نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارحسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، تهران

2 کارشناس ارشد حسابداری مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، تهران ، ایران

چکیده

شناخت و آگاهی از ساختار سرمایه شرکت­ها از سویی برای سهامداران وسرمایه گذاران بالقوه حائز اهمیت است و از سوی دیگر، اطلاعات در مورد ساختار سرمایه، مورد استفاده اعتباردهندگان قرار می­گیرد. تصمیمات تأمین مالی بسیاری از شرکت­ها به ارزش بازار سهام بستگی دارد. شرکت­ها برای تأمین مالی بیشتر، زمانی به انتشار سهام اقدام می­کنند که ارزش بازار سهام زیاد است و زمانی به بازخرید سهام اقدام می­کنند که ارزش بازار سهام کم است. هدف پژوهش بررسی تأثیر ارزش­های گذشته بازار بر تصمیمات سرمایه­گذاری و تغییرات اهرم تجمعی شرکت‌ها از منظر تئوری زمان­بندی بازار است. دراین پژوهش بااستفادهازاطلاعاتمالی134شرکتپذیرفته‌شدهدربورساوراق بهادارتهرانطیدورهزمانی1391تا1397وبابهره­گیریازروشتجزیه ‌و تحلیل رگرسیون حداقل مربعات تعمیم‌یافته(GLS) نظریهزمان‌بندیبازار با فرصت‌های رشد و تغییرات اهرم شرکت‌ها آزمون گردید.نتایجپژوهشبیانگر این است که در سطح اطمینان 95% فرضیه اول پژوهش مبنی بر اینکه ارزش‌های گذشته بازار بر تصمیمات سرمایه‌گذاری تأثیر مثبت و معناداری دارد تائید شده و همچنین فرضیه دوم پژوهش مبنی بر اینکه ارزش‌های گذشته بازار بر تغییرات اهرم تجمعی تأثیر منفی و معناداری دارد نیز تائید گردید. اینشواهدنظریهزمان‌بندیبازار مبنی بر اینکه فرصت‌های رشد شرکت‌ها با استفاده از نسبت ( ) کنترل می‌شود و اهرم با نسبت ( ) رابطه معکوس داردراتأییدمی‌کند. همچنین متغیرهای نسبت دارایی­های ثابت و اندازه شرکت بر تصمیمات سرمایه گذاری تأثیر منفی و معناداری دارند در حالی که، سودآوری، اهرم دفتری، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و نقدینگی بر تصمیمات سرمایه گذاری تأثیر مثبت و معناداری دارند. در نهایت سودآوری و نسبت کل بدهی­ها به کل دارایی­ها بر تغییرات اهرم تجمعی تأثیر منفی و معناداری دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examine the Effect of Market Past Values on Investment Decisions and Cumulative Leverage Changes of Firms from the Perspective of Market Timing Theory

نویسندگان [English]

  • Javad Shekarkhah 1
  • seyyed hamid tamandeh 2

1 Assistant Prof of Accounting, Allameh Tabataba'i University.

2 MSc of Accounting Management ,Allameh Tabataba'i University

چکیده [English]

Cognition and awareness of the firms' capital structure is important for potential shareholders and investors, and information on capital structure is used by creditors. The financing decisions of many firms depend on the market value of the stock. firms are issued when stocks are high and when they are redeemed when stocks are low, the reason for this action is obtaining more finance. The purpose of this study is to examine the effect of market past values on investment decisions and Cumulative leverage changes of firms from the perspective of market timing theory.In this study, using financial information of 134 companies listed on Tehran Stock Exchange over the period of 2012-2018 and using generalized least square (GLS) regression analysis, the market timing theory was tested with growth opportunities and leverage changes of companies. Results of the study suggest that in a 95% certainty level, the first hypothesis was confirmed i.e. past market values have positive and significant impact on investment decisions. Also, the second hypothesis was confirmed i.e. past market values have negative and significant impact on Cumulative leverage changes. These observations confirm the market timing theory, that is, companies’ growth opportunities are controlled via the  ratio, and leverage has a negative relationship with the  ratio. Also variables of ratio of fixed assets and size of company have a significant and negative impact on investment decisions, while profitability, leverage, market value to liquidity ratio and liquidity have positive and significant effect on investment decisions. Finally, profitability and the ratio of total liabilities to total assets have a significant negative effect on the cumulative leverage changes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Market timing
  • Growth Opportunities
  • leverage Changes
باغومیان، رافیک؛ عزیززاده مقدم، کیوان(1393). «رابطه ویژگی­های شرکت و ساختار سرمایه»، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، ش43، 133-111.
باقرزاده، سعید(1382). «بررسی مهم تر ین عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته  شده در بورس اوراق بهادار تهران»، تحقیقات مالی، ش 16 ، 23 - 47.
پارسائیان، علی (1373). «ساختار مطلوب سرمایه»، تحقیقات مالی ، ش 2، 91 -110.
پورحیدری، امید (1382). «نوع صنعت و تاثیر آن بر سـاختار مـالی شـرکتهای پذیرفتـه شـده در بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات مالی»، ش 16 ، 49-60.
شعری آناقیز، صابر؛ محسنی ملکی، بهرام(1394). «انعطاف پذیری مالی و تصمیمات ساختار سرمایه در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، ش46، 18-1.
کردستانی، غلامرضا ؛ پیرداوری، طناز( 1391). «ساختار سرمایه، آزمون تجربی نظریه زمان‌بندی بازار»، مجله دانش حسابداری سال سوم،  ش 9، 123- 142.
کردستانی، غلامرضا ؛ نجفی عمرانی، مظاهر(1387). «بررسی عوامل تعیین‌کننده ساختار سرمایه : آزمون تجربی نظریه‌ی موازنه ایستا در مقابل نظریه سلسه‌مراتبی»، تحقیقات مالی، دوره 10، ش 25، 73-90.
مشایخ، شهناز؛ شاهرخی ، سیده سمانه. ( 1375). «عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه، ماهانه حسابدار»، ش 176، 13 تا 19.
 Albanez,T and Augusto Sampaio Franco de Lima, G.(2014).»ftects of Market Timing and Capital Structure of  Brazilian Firms«, International Finance Review, Vol. 15, 307-351.
Alti, A. (2006). »How Persistent is the Impact of Market Timing on Capital Structure?«,Journal of Finance, Vol. 61, 1681-1710.
Baker, M. and Wurgler, J. (2002). »Market Timing and Capital Structure«, Journal of Finance, Vol. 57,1-32.
Cespedes, G, j.M C.A.Molina. (2010). »ownership and capital structure in Latin America«, Journal of Business Research, Vol. 63, 248-254.
Hovakimian, A. Hovakimian, G., and Tehranian H.  (2003).» Determinants of Target Capital Structure:the Case of Dual Debt and Equity Issues«,Journal of Financial economics,Vol.71, 540-571.
Hovakimian, A. (2006). »Are observed capital structures determined by equity market timing?« , Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol. 41(1), 221_243.
Huang، G.، and Song، F. M.   (2006). »The determinants of capital structure: Evidence from china«, China Economic Review, Vol. 17, 14-36.
Huang, R., & Ritter, J. R. (2009). »Testing theories of capital structure and estimating the speed of adjustment«, Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol. 44(2) ,237-271
Kayhan, A. and Titman, (2006). »Firm's Histories and Their Capital Structures«, Journal of Financial Economics, Vol.83, 1-32.
Leary, M. and Roberts, M. (2005). »Do Firms Rebalance Their Capital Structure?«, Journal of finance, Vol. 60, 2575-2619.
Mahajan, A. and Tartaroglu, S. (2008). »Equity Market Timing and Capital Structure: International Evidence«, Journal of Banking and Finance, Vol. 32,  754-766.
Marina Z, Iuliia N,(2017). »Impact of Market Timing on the Capital Structure of Russian Companies«, Journal of Economics and Business, Volume 92, July–August 2017, Pages 10-28.
Maohua Li. Ping Zhong.(2019). »A Study on Social Responsibility Financing Decisions Based on Market Timing«, International Seminar on Education, Teaching, Business and Management, DOI: 10.25236/isetbm.
Miswanto.M.(2018). »Equity Issue and a Long-Term Effect of Equity Market Timing on Capital Structure«, International Journal of Engineering & Technology, 7 (3.21) (2018) 82-88.
Setyawan, R. I., (2012). »Empirical Tests for Market Timing Theory of Capital Structure on the Indonesian Stock Exchange«, http://ssrn.com/abstract=1980014.
Shiguang, Ma and Subhrendu, R.(2016). »Market Timing of New Equity Offerings: Evidence from Chinese Listed Firms.ustralasian Accounting«, Business and Finance Journal, Vol. 10, no.2, 2016.
Yang, B. (2011).  »Dynamic Capital Structure with Heterogeneous Beliefs and Market Timing«, http://ssrn.com/ abstract =1732870
Yang Zhao,(2019). »Does equity market timing have a persistent impact on capital structure? Evidence from China«, The British Accounting Review, 20 July 2019, 100838.