نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده حسابداری مازندران

2 دانشکده حسابداری مازندران

چکیده

این پژوهش به بررسی نحوه اعمال اختیارات مدیریت در گزارشگری سودآوری آتی و تأثیر کیفیت
سود در شرکت های ورشکسته بورس اوراق بهادار تهران، بین سال های 8315 تا پایان 8309 می پردازد.
اقلام تعهدی اختیاری، به عنوان شاخص سنجش مدیریت سود در نظر گرفته شده است. هم چنین در این
تحقیق تأثیر چهار ویژگی سود مبتنی بر داده های حسابداری شامل کیفیت اقلام تعهدی، پایداری، قابلیت
پیش بینی و هموار بودن )به طور جداگانه( بر سودآوری آتی بررسی شده است. نتایج برآورد مدل با
تکنیک داده های تابلویی نامتوازن برای 55 شرکت مشمول آستانه ورشکستگی مدل آلتمن، حاکی از
این است که شرکت های مذکور ترکیب نامتناسب داشته و اقدام به مدیریت سودافزایشی کردهاند. این
نتایج از نظریه فرصت طلبانه بودن مدیریت سود حمایت کرده و نشان میدهد در گزارشگری سودآوری
آتی شرکت های ورشکسته، مدیریت سود بیشتر از کیفیت سود بکار گرفته شده است.


کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Earnings Management and the Effect of Earnings Quality on Future Profitability of the Tehran Stock Exchange Bankrupt Firms

نویسندگان [English]

  • Ahmad Ahmadpoor 1
  • asoomeh hahsavari 2

چکیده [English]

This study investigates how management Authority of bankrupt firms performs in reporting future profitability and earnings quality effect in Tehran Stock Exchange during 1385-1390. Discretionary accrual is considered as measure of earnings management. Also in this study, it is investigated the effect of accounting-based earnings attributes on future profitability separately: accruals quality, earnings persistence, earnings predictability, and earnings smoothness. The results of estimating unbalanced panel data technique for 55 firms subjected to bankruptcy of Altman's model show that the Bankrupt companies tend to be opportunistic earnings management. We also find that earnings management performs better than earnings quality in predicting future profitability.


کلیدواژه‌ها [English]

  • Earnings management
  • Earnings quality
  • Bankruptcy
  • future profitability
ابراهیمی، شهلا و ابراهیمی، مهرداد. ) 0890 (. مدیریت سود، انگیزه ها و راهکارها، فصلنامه
مطالعات حسابداری و حسابرس ، ی ش) 0(. ص 024
.2 احمدپور، احمد و منتظری، هادی. ) 0891 (. نوع مدیریت سود و تأثیر اندازه ی شرکت، ساختار
- 00 ( ،صص 86 ( مالکیت و حاکمیت شرکتی بر آن. پیشرفت های حسابداری دانشگاه شیراز، ش 2
.0
.8 اعتمادی، حسین.، مؤمنی منصور و فرج زاده دهکردی حسن. ) 0890 (. مدیریت سود، چگونه
.)02( کیفیت سود شرکت ها را تحت تأثیر قرار می دهد؟ پژوهش های حسابداری مالی، ش 2
.4 ثقفی، علی و بولو، قاسم. ) 0833 (. هزینه حقوق صاحبان سهام و ویژگی های سود . تحقیقات
- . حسابداری، ش 2 ، صص 23 4
.6 ) جبارزاده کنگرلویی، سعید، خدایار یگانه، سعید و پور رضا سلطان احمدی، ا. ) 0833 . بررسی
ارتباط بین هموار سازی سود و درماندگی مالی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران .
فصلنامه حسابداری مالی، ش .2 صص - .01 31
.0 .) سجادی، حسین.، دستگیر، محسن، حسین زاده، عل. حسین و اخگر، محمد امید. ) 0890
بررسی شیوه های استفاده از اختیارات مدیریت در گزارشگری سودآوری آینده و تأثیر
ویژگی های شرکت ها بر شیوه های استفاده از اختیارات مزبور. دانش حسابدار ، ی سال سوم،
.) ش) 3
.1 سرمد، زهره، بازرگان، عباس و حجازی، الهه. روش های تحقیق در علوم رفتار ، ی انتشارات
.) آگاه ) 0831
.3 نوروش، ایرج و حسینی، سید علی. ) 0833 ( بررسی رابطه بین کیفیت افشا )قالیت اتکا و به
- موقع بودن( و مدیریت سود، مجله بررسی های حسابداری و حسابرس ، ی ش) 66 (، صص 001
084
.9 نوروش، ایرج، سپاسی، سحر و نیکبخت، محمدرضا. ) 0834 (. بررسی مدیریت سود در
،) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات حسابداری، سال اول، ش ) 0
- . صص 043 001
.01 هاشمی، سیدعباس. و بهزادفر، فاطمه. ) 0891 (، ارزیابی رابطه محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی و
نسبت های مالی منتخب باقیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،
.) مجله پژوهش های حسابداری مال ، ی سال سوم، شماره اول، شماره پیاپی ) 1
11. Altman, I. E. (2006). Corporate Financial Distress and Bankruptcy. John Wiley & Sons,Inc, Hoboken, New Jersey.
12. Francis, J., Allen, H., Rajgopal, S., & Amy, Y. (2008). CEO Reputation and Earnings Quality. Contemporary Accounting Research, 25 (1) , 109-147.
03 فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال یازدهم، شماره 14 ، بهار 4838
13. Francis, J., Olsson, P., & Schipper, k. (2004). Costs of equity and earnings attributes. The Accounting Review, 79 , 967-1010.
14. Garcia Lara, J., Garcia Osma, B., & Neophytou, E. (2009). ‘Earnings quality in ex-post failed firm. Accounting and Business Research, 39(2) , 119-138.
15. Gul, F. A., Lung, S., & Srinidhi, B. (2003). The effect of investment opportunity set and debt level on earnings–returns relationship and the pricing of discretionary accruals. Unpublished Working Paper .
16. Kormendi, R., & Lipe, R. (1987). Earnings innovations, earnings persistence, and stock returns. Journal of Business,60 , 323-345.
17. Kothari, S.P., Leone, L.A., & Wasley, E.C. (2005). Performance matched discretionary accruals measures. Journal of Accounting and Economics, 39 (1), 163-197.
18. Li, F., Abeysekera, I., & Ma, S. (2011). Earnings management and the effect of earnings quality in relation to stress level and bankruptcy level of Chinese listed firms. Corporate Ownership and Control, 9(1) , 366-391.
19. Lo, K. (2008). Earnings management and earnings quality. Journal of Accounting & Economics, 45 , 350-357
20. Lu, Q., & Liu, Z. (2007). Corporate governance and Earnings management in theChinese-listed companies: A tunneling perspective. Journal of Corporate Finance, 13,881-906.
21. Siregar, V., & Utama, S. (2008). Type of earnings management and the effect of ownership structure: firm size, and corporate governance practice: evidence from Indonesia. The International Journal of Accounting, 43 , 1-27.
22. Subramanyam, K. (1996). The pricing of discretionary accruals. Journal of Accounting and Economics, 22 , 249-281