نام ونام خانوادگی

سمت /سازمان

هدی اسکندر

استادیار گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

عباس افلاطونی

استادیار گروه حسابداری دانشگاه بوعلی سینا همدان

قاسم بولو

دانشیار گروه حسابداری دانشکده دانشگاه علامه طباطبائی

بهروز باقری

دکتری حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

رافیک باغومیان

استادیار گروه حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

فرخ برزیده

دانشیار گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

جعفر باباجانی

استاد گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

مسلم پیمانی

استادیار گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

امید پورحیدری

استاد گروه حسابداری دانشگاه شهید باهنر کرمان

آرش تحریری

استادیار گروه حسابداری دانشگاه تهران

الناز تجویدی

استادیار گروه حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

مظفر جمالیان پور

استادیار گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

سیدعلی حسینی

استادیار گروه حسابداری دانشگاه الزهرا

شکراله خواجوی

استاد گروه حسابداری دانشگاه شیراز

علی رحمانی

استاد گروه حسابداری دانشگاه الزهرا

نظام الدین رحیمیان

استادیار گروه حسابداری دانشگاه خاتم

جواد رضا زاده

دانشیار گروه حسابداری دانشگاه تربیت مدرس

حمزه دیدار

دانشیارگروه حسابداری دانشگاه ارومیه

زهرا دیانتی

دانشیار گروه حسابداری  دانشگاه خوارزمی

سحر سپاسی

دانشیار گروه حسابداری دانشگاه تربیت مدرس

محمد حسین ستایش

استاد گروه حسابداری دانشگاه شیراز

محمد جواد سلیمی

استادیار گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

غلامرضا کردستانی

دانشیار گروه حسابداری دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

جواد شکرخواه

دانشیار گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

روح اله صدیقی

استادیار گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

محمد حسین صفرزاده

استادیار  گروه حسابداری دانشگاه شهید بهشتی تهران

ماندانا طاهری

استادیار گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

محمد عرب مازار یزدی

دانشیار گروه حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

مرتضی عدل زاده

دانش آموخته گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

داریوش فروغی

دانشیار ‌ گروه حسابداری دانشگاه اصفهان

محمد حسین قائمی

دانشیار گروه حسابداری دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

محمد مرفوع

استادیار گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

محمد نمازی

استاد گروه حسابداری دانشگاه شیراز

محمد رضا نیک بخت

دانشیار گروه حسابداری دانشگاه تهران

مهدی نیک روش

دکترای حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

login