نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این تحقیق در پی یافتن پاسخی به این پرسش است که تاثیر برخی از سازو کارهای حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در ایران چگونه است؟ از جمله اصول حاکمیت شرکتی که در این تحقیق تاثیر آنها  بر کاهش مدیریت سود مورد بررسی قرار گرفته است عبارت است از مالکیت سرمایه گذاران نهادی، وجود مدیران غیرموظف (غیر اجرایی) در ترکیب هیئت مدیره، عدم وجود مدیرعامل شرکت به عنوان رییس یا نایب رییس هیئت مدیره، وجود حسابرسان داخلی.
در این تحقیق از اقلام تعهدی اختیاری با استفاده از مدل تعدیل شده جونز به عنوان شاخصی برای تعیین مدیریت سود در شرکتها استفاده گردیده است. بدین منظور  اطلاعات 177 شرکت طی سالهای 1382 الی 1384 به کار گرفته شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد زمانیکه درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی در شرکتها بیش از 45 درصدباشد، مدیریت سود کاهش میابد. علاوه بر این یافته های پژوهش حاکی از این است که بین وجود مدیران غیرموظف در ترکیب هیئت مدیره، عدم وجود مدیرعامل شرکت به عنوان رییس یا نایب رییس هیئت مدیره، وجود حسابرسان داخلی در شرکتها در ایران و مدیریت سود رابطه معناداری وجود ندارد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Corporate Governance on Decrease Earning Management

نویسندگان [English]

  • Yahya Hassas Ycganeh 1
  • Narges Yazdanian 2

چکیده [English]

This research seeks to find an answer to this quest ion ''how do some corporate governance practices affect earning management in Iran?"
The investigated corporate governance principals in this research are: the percentage of institutional investors' ownership, the existence of non-executive directors  i n the board of  directors,  the  absence  (non-existence)  of  executive  directors as  the  chief   or   ......  of  board  of  directors,  the  existence  or internal auditors.
In   this research Jones modified   model   has been used   to determine earning management which is measured by discretionary accruals.  For this purpose, the data of   l77 firms during the years 1382 to 1384 have been used. The results of this research show that   when the percentage of institutional investors' ownership in firms is more than 45%,the earning management decreases.  Moreover the results show that there  is no meaningful correlation  between  the  existence  of  non-executive  directors  in the board  of  directors, the  absence (non-existence)  of  executive directors as the chief or  ...... of  board  of d i rectors, the existence of internal auditors and earning management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Governance
  • earning management
  • institutional investor
  • non-executive director
  • internal auditor