financial distress, and industry affiliation on shareholders’ wealth: evidence from large sell-offs". Quarterly Journal of Business and Economics, 45: 69–89.
Lajili K., Zeghal D., (2005), A content analysis of risk management disclosures in Canadian annual reports, Canadian Journal of Administrative Sciences, Vol. 22, No. 2, pp. 125-142.
Lawrence, P.R. & Lorsch, J.W. (1967). "Organization and Environment". Harvard University Press, Boston.
Lee, J., Cho, E., and H. Choi. (2016). The Effect Of Internal Control Weakness on Investment Efficiency, The Journal of Applied Business Research. Vol. 32, No 3, Pp. 649-661.
Meidell, A., & Kaarbøe, K. (2016). How the enterprise risk management function influences decision-making in the organization - a field study of a large, global oil and gas company. The British Accounting Review, 1 (49), 39-55. https://doi.org/10.1016/j.bar.2016.10.005.
Meligkotsidou, L., & Vrontos, I. D. (2008). Detecting structural breaks and identifying risk factors in hedge fund returns: A bayesian approach. Journal of Banking & Finance, 32 (11), 2471-2481.
Myers, M.D., Gordon, L.A. & Hamer, M. (1991). "Postauditing capital assets and firm performance: an empirical investigation". Managerial and Decision Economics, 12 (4): 317–327.
Nocco, B.W. & Stulz, R.M. (2006). "Enterprise risk management: theory and practice". Journal of Applied Corporate Finance, 18 (4): 8-20.
O’Keefe, T. B., King, R. D. & Gaver, K. M. (1994). "Audit fees, industry specialization, and compliance with GAAS reporting standards". Auditing; Sarasota. 13(2).
Paape, L., & Speklé, R. F. (2012). The adoption and design of enterprise risk management practices: An empirical study. European Accounting Review, 21 (3), 533-564. https://doi.org/10.1080/ 09638180.2012.661937.
Pagach D., Warr R., (2011), The characteristics of firms that hire chief risk officers, The Journal of Risk and Insurance, Vol. 78, No. 1, pp. 185- 211.
Porter, M. E. (2008). "The five competitive forces that shape strategy". Harvard Business Review, 86 (1): 78–93.
Power, M. (2007). Organized Uncertainty: Designing a World of Risk Management. Oxford: Oxford University Press.
Quon, Tony K.Zeghal,Daniel.Maingot,Michael(2012),"Enterprise risk management and firm performance", Procedia - Social and Behavioral Sciences.62,263 – 267.
Roy A.K.,(2008), Risk Based Internal Audit-Need for Such Approach in Banking Sector for Implementation of Basel Ii Accord: Bangladesh Perspective, The Bangladesh Accountant.
Şenol,Zekai.Karaca, Süleyman Serdar,(2017)." The effects of risk management on firms value: an empirical evidence from borsa istanbul stock exchange " financial studies Journal, 21(4).
Shields, M. D. (1995). "An empirical analysis of firms’ implementation experience with activity-based costing". Journal of Management Accounting Research, 7: 148–166.
Soin, K., & Collier, P. (2013). Risk and risk management in management accounting and control. Management Accounting Research, 24 (2), 82-87.
The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO),(2004)."Enterprise Risk Management-Integrated Framework Executive Summary".<http://www.coso.org/ Publications/ERM/COSO_ERM_Executive Summary.pdf>.