نام

نام خانوادگی

سمت /سازمان

رافیک

باغومیان

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

قاسم

بولو

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

امید

پورحیدری

استاد حسابداری دانشگاه شهید باهنر کرمان

پرویز

پیری

دانشیار گروه حسابداری دانشگاه ارومیه

مسلم

پیمانی

استادیار گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

مرضیه

توحیدی نژاد

دانش آموخته گروه حسابداری د دانشگاه علامه طباطبائی

مظفر

جمالیان پور

استادیارگروه حسابداری  مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی

پری

چالاکی

استادیار گروه حسابداری دانشگاه ارومیه

سیدعلی

حسینی

استادیار دانشگاه الزهرا

حمید

حقیقت

دانشیار گروه حسابداری دانشگاه امام خمینی قزوین

محسن

دستگیر

استاد باز نشسته دانشگاه اهواز و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد اصفهان

زهرا

دیانتی

دانشیار گروه حسابداری  دانشگاه خوارزمی

علی

رحمانی

استاد گروه حسابداری دانشگاه الزهراء

نظام الدین

رحیمیان

استادیار گروه حسابداری دانشگاه خاتم

علیرضا

رهروی دستجردی

استادیار گروه حسابداری دانشگاه اصفهان

سحر

سپاسی

دانشیار گروه حسابداری دانشگاه تربیت مدرس

محمدحسین

ستایش

استاد گروه حسابداری دانشگاه شیراز

جواد

شکرخواه

دانشیار گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

امیر عباس

صاحبقرانی

دکتری حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

روح اله

صدیقی

استادیار گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

محمدحسین

صفرزاده

استادیار  گروه حسابداری دانشگاه شهید بهشتی تهران

احمد

عبداللهی

استادیار موسسه غیرانتفاعی گلستان

مرتضی

عدل‌زاده

دانش آموخته گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

محمد

عرب‌مازار یزدی

دانشیار گروه حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

روح اله

فرهادی

استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی

داریوش

فروغی

دانشیار گروه حسابداری دانشگاه اصفهان

محمد حسین

قائمی

دانشیار گروه حسابداری دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

غلامرضا

کردستانی

دانشیار گروه حسابداری دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

محمود

لنگری

دکتری حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

محمد

مرفوع

استادیار گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

بیتا

مشایخی

دانشیار گروه حسابداری دانشگاه تهران

وحید

منتی

استادیار گروه حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی

غلامرضا

منصورفر

دانشیار گروه حسابداری دانشگاه ارومیه

فردین

منصوری

استادیار گروه حسابداری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان

محمد مهدی

نادری نورعینی

استادیار گروه حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

مهدی

نیک روش

دکترای حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

محمدرضا

نیکبخت

دانشیار دانشگاه تهران