عملکرد حسابرسان در جلسات توفان فکری تقلب: تکنیک گروه اسمی و تعاملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه بین المللی امام رضا(ع)، مشهد، ایران

10.22054/qjma.2021.17790.1514

چکیده

حسابرسان‌ باید در برنامه‌ریزی‌ حسابرسی،‌ درباره‌ آسیب‌ پذیری‌ واحد مورد رسیدگی‌ از تحریف‌ با اهمیت‌ ناشی‌ از تقلب‌ یا اشتباه‌ در صورت‌های‌ مالی‌، با سایر اعضای‌ گروه‌ حسابرسی‌ بحث‌ کنند. این پژوهش در این راستا اجرا گردیده و هدف آن آزمون اثربخشی تعاملات حسابرسان در اجرای بند 19 استاندارد 240 سازمان حسابرسی است. در این پژوهش، نقش جلسات توفان فکری در عملکرد حسابرسی مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای دستیابی به این هدف، سناریوای تدوین و بین 216 نفر از سرپرستان ارشد و حسابرسان که به طور تصادفی در تیم های چهار نفره تقسیم‌بندی شده بودند توزیع گردید، خروجی پاسخ های دریافتی هر دو تیم توفان فکری تعاملی و اسمی جهت انجام دو وظیفه حسابرسی، شناسایی عوامل خطر تقلب و فرضیه سازی تقلب، مورد مقایسه قرار گرفت. فرضیه های پژوهش بوسیله آزمون t گروه‌های مستقل و آزمون چند متغییره پیوسته تحلیل شدند؛ نتایج نشان داد که، تیم‌های اسمی در مقایسه با تیم‌های تعاملی عملکرد بهتری دارند اگرچه تیم‌های تعاملی نیز توضیحات با کیفیتی ارائه می‌کنند. همچنین نتایج پژوهش حاکی از وجود پدیده طفره‌روی اجتماعی در تیم‌های تعاملی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Auditors’ Performance in fraud brainstorming sessions: Nominal Group Technique and interactive Groups

نویسندگان [English]

  • Sayed Mahmoud Mousavi Shiri 1
  • Mahdieh Yazdani 2
  • Mahin Mirzaee 2
1 Associated Professor, Accounting Department , Payam e Noor University, Iran
2 M. A. in Accounting, Accounting Department , International University of Imam Reza,Mashhad, Iran
چکیده [English]

The aim of this paper is to exam Auditors’ Performance in fraud brainstorming sessions. The audit team needs some discussion and dialogue sessions to discuss how and when the financial statements of an entity can be susceptible to significant financial misstatement due to fraud or error .In this study, we refer to paragraph 19 of Auditing Standard 240; evaluate the effect of brainstorming sessions in the performance of auditors, in discovering the fraud. For gathering of data one scenario was provided and distributed between 216 people of administrators and auditors working in the public audit firms of Certified Public Accountants that divided to four groups. The responds of Nominal Group Technique and interactive Groups for fraud risk factors, Quality of Fraud Hypothesis were compared. The methods used to test hypotheses were independent t-test and continual multivariate. Overall, our results show that nominal teams outperform interacting teams. We also provide evidence that social loafing there are in interacting teams.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fraud Risk Factors
  • Fraud hypotheses
  • Brainstorming Nominal Group Technique and interactive Groups
آقایی فیشانی، تیمور(1377). خلاقیت و نوآوری در انسان ها و سازمان‌ها.تهران، انتشارات ترمه.
اخوان صراف، احمدرضا، نیلفروش زاده، مریم(1386) توفان فکری در بستر فناوری اطلاعات، تدبیر،89، 33-38.
اعتمادی ،منال، غفاری داراب، محسن، خراسانی، الهه، مرادی، فردین، و وزریری نسب، حبیبه.(1393) طفره­روی اجتماعی و عدالت سازمانی در پرستاران: مطالعه موردی. مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، 12(4)، 95-106.
بهرامی،آس، نوروش، ایرج، راد، عباس، و محمدی ملقرنی، عطااله.(1399). پیش بینی تقلب در صورت­های مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.مطالعات تجربی حسابداری مالی،65، 35-59.
پورحیدری، امید.، بذرافشان، سعید.(1391).بررسی سودمندی استفاده از چک لیست راهنمای کشف تقلب در ارزیابی خطر تقلب مدیریت.پژوهش های تجربی حسابداری،3، 69-86.
چیت سازان، علیرضا، مرتضوی، سعید.(1389) بررسی عوامل موثر بر پدیده طفره روی اجتماعی در فعالیت های گروهی. اندیشه مدیریت راهبردی،4 (1)، 161-180.
رحیمیان، نظام الدین.، آخوند زاده، میثم.(1393).بررسی کیفیت برگزاری جلسات توفان فکری میان حسابرسان مستقل.دانش حسابرسی،55، 113-130.
عرب مازار، علی اکبر.، صمدی لرگانی، محمود، ایمنی، محسن.(1393).الماس تقلب ومسئولیت مدیران و حسابرسان در قبال پیشگیری از تقلب. مطالعات حسابداری و حسابرسی، 3(12)،4-17.
کمیته تدوین استانداردهای حسابرسی.(1387).استانداردهای حسابرسی.تهران، سازمان حسابرسی.
صادق پور، بهرام.(1392). تحلیل آماری بانرم افزارهای  spssو Amos.انتشارات دانشگاه مازندران.
مرادی، جواد، رستمی، راحله و زارع، رضا.(1393). شناسایی عوامل خطر مؤثر بر احتمال وقوع تقلب در گزارشگری مالی از دید حسابرسان و بررسی تاثیر آنها بر عملکرد مالی شرکت، پیشرفت های حسابداری دانشگاه شیراز،66(3)، 141-173.
مهدوی، غلامحسین، نمازی، نویدرضا.(1396).تدوین الگوی رابطه بین متغیرهای کیفیت حسابرسی با استفاده از رویکرد علت و معلولی سیستم­های پویا. مطالعات تجربی حسابداری مالی،(53)، 37-63.
وفادار، عباس.، دادابه، فاطمه(1388) حسابرسی جلد1. تهران. انتشارات کیومرث،379-415.
نوروش، ایرج، مهرانی، کاوه، بذرگر، یاسر، و ابراهیمی، محمد.(1388).حسابرسی جلد2 بر اساس استانداردهای حسابرسی ایران.تهران. انتشارات کتاب نو.
هیگینز، جیمز، ام.(1384). 101 تکنیک حل خلاق مساله.احمدپور داریانی، محمود. تهران. مؤسسه انتشارات امیرکبیر،چاپ پنجم.
 Bellovary, J., and Johnstone, K.M. (2007).Descriptive evidence from audit practice on SAS No. 99 brainstorming activities. Current Issues in Auditing, 1 (1), A1–A11.
Brazel, J.F., Carpenter, T. D., and Jenkins, J.G. (2010).Auditors’ use of brainstorming in the consideration of fraud: Evidence from the field. The Accounting Review, 85 (4), 1273–1301.
Brown, V., Tumeo, M., Larey, T.S., and Paulus, P.B. (1998).Modeling Cognitive Interactions During Group Brainstorming. Small Group Research, 29(4), 495-426.
Brickner, M., Harkins, S., and Ostrom, T.M. (1986).Effects of Personal Involvement: Thought-Provoking Implications for Social Loafing. Journal of Personality and Social Psychology, 51(4), 763-769.
Bonner, S.E. (2007).Judgment and Decision Making in Accounting. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
Carpenter, t., Reimers, J., and Fretwell, P.Z. (2011). Internal Auditors' Fraud Judgments: The Benefits of Brainstorming in Groups. A Journal of Practice & Theory, 30(3), 211-224.
Carpenter, T. D. (2007).Audit Team Brainstorming, Fraud Risk Identification, and Fraud Risk Assessment: Implications of SAS No. 99. The Accounting Review, 82(5), 1119-1140.
Chen, C. X., Trotman, K.T., and Zhou.F. (2015). Nominal versus Interacting Electronic Fraud Brainstorming in Hierarchical Audit Teams. The Accounting Review, 90(1), 175-198.
Christ, M.Y. (1993).Evidence on the nature of audit planning problem representations: An examination of auditor free recalls. The Accounting Review, 68 (2), 304-322.
Delbecq, A. L., Van de Ven, A, H., and Gustafson, D. H. (1975). Group Techniques for Program Planning: A Guide to Nominal Group and Delphi Processes. Minnesota:  Green Briar Press.
Delbecq, A.L., Van de Ven, A.H., and Gustafson, D. H. (1986). Group Techniques for Program Planning: A Guide to Nominal Group and Delphi Processes. Minnesota: Green Briar Press.
Dennis, A. R., Valacich, J.S., Connolly, T., and Wynne, B.E.(1996).Process Structuring in Electronic Brainstorming. Information Systems Research, 7(2), 268-277.
Greenberg, J.,and Baran, R. (1997). Behavior in Organization, Pearson Prentice Hall.
Hammersley, J. S. (2011). A review and model of auditor judgments in fraud-related planning tasks. A Journal of Practice and Theory, 30 (4), 101–128.
Hammersley, J.S., Johnstone, K.M., and Kadous, K. (2011).How do audit seniors respond to heightened fraud risk? .A Journal of Practice & Theory, 30 (3), 81–101.
Hansen, E.C. (2006). Successful Qualitative Health Research: A Practical Introduction. Australia: Open University Press.
Hoffman, V.B., and Zimbelman, M.F.(2009).Do strategic reasoning and brainstorming help auditors change their standard audit procedures in response to fraud risk?. The Accounting Review, 84 (3), 811–837.
Hoigaard, R., Safvenbom, R., and Finn, E. T.(2006).The relationship between group cohesion, group norms, and perceived social loafing in soccer teams. Small group research, 37(3), ٢١٧-٢٣٢.
Hunton, J., and Gold, A. (2010). A field experiment comparing the outcomes of three fraud brainstorming procedures: Nominal group, round robin and open discussion. The Accounting Review, 85 (3), 911–935.
Latane, B., Williams, K., & Harkins, S. (1979). Psychology Today. New York, 13(5).
Liden, R. C., Wayne, S.J., Jaworski, R.A., and Bennett, N. (2004). Social loafing: A field Investigation. Journal of management, 30(2), 285-304.
Nijstad, B. A., and Stroebe, W. (2006). How the group affects the mind: A cognitive model of idea generation in groups. Personality and Social Psychology Review, 10,186–213.
Osborn, A.F. (1953). Applied Imagination. New York: Scribner.
Reckers, p., and Schultz, J. (1993).The Effects of Fraud Signals, Evidence Order, and Group Assisted Counsel on Independent Auditor Judgment. Behavioral Research in Accounting, 5,125-144.
Stroebe, W., Nijstad, B, A., and Rietzschel, E.F. (2010). Beyond productivity loss in brainstorming groups: The evolution of a question. Advances in Experimental Social Psychology, 43, 157–203.
Sutton, R.I. and Hargadon, A. (1996).Brainstorming Groups in Context: Effectiveness in a Product Design Firm. Administrative Science Quarterly, 41, 685-718.
Sumanski, M.M., Kolenc, Igor., and Markic, M. (2007).Team work and defining group structures, Team Performance Management. An International Journal, 13 (3/4), 102 – 116.
Szymanski, K., and Harkins, S.G. (1987).Social Loafing and Self-Evaluation with a Social Standard. Journal of Personality and Social Psychology, 53(5).
Kerr, N.L., and Tindale, R.S. (2004).Group performance and decision making. Annual Review of Psychology, 55 (1), 623–655.
Karau, S., and Williams, K. (1993). Social loafing: A meta-analytic review and theoretical integration. Journal of Personality and Social Psychology, 65 (4), 681–706.
Kruglanski, A.W. (1990). Lay epistemic theory in social-cognitive psychology. Psychological Inquiry, 1 (3), 181-197.