نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران.

2 استادیار، گروه حسابداری، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

چکیده

در ادبیات نظری حسابداری، دو استراتژی مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و دستکاری فعالیت‌های واقعی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است؛ اما در پژوهش حاضر با توجه به محدودیت‌های موجود برای این دو استراتژی، سومین نوع الگوی مدیریت سود یعنی تغییر طبقه‌بندی مورد توجه قرار گرفته است. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر محدودیت‌های حاکم بر استراتژی‌های مدیریت سود بر به‌کارگیری استراتژی تغییر طبقه‌بندی سود در بازار سرمایه ایران است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1392 الی 1400 است و 114 شرکت به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شده است (1026 مشاهده). به منظور آزمون فرضیه‌های پژوهش از مدل‌ رگرسیون لوجیت استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که سلامت مالی، سهامداران نهادی، اندازه موسسه حسابرسی و سهم بازار بر تغییر در طبقه‌بندی سود تأثیر منفی و معناداری دارد. همچنین چرخه عملیاتی بر تغییر در طبقه‌بندی سود تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ و دوره تصدی آن تأثیر معناداری بر تغییر طبقه‌بندی سود ندارد. آزمون‌های اضافی نشان داد شرکت‌های بزرگ‌تر انگیزه بیشتری برای انجام تغییر طبقه‌بندی (شکلی از مدیریت سود) در مقایسه با شرکت‌های کوچک دارند، زیرا هزینه‌های سیاسی بیشتری دارند. با توجه به نتایج بدست آمده توصیه می‌شود که به رویکرد تغییر طبقه‌بندی نیز در بررسی مدیریت سود در بازار سرمایه ایران توجه شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Constraints on Earnings Management Strategies on the Application of Earnings Classification Shifting Strategy

نویسندگان [English]

 • Mohsen Imeni 1
 • Seyyed Mohammad Moshashaei 2

1 Assistant Professor, Department of Accounting, Ayandegan Institute of Higher Education, Tonekabon, Iran.

2 Assistant Professor, Accounting Department, Gilan University, Rasht, Iran.

چکیده [English]

The two approaches are more prominent in the accounting literature, accrual-based earnings management and manipulating the actual activities however, the present study is considered the third type of earnings management model, namely a classification shifting. The purpose of this study is to investigate the effect of constraints on earnings management strategies on the application of shifting strategy in earnings classification in the Iranian capital market. The research sample consisted of 114 firms from 2013 to 2021 (1026 observation). Logistic regression models have been used to test research hypothesis. The results of the study show that financial health, institutional shareholders, audit firm size and market share have a negative and significant effect on the classification shifting. Also, the operating cycle has a positive and significant effect on the c classification shifting; and its tenure does not have a significant effect on the classification shifting. Additional tests indicated large companies have a greater incentive to do classification shifting (a form of earnings management) compared to small companies, because they have greater political costs.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Earnings management
 • Accruals-based earnings management
 • Real earnings management
 • Earnings classification shifting
 1. ایمنی، محسن، رهنمای‌رودپشتی، فریدون و بنی‌مهد، بهمن. (1398). رابطه دست‌کاری فعالیت‌های واقعی و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی با استفاده از رویکرد سیستم‌ معادلات بازگشتی. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 8(29)، 1-14.
 2. آشتاب، علی و پیری، پرویز. (1399). تأثیر ویژگی‌های افشای پیش‌بینی سود بر ریسک شرکت با توجه به مدیریت سود واقعی. فصلنامه حسابداری مالی، 12(45)، 63-91.
 3. آشتاب، علی، حقیقت، حمید و کردستانی، غلامرضا. (1397). بررسی رابطه بحران مالی پیش‌بینی‌شده و رویکردهای مدیریت سود با استفاده از معادلات ساختاری. فصلنامه تحقیقات مالی، 20(4)، 467-488.
 4. برزگر، قدرت اله، طالب تبارآهنگر، میثم و اصابت طبری، عصمت. (1393). بررسی ارتباط بین رقابت در بازار محصول و مدیریت سود (موردمطالعه: شرکت‌های پذیرفته‌شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران). پژوهش‌های حسابداری مالی، 6(4)، 73-88.
 5. بنی‌مهد، بهمن و جعفری معافی، رضا. (1390). کیفیت اقلام تعهدی و انتخاب حسابرس. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 9(33)، 81-98.
 6. ثقفی، علی و جمالیانپور، مظفر. (1397). جایگاه پدیده تغییر طبقه‌بندی در مدیریت سود. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 14(57)، 1-23.
 7. خامدی، سیما و کاظمی، حسین. (1397). بررسی تأثیر محیط‌های نهادی بر ارتباط بین مدیریت سود و ساختار سرمایه در شرکت‎ها. دانش حسابداری مالی، 5(4)، 127-144.
 8. خواجوی، شکراله، محسنی فرد، غلامعلی، رضایی، غلامرضا و حسینی‌راد، سیدداوود. (1392). بررسی اثرات رقابت در بازار محصول بر مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. مدیریت دارایی و تأمین مالی، 1(3)، 119-134.
 9. سجادی، زانیار، پاریاد، احمد، و بالانی، افشین. (1401). تأثیر ویژگی‌های هیئت‌مدیره بر رابطه بین ساختار مالکیت و تغییر طبقه‌بندی سود. مجله دانش حسابداری، 13(1)، 167-184.
 10. سلیمی، محمدجواد، حساس یگانه، یحیی و جوادی‌پور، علیرضا. (1399). تأثیر ارزش‌گذاری بیش‌ازاندازه شرکت‌ها بر رابطه بین دستیابی به سطوح عملکردی و اقلام تعهدی غیرمنتظره. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 10(3)، 1-26.
 11. شمس‌زاده، باقر، افلاطونی، عباس و نیکبخت، نادر. (1395). ارزیابی توان بازار سرمایه در تشخیص مدیریت سود واقعی و مدیریت سود حسابداری. فصلنامه حسابداری مالی، 8(32)، 38-58.
 12. فروغی‌راد، رسول و بزاززاده تربتی، حمیدرضا. (1398). تأثیر استرس کاری حسابرسان بر کیفیت حسابرسی. دانش حسابرسی، ۱۹ (۷۴)، 151-174.
 13. مرادزاده فرد، مهدی و بابائی، ساسان. (1389). تأثیر مالکیت سرمایه‌گذاران نهادی بر مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 7(26)، 101-121.
 14. مستانه، اکبر و پاک‌مرام، عسگر. (1395). نقش سهامداران نهادی در رابطۀ بین کیفیت افشا و اجتناب مالیاتی. پژوهشنامه مالیات، 24(31)، 145-174.
 15. ملانظری، مهناز و کریمی زند، سعید. (1386). بررسی ارتباط بین هموارسازی سود با اندازه شرکت و نوع صنعت در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 14(47)، 83-100.
 16. مهربان‌پور، محمدرضا، ندیری، محمد و جندقی قمی، محمد. (1396). اثر جایگاه مالی بر کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی، 24(1)، 127-146.
 17. Abernathy, J. L., Beyer, B., & Rapley, E. T. (2014). Earnings management constraints and classification shifting. Journal of Business Finance & Accounting41(5-6), 600-626.
 18. Anagnostopoulou, S. C., Gounopoulos, D., Malikov, K., & Pham, H. (2021). Earnings management by classification shifting and IPO survival. Journal of Corporate Finance66, 101796.
 19. Athanasakou, V., Strong, N. C., & Walker, M. (2011). The market reward for achieving analyst earnings expectations: Does managing expectations or earnings matter?. Journal of Business Finance & Accounting38(1‐2), 58-94.
 20. Baber, W. R., Fairfield, P. M., & Haggard, J. A. (1991). The effect of concern about reported income on discretionary spending decisions: The case of research and development. Accounting Review, 66(4), 818-829.
 21. Badertscher, B. A. (2011). Overvaluation and the choice of alternative earnings management mechanisms. The Accounting Review86(5), 1491-1518.
 22. Bansal, M., & Bashir, H.A. (2022). Business strategy and classification shifting: Indian evidence. Journal of Accounting in Emerging Economies. https://doi.org/10.1108/JAEE-03-2021-0099
 23. Bell, T., Marrs, F., Solomon, I., & Thomas, H. (1997). Auditing organizations through a strategic-systems lens. KPMG business measurement process monograph (KPMG peat marwick llp), Retrieved from http://www.business.illinois.edu/kpmguiuccases/monograph.pdf
 24. Boahen, E. O., & Mamatzakis, E. C. (2020). The impact of religion on classification shifting in the presence of corporate governance and BIG 4 audit. Accounting Forum, 44(2), 103-131.
 25. Bushee, B. (1998). The Influence of institutional investors on myopic R&D investment The Accounting Review, 73, 305–333.
 26. Campa, D., & Camacho-Miñano, M. M. (2015). The impact of SME’s pre-bankruptcy financial distress on earnings management tools. International Review of Financial Analysis, 42, 222-234.
 27. Chen, F. H., & Howard, H. (2016). An alternative model for the analysis of detecting electronic industries earnings management using stepwise regression, random forest, and decision tree. Soft Computing20(5), 1945-1960.
 28. Chung, H., Choi, S., & Jung, W. O. (2021). Controlling Shareholders' Tax Incentives and Classification Shifting. Contemporary Accounting Research38(2), 1037-1067.
 29. Cohen, D. A., Dey, A., & Lys, T. Z. (2008). Real and accrual‐based earnings management in the pre‐and post‐Sarbanes‐Oxley periods. The Accounting Review83(3), 757-787.
 30. Dechow, P. (1994). Accounting earnings and cash flows as measures of firm performance: The role of accounting accruals. Journal of Accounting and Economics, 18(1), 3-42.
 31. Dechow, P. M., & Sloan, R. G. (1991). Executive incentives and the horizon problem: An empirical investigation. Journal of Accounting and Economics14(1), 51-89.
 32. Ewert, R., & Wagenhofer, A. (2005). Economic effects of tightening accounting standards to restrict earnings management. The Accounting Review80(4), 1101-1124.
 33. Fan, Y., Barua, A., Cready, W. M., & Thomas, W. B. (2010). Managing earnings using classification shifting: Evidence from quarterly special items. The Accounting Review85(4), 1303-1323.
 34. Francis, J. R., Maydew, E. L., & Sparks, H. C. (1999). The role of Big 6 auditors in the credible reporting of accruals. Auditing: a Journal of Practice & theory18(2), 17-34.
 35. Graham, J. R., Harvey, C. R., & Rajgopal, S. (2005). The economic implications of corporate financial reporting. Journal of Accounting and Economics40(1-3), 3-73.
 36. Gunawan, I. K., Darmawan, N. A. S., SE, A., & Purnamawati, I. G. A. (2015). Pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha, 3(1).
 37. Hao, Q. (2009). Accruals' persistence, accruals mispricing and operating cycle: evidence from the US. International Journal of Accounting & Information Management, 17(2), 198-207.
 38. Haw, I. M., Ho, S. S., & Li, A. Y. (2011). Corporate governance and earnings management by classification shifting. Contemporary Accounting Research28(2), 517-553.
 39. Healy, P. (1985). The effect of bonus schemes on accounting decisions. Journal of Accounting and Economics, 7(1-3), 85–107.
 40. Iatridis, G., & Dimitras, A. I. (2013). Financial crisis and accounting quality: evidence from five European countries. Advances in Accounting29(1), 154-160.
 41. Imeni, M., Fallah, M., & Edalatpanah, S. A. (2021). The effect of managerial ability on earnings classification shifting and agency cost of Iranian listed companies. Discrete Dynamics in Nature and Society, 1-10. https://doi.org/10.1155/2021/5565605
 42. Jones, J. J. (1991). Earnings management during import relief investigations. Journal of Accounting Research29(2), 193-228.
 43. Karaibrahimoğlu, Y. Z., & Özkan, S. (2011). Audit quality and earnings management in interim financial reports. In 34th Annual Congress of European Accounting Association in Italy.
 44. Kim, K. A., & Nofsinger, J. R. (2005). Institutional herding, business groups, and economic regimes: Evidence from Japan. The Journal of Business78(1), 213-242.
 45. Kim, Y., Liu, C., & Rhee, S. G. (2003). The relation of earnings management to firm size. Journal of Management Research, 4(1), 81-88.
 46. Laksmana, I., & Yang, Y. W. (2014). Product market competition and earnings management: Evidence from discretionary accruals and real activity manipulation. Advances in Accounting30(2), 263-275.
 47. McVay, S. E. (2006). Earnings management using classification shifting: An examination of core earnings and special items. The Accounting Review, 81(3), 501-531
 48. Mitra, S. (2002). The impact of institutional stock ownership on a firm's earnings management practice: an empirical investigation. Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College.
 49. Myers, J. N., Myers, L. A., & Omer, T. C. (2003). Exploring the term of the auditor‐client relationship and the quality of earnings: A case for mandatory auditor rotation?. The Accounting Review78(3), 779-799.
 50. Nalarreason, K. M., Sutrisno, T., & Mardiati, E. (2019). Impact of leverage and firm size on earnings management in Indonesia. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding6(1), 19-24.
 51. Nelson, M. W., Elliott, J. A., & Tarpley, R. L. (2002). Evidence from auditors about managers' and auditors' earnings management decisions. The Accounting Review77(s-1), 175-202.
 52. Noh, M., Moon, D., & Parte, L. (2017). Earnings management using revenue classification shifting–evidence from the IFRS adoption period. International Journal of Accounting & Information Management, 25(3), 333-355
 53. Raith, M. (2003). Competition, risk and managerial incentives. American Economic Review, 93(4), 1425-1436.
 54. Roychowdhury, S. (2006). Earnings management through real activities manipulation. Journal of Accounting and Economics, 42, 335-370.
 55. Vanstraelen, A. (2000). Impact of renewable long-term audit mandates on audit quality. European Accounting Review, 9(3), 419-442.
 56. Wu, E. (2016). Classification shifting as an earnings management tool among European firms [Doctoral dissertation, Master’s thesis, Faculty School of Economics, Erasmus University of Rotterdam].
 57. Zang, A. Y. (2012). Evidence on the trade-off between real activities manipulation and accrual-based earnings management. The Accounting Review, 87, 675–703.