داوران سال1398

 

نام

نام خانوادگی

سمت/سازمان

محمدعلی

ابراهیمی سرو علیا

گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

قاسم

بولو

دانشیار گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

رافیک

باغومیان

استادیار گروه حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

امید

پورحیدری

استاد  گروه حسابداری دانشگاه شهید باهنر

مسلم

پیمانی

استادیار گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

پرویز

پیری

دانشیار گروه حسابداری دانشگاه ارومیه

مظفر

جمالیان پور

استادیارگروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

علی

رحمانی

استاد گروه حسابداری دانشگاه الزهراء

سحر

سپاسی

دانشیار گروه حسابداری دانشگاه تربیت مدرس

جواد

شکرخواه

دانشیار گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

امیرعباس

صاحبقرانی

دکتری حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

روح ا..

صدیقی

استادیار گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

محمدحسین

صفرزاده

استادیار گروه حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

محمد

عرب مازار یزدی

دانشیار گروه حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

داریوش

فروغی

دانشیار گروه حسابداری دانشگاه اصفهان

روح ا..

فرهادی

استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی

محمود

لنگری

دکتری حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

شهناز

مشایخ

دانشیار گروه حسابداری دانشگاه الزهراء

بیتا

مشایخی

دانشیار گروه حسابداری دانشگاه تهران

وحید

منتی

استادیار گروه حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

محمدرضا

نیکبخت

دانشیار گروه حسابداری دانشگاه تهران

 

login