گفتمان مالی سازی مستتر در روش های حسابداری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه آموزشی حسابداری دانشگاه تربیت مدرس, تهران.ایران

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی مبارکه.اصفهان .ایران

3 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه تربیت مدرس, تهران .ایران

چکیده

حسابداران در تمامی جهان امروزه آموزه های حسابداری را با این تصور به کار می گیرند و در اختیار دیگران قرار می دهند، که آنچه ارایه می­دهند چیزی جز یک اندازه­گیری خنثی و بیطرفانه از رویدادهای اقتصادی نیست. اما در واقع، این اعداد بر مبنای استانداردها و رویه­هایی ایجاد شده است که یک گفتمان مشخص را با خود همراه دارد. در این مقاله به تدقیق این گفتمان پرداختیم تا مشخص کنیم چه چیزی با این اعداد به ظاهر خنثی به مخاطبان حسابداری منتقل می­شود و از این طریق کدام مراقبه جایگزین کدام تنبیه شده است. برای این منظور "مفاهیم نظری گزارشگری مالی" که به عنوان اصول نگرش حسابداری شناخته می­شود و مبنای تدوین استانداردهای حسابداری می­باشد را مورد تحلیل گفتمان و محتوا قرار می­دهیم. حسابداران با انتقال گفتمان این بیانیه، در عملکرد خود مروج اندیشه­ای ناگفته و نانوشته هستند که کشور را رو به تباهی می­برد؛ غیبت­گرایی و نامسیولیتی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Subtle Financialization Discourse in Iranian Accounting Procedures

نویسندگان [English]

 • Hossein Etemadi 1
 • Ahmad reza Maroufi 2
 • Zohreh Mohammadi shad 3
1 Assistant Professor of Accounting,Tarbiat Modares University.Tehran.Iran
2 M.A. Accounting .Islamic Azad University of Mobarakeh.Esfehan.Iran
3 PhD Student Accounting Tarbiat Modares University,Tehran.Iran
چکیده [English]

Today, accountants all around the world, use accounting doctorines and share it with others with the idea that what they communicate is nothing but neutral measurement of economic events. What they communicate, however, is based on standards and procedures that bear a specific discourse. In this paper, we search for this subtle discourse in order to determine what is actually transmitted to the audience with the seemingly neutral numbers and in this process, the social punishments are replaced by which peculiar discipline. So we take the statemmenf of “Financial Reporting Theoretical Concepts”, known as Iranian Conceptual Framework, as the basis of Iranian accounting standards as a subject for content and discourse analysis. We show that by dissemination of the financialization discourse embedded in the statement, accountants promote unwritten and unspoken thoughts that take the national economy to a state of annihilation through what we call Absenteeism and Illiability

کلیدواژه‌ها [English]

 • Critical Discourse Analysis
 • Finalization
 • Financial reporting theoretical concepts
 • Absenteeism
 • I liability
 1. اشرف، ا. (1346). نظام آسیایی یا نظام فئودالی، نقد و نظری در ویژگی­های تاریخ ایران. جهان نو. دوره22.
 2. پاکدل، غ، حسن زاده کوجو، ص، رستمی، ا، (1393). تاریخچه و وضعیت فعلی استاندارد گذاری حسابداری در ایران، بورس (111): 78-82.
 3. ثقفی، ع؛ صیدی، ح. (1386). تئوری­های هنجاری؛ پلی بین واقعیت و غایت حسابداری. مطالعات تجربی حسابداری. شماره 2؛61-82.
 4. خانقاه، ج؛ سامانی، ح؛ رزازاده، ل. (1398). پیش­بینی وضعیت مالی شرکت­ها با استفاده از تحلیل محتوای گزارش­های هیئت مدیره. مطالعات تجربی حسابداری مالی. شماره 64؛ 135-160.
 5. رهنمای رودپشتی، ف؛ بنی طالبی دهکردی، ب؛ کاویان، م. (1391). تحلیل محتوای نشریات دارای رتبه علمی-پژوهشی رشته حسابداری در ایران. فصلنامه حسابداری مدیریت، دوره 5، شماره 15؛ 121-143.
 6. ساعی، م؛ لاری دشت­بیاض، م؛ فاتح گوش، ح، (1394). بررسی و تحلیل محتوای تحقیقات علمی-پژوهشی حسابرسی در دو دهه اخیر، فصلنامه بررسی­های حسابداری و حسابرسی، دوره 22 شماره 2؛ 203-220.
 7. مالجو، م. (1386). نگاهی به تاریخ و ویژگی­های اندیشه­ی اقتصادی در ایران معاصر. گفتگو. 69-88.
 8. ناطقی، س؛ مهرانی، ک؛ تحریری، آ. (1397). مروری بر پژوهش­های حسابرسی در ایران. بررسی­های حسابداری و حسابرسی، دوره 25، شماره 1؛ 159-179.
 9. نمازی، م؛ رجب­دری، ح؛ روستا میمندی، ا، (1396). بررسی تعداد و تحلیل محتوای مقاله­های مرتبط با اخلاق حرفه­ای حسابداری در ایران. پیشرفت های حسابداری دانشگاه شیراز، دوره 9، شماره 1؛ 193-226.
 10. نونهال نهر، ع؛ کاظمی نوجه ده، م، (1398). تحلیل محتوای مقالات فصلنامه بررسی­های حسابداری و حسابرسی از ابتدای انتشار تا پایان سال 1396. فصلنامه بررسی­های حسابداری و حسابرسی. دوره 26، شماره 26؛ 123-150.

 

 1. Arrighi، G. (2010). The long twentieth century: money، power، and the origins of our times. London: Verso.
 2. Arrighi، G.، Silver، B. (1999). Chaos and Ggovernance in the modern world system. Minneapolis MN: University of Minnesota Press.
 3. Baudrillard، J. (1981). Simulacra and simulation. university of Michigan press. Published in English 1994.
 4. Berle، A.، Means، G. (1932). The modern corporation and private property. New York: Commerce Clearing House.
 5. Bryer، R. (2012). Americanism and financial accounting theory –part 1: Was America born capitalist? Critical Perspectives on Accounting، 23، 511-555.
 6. Dore، R. (2002). Stock Market Capitalism and its diffusion. New Political Economy، 7(1)، 21-115. Evanston: Northwestern University Press; 1970.
 7. Gaffikin، M. (2010). Being critical in accounting. International Review of Business Research Papers، 6(5)، 33-45.
 8. Goodchild، P. (2007). Theology of Money. London: SCM Press.
 9. Grahl، J. (2000). Money as Sovereignty: the Economics of Michel Aglietta. New Political Economy 5 (2) 291-316.
 10. Guenon R. (2001). The reign of quantity and the signs of the time. fourth ed.; Hillsdale NY: Sophia perennis.
 11. Habermas، J. On the logic of the social sciences. The MIT Press. Cambridge، Massachusetts; 1967
 12. Hilferding، R. (1981). Finance capital; a study of the latest phase of capitalist development. Routedge& Kegan Paul.Translated by Tom Bottomore.
 13. Hilferding، R. (1981). Finance capital; a study of the latest phase of capitalist development. Routedge& Kegan Paul.Translated by Tom Bottomore.
 14. Hines، R. D. (1988). Financial accounting in communicating reality، we construct reality. Accounting organizations and society، 9(1)، 91-112.
 15. Husserl E. The crisis of European Sciences and Transcendental Phenomenology.
 16. Husserl، E. (1989). La crise des sciences européennes et la phénoménology transcendantale، trans. G. Granel، Paris.
 17. Keynes، J.M. (1936). The General Theory of Employment، Interest and Money. London: Macmillan.
 18. Llewellyn S, Milne M. Accounting as codi_ed discourse. Accounting, Auditing and Accountability Journal 2007;20(6):805{24. doi:10.1108/09513570710830254.
 19. Macintosh N, Teri Shearer D.B; Thornton D, Welker M. Accounting as simulacrum and hyperreality: Perspectives on income and capital. Accounting, Organizations and Society 2000;25(1):13{50. doi:10.1111/j.1467-6281.2008.00255.x.
 20. Mason، E. (1959). The Corporation in Modern Society.Harvard UP.
 21. Mennicken A، Power M. Accounting and the Plasticity of Valuation. 2015.
 22. Morgan G. Accounting as reality construction: towards a new epistemology for accounting practice. Accounting, Organizations and Society 1988;13(5):477{85. doi:10.1016/0361-3682(88)90018-9.
 23. Parkinson، J.، Gamble، A.، Kelly G. (2000). The Political Economy of the Company. Oxford. Portland، Oregon. Published in North America (US and Canada) by Hart Publishing c/o.
 24. Pineault، E. (2001). Financial Capital and the Institutional Foundations of Capitalist Finance: Theotretical Elements from Marx to Minsky. Unpublished paper.Ecole des Hautes Etudes en sciences Sociales.
 25. Power M. Fair value accounting، financial economics and the transformation of reliability. Accounting and Business Research 2010;40(3):197{210. doi:10.1080/00014788.2010.9663394.
 26. Preda، A. (2009). Framing Finance: the Boundaries of Markets and Modern Capitalism.The University of Chicago Press.
 27. Simmel، G. (1991). money in modern culture.Theory، culture & Society، 8، 17-31.
 28. society 1982;7(2):167{200. doi:10.1016/0361-3682(82)90019-8.
 29. Sotiropoulos، D.، Milios، J.، Lapatsioras، S. (2013). A Political Economy of Contemporary Capitalism and its Crisis.Routledge.
 30. theories: Ideology and accounting thought. Accounting، organizations and
 31. Tinker AM، Merino BD، DaleNeimark M. (1982). The normative origins of positive theories: Ideology and accounting thought. Accounting، organization and society. 7(2):167-200
 32. Tinker، T.، (1991)،. The accountant as partisan. Accounting organizations and society، v (16)، 3. 297-310.
 33. Veblen، T. (1944).The Theory of the Leisure Class. London: George Allen & Unwin.
 34. Wade، R. H. (2005). The March of Neoliberalism and what to do about it. draft paper for plenary talk at conference Beyond “Deregulation”: Finance in the 21st Century. University of Sussex، 26-28.
 35. Weber M. Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology. Berkeley: university of California press; 1978.
 36. Zambon S، Zan L. Accounting relativism: the unstable relationship between income measurement and theories of the firm. Accounting، Organizations and Society 2000;25(8):799{822. doi:10.1016/S0361-3682(98)00035-X.