گزارش های حسابداری
بررسی رابطه بین خودشیفتگی مدیران و لحن خوش‌بینانه گزارشگری مالی: نقش تعدیلی مدیریت سود

الناز اکبرلو؛ مهدی زینالی؛ مهدی علی نژاد ساروکلایی؛ رسول برادران حسن زاده

دوره 18، شماره 72 ، دی 1400، ، صفحه 169-192

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2021.59285.2237

چکیده
  مدیران خودشیفته با شاخصه‌های رفتاری خودخواهی، سلطه‌جویی و خودبرتربینی، اهمیتی برای قوانین و مقررات قائل نبوده و به شکل فرصت‌طلبانه در قالب مدیریت ادراک اقدام به استفاده از واژگان مثبت به شکل لحن خوش‌بینانه در گزارش‌های توضیحی حسابداری می‌کنند. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین خودشیفتگی مدیران و لحن خوش‌بینانه گزارشگری مالی با ...  بیشتر

ارتباطات سیاسی، معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

محمدرضا عباس زاده؛ جواد رجبعلی زاده؛ مصطفی قناد

دوره 16، شماره 63 ، مهر 1398، ، صفحه 129-155

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2019.10649

چکیده
  معاملات با اشخاص وابسته می تواند موجب تسهیل در نیل به اهداف در شرکت های دارای ارتباطات سیاسی شود. از طرفی، معاملات با اشخاص وابسته در شرکت های دارای ارتباطات سیاسی به جهت وجود افراد ذی نفوذ، می تواند منجر به سوء استفاده از منابع شرکت و در نتیجه مدیریت سود گردد. بنابراین هدف از انجام پژوهش حاضر، در وهلۀ اول، بررسی ارتباط بین ...  بیشتر

مدیریت سود و قیمت‌گذاری ریسک در صنعت بانکداری: شواهدی از ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول

احمد بدری؛ علی ابراهیم‌نژاد؛ علی طهماسبی ترشیزی

دوره 15، شماره 60 ، دی 1397، ، صفحه 1-32

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2019.9950

چکیده
  سود خالص یکی از مهم‌ترین اقلامی است که بر مبنای روش‌ تعهدی حسابداری محاسبه شده و می‌تواند در معرض دستکاری مدیران و قضاوت تحلیلگران باشد. تحقیقات نشان می‌دهد مدیران تمایل دارند با استفاده از اقلام تعهدی، سودهای گزارش‌شده را با اهداف گوناگون از جمله کاهش نوسانات قیمت سهم، هموار کنند. پژوهش حاضر به دنبال یافتن شواهدی مبنی بر مدیریت ...  بیشتر

حق انتخاب حسابرس و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی بر اساس نظریه انتخاب گلاسر

افشین احمدی لویه؛ هاشم نیکومرام؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ بهمن بنی مهد

دوره 15، شماره 60 ، دی 1397، ، صفحه 103-123

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2019.9954

چکیده
  در پژوهش حاضر برای نخستین بار به تعیین تاثیر حق انتخاب حسابرس بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی بر اساس نظریه انتخاب گلاسر پرداخته شده است. یافته های حاصل از بررسی های تجربی انجام شده با استفاده از رگرسیون حداقل مربعات معمولی بر روی نمونه ای متشکل از 173 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1386 الی 1395 (1730 سال – شرکت) نشان ...  بیشتر

جایگاه پدیده تغییر طبقه بندی در مدیریت سود

علی ثقفی؛ مظفر جمالیان‌پور

دوره 15، شماره 57 ، فروردین 1397، ، صفحه 1-23

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2018.8911

چکیده
  تغییر طبقه‌بندی یکی از راهکارهای جدید برای مدیریت سود است که اخیرا به عنوان موضوعی در حوزه پژوهش‌های حسابداری مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش به بررسی چگونگی اندازه‌گیری و وجود آن در بازار سرمایه ایران پرداخته شده است. نتایج پژوهش بر روی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1381 لغایت 1393 نشان داد که ...  بیشتر

کیفیت حسابرسی و ارزش گذاری بالای حقوق صاحبان سهام

نظام الدین رحیمیان؛ محمدتقی تقوی فرد؛ سپیده جوادی صوفیانی

دوره 13، شماره 52 ، دی 1395، ، صفحه 111-140

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2017.7739

چکیده
  نقش اصلی گزارشگری مالی، انتقال اثربخش اطلاعات مالی به افراد برون سازمانی به روشی معتبر و به موقع است.برای انجام این مهم، مدیران از فرصتهایی برای قضاوت در گزارشگری مالی برخوردار شده اند. هدف پژوهشحاضر، بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر انگیزه های مرتبط با تغییر اقلام تعهدی در شرکتهای با ارزش گذاری بالای1392- حقوق صاحبان سهام است. برای انجام ...  بیشتر

تاثیر مدیریت سود بر عملکرد مدل های ارزشگذاری مبتنی بر سود حسابداری

عباس افلاطونی

دوره 13، شماره 50 ، تیر 1395، ، صفحه 185-203

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2016.7063

چکیده
  برخی مدل های ارزشگذاری که برای محاسبه ارزش ذاتی سهام به کار می روند از سود حسابداری و برخی دیگر از جریان وجو ه نق د ب ه عنوا ن درو نداد استفاده می کنند. شواهد تجربی نشان می دهد که عملکرد مدل های مبتنی بر سود به طور معمول بالاتر از مدل های غیر مبتنی بر سود است. به علاوه، شواهد تجربی بیان می کند مدیریت سود که با استفاده از اقلام تعهدی ...  بیشتر

تاثیر مدیریت سود بر عملکرد مدل‌های ارزشگذاری مبتنی بر سود حسابداری

عباس افلاطونی

دوره 13، شماره 50 ، تیر 1395

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2020.2491.1110

چکیده
  برخی مدل‌های ارزشگذاری که برای محاسبه ارزش ذاتی سهام به کار می‌روند از سود حسابداری و برخی دیگر از جریان‌ وجوه نقد به عنوان درو‌نداد استفاده می‌کنند. شواهد تجربی نشان می‌دهد که عملکرد مدل‌های مبتنی بر سود به طور معمول بالاتر از مدل‌های غیر‌مبتنی بر سود است. به‌علاوه، شواهد تجربی بیان می‌کند مدیریت سود که با استفاده از اقلام ...  بیشتر

مدیریت سود و تأثیر کیفیت سود بر سودآوری آتی شرکت های ورشکسته بورس اوراق بهادار تهران

احمد احمدپور؛ معصومه شهسواری

دوره 11، شماره 41 ، فروردین 1392، ، صفحه 37-58

چکیده
  این پژوهش به بررسی نحوه اعمال اختیارات مدیریت در گزارشگری سودآوری آتی و تأثیر کیفیتسود در شرکت های ورشکسته بورس اوراق بهادار تهران، بین سال های 8315 تا پایان 8309 می پردازد.اقلام تعهدی اختیاری، به عنوان شاخص سنجش مدیریت سود در نظر گرفته شده است. هم چنین در اینتحقیق تأثیر چهار ویژگی سود مبتنی بر داده های حسابداری شامل کیفیت اقلام تعهدی، ...  بیشتر

اثر مدیریت سود بر مربوط بودن اطلاعات صورتهای مالی

ویدا مجتهدزاده؛ سمانه صادقی عسکری

دوره 8، شماره 31 ، مهر 1389، ، صفحه 33-60

چکیده
  این تحقیق به بررسی اثر مدیریت سود بر مربوط بودن اطلاعات صورتهای مالی با در نظر گرفتن اقلام تعهدی اختیاری کوتاه مدت و بلند مدت میپردازد. چارچوب مورد استفاده، مدل السون (1995) است؛ همچنین از مدل جونز (1991)، به عنوان مبنایی برای ایجاد دو مدل جداگانه به منظور تخمین اقلام تعهدی اختیاری کوتاه مدت و بلند مدت استفاده شده است. دراین راستا 10 فرضیه ...  بیشتر

تاخیر اعلان سود و مدیریت سود

علیرضا مهرآذین

دوره 7، شماره 28 ، دی 1388، ، صفحه 115-141

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2010.6948

چکیده
  در این تحقیق تاثیر متغیر اخبار بد بر متغیرهای سود عملیاتی و مدیریت سود مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا تحقیق حاضر به آزمون دو فرضیه زیر پرداخته است: شرکت هایی که سود خود را با تاخیر اعلان می کنند دارای اخبار بد مربوط به سود عملیاتی می باشند. فرضیه دوم: شرکت هایی که با تاخیر اعلان سود داشته اند به مدیریت سود در جهت افزایش سود اقدام ...  بیشتر

رابطه ی بین کیفیت پیش بینی سود با ضریب واکنش سود و تمرکز مالکیت

فرخ برزیده

دوره 7، شماره 27 ، مهر 1388، ، صفحه 109-126

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2009.6941

چکیده
  بسیاری از تغییرات قیمت سهام در بازار سرمایه تحت تاثیر اطلاعات مختلف و متنوعی است که از سوی شرکتها به بازار ارائه می شود. برخی از این اطلاعات منشاء پیش بینی و برآورد دارند از این رو در این تحقیق به مقایسه ضریب واکنش سود در شرکت هایی که پیش بینی سود توسط مدیریت خوش بینانه است با شرکت هایی که پیش بینی سود آنها بدبینانه است پرداخته شد تا ...  بیشتر

بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی با هزینه سرمایه سهام عادی و مدیریت سود

غلامرضا کردستانی

دوره 7، شماره 26 ، تیر 1388، ، صفحه 79-100

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2009.6933

چکیده
  در این تحقیق اثر کیفیت حسابرسی بر هزینه سرمایه سهام عادی و مدیریت سود مورد بررسی قرار گرفته است. حسابرسی اعتبار اطلاعات در دسترس سرمایه گذاران را افزایش می دهد. افزایش کیفیت اطلاعات ریسک اطلاعاتی را کاهش می دهد. کاهش ریسک اطلاعاتی نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران را کاهش می دهد. بنابراین حسابرسی با کیفیت بالاتر که منجر به افزایش ...  بیشتر

بررسی تاثیر مدیریت سود، اندازه شرکت و نسبتهای سودآوری بر ساختار سرمایه

محمد علی آقایی؛ علی اکبر جوان؛ محمد ناظمی اردکانی؛ ابراهیم موسوی

دوره 7، شماره 25 ، فروردین 1388، ، صفحه 87-103

چکیده
  از بحث برانگیزترین مسائل پیش روی شرکتها که در عین حال حیاتی ترین تصمیم در مورد بقای آنها به شمار میرود، تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه و تعیین عوامل موثر بر آن می باشد. از سوی دیگر مدیریت سود به عنوان یکی از عوامل موثر بر ساختار سرمایه در موضوعات راهبری شرکتی مطرح می باشد. هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر مدیریت سود، اندازه شرکت و نسبت ...  بیشتر

رابطه سازوکارهای حاکمیت شرکتی، نسبت بدهی ها، اندازه شرکت با مدیریت سود

یحیی حساس یگانه؛ صابر شعری؛ سید حسین خسرونژاد

دوره 6، شماره 24 ، دی 1387، ، صفحه 79-115

چکیده
  برای رفع بی اعتمادی ناشی از مفهوم خطر اخلاقی در بحث عدم تقارن اطلاعاتی، در بازارهای جهانی، مفهوم حاکمیت شرکتی مطرح شد. این فرض وجود دارد کهف حاکمیت شرکتی بیش از هرچیز حیات سالم بنگاه اقتصادی را در دراز مدت هدف قرار میدهد و از منافع سهامداران محافظت میکند. موسسه های مالی بین المللی نیز رویه های اصلاح شده شرکتی را طریقی برای تقویت توانایی ...  بیشتر

اثر مدیریت سود بر مربوط بودن معیارهای سود و ارزش دفتری در تعیین ارزش شرکت: مقایسه اقلام تعهدی اختیاری کوتاه مدت و بلند مدت

محمد عرب مازاریزدی؛ محمود مصطفی زاده

دوره 6، شماره 23 ، مهر 1387، ، صفحه 1-18

چکیده
  این پژوهش شواهدی را در رابطه با اثر مدیریت سود بر مربوط بودن معیارهای سود و ارزش دفتری در تعیین ارزش شرکت با مقایسه اقلام تعهدری اختیاری کوتاه مدت و بلندمدت فراهم میکند. طبق نتایج تحقیق، مدیریت سود، مربوط بودن سود را کاهش و مربوط بودن ارزش دفتری را افزایش میدهد و علاوه بر این، مدیریت سود علاوه بر اقلام تعهدی اختیاری بلند مدت، اثر بیشتری ...  بیشتر

ارزیابی متغیرهای موثر بر اعتبار پیش بینی سود توسط مدیریت

محسن خوش طینت؛ مرتضی اکبری

دوره 5، شماره 19 ، مهر 1386، ، صفحه 21-49

چکیده
  بسیاری از تغییرات قیمت سهام در بازار سرمایه تحت تاثیر اطلاعات مختلف و متنوعی است که از سوی شرکتها به بازار ارائه میشود. برخی از این اطلاعات منشاء پیش بینی و برآورد دارند، لذا صحت و سقم (اعتبار) این پیش بینی ها مورد سوال خواهد بود. یک مشکل با اهمیت که غالب مدیران شرکتها با آن روبرو هستند این است که اعتبار پیش بینی آنها از سود، در بازار ...  بیشتر

تاثیر حاکمیت شرکتی بر کاهش مدیریت سود

یحیی حساس یگانه؛ نرگس یزدانیان

دوره 5، شماره 17 ، فروردین 1386، ، صفحه 151-171

چکیده
  این تحقیق در پی یافتن پاسخی به این پرسش است که تاثیر برخی از سازو کارهای حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در ایران چگونه است؟ از جمله اصول حاکمیت شرکتی که در این تحقیق تاثیر آنها  بر کاهش مدیریت سود مورد بررسی قرار گرفته است عبارت است از مالکیت سرمایه گذاران نهادی، وجود مدیران غیرموظف (غیر اجرایی) در ترکیب هیئت مدیره، عدم وجود مدیرعامل ...  بیشتر

رابطه بین مدیریت سود و کیفیت افشاء

حمید بداغی؛ حمیدرضا بزاززاده

دوره 5، شماره 17 ، فروردین 1386، ، صفحه 173-212

چکیده
  بخش زیادی از ادبیات مرتبط با مدیریت سود، معطوف به چرایی، چگونگی و تبعات مدیریت سود بوده است و بررسی راهکارهایی جهت کنترل و مهار کردن این عمل، کمتر مورد توجه محققین بوده است. تحقیق حاضر افشاء بیشتر و کاملتر اطلاعات را به عنوان راهکارهایی جهت کاهش مدیریت سود مورد توجه قرار داده است. در این تحقیق، کیفیت افشاء با استفاده از چک لیستی متشکل ...  بیشتر