نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 استادیار گروه حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

3 . استادیار گروه حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

4 دانشیار گروه حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

مدیران خودشیفته با شاخصه‌های رفتاری خودخواهی، سلطه‌جویی و خودبرتربینی، اهمیتی برای قوانین و مقررات قائل نبوده و به شکل فرصت‌طلبانه در قالب مدیریت ادراک اقدام به استفاده از واژگان مثبت به شکل لحن خوش‌بینانه در گزارش‌های توضیحی حسابداری می‌کنند. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین خودشیفتگی مدیران و لحن خوش‌بینانه گزارشگری مالی با نقش تعدیلی مدیریت سود است. برای اندازه‌گیری خودشیفتگی از دو معیار اندازه امضای مدیران و نسبت پاداش مدیران بر کل حقوق و دستمزد سالانه کارکنان و برای اندازه‌گیری لحن خوش‌بینانه از روش فراوانی واژگان استفاده شد. نمونه پژوهش حاضر شامل 115 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال‌های 1390 تا 1397 می‌باشد. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد، خودشیفتگی مدیران بر لحن خوش‌بینانه گزارشگری مالی تاثیر مثبت و معناداری دارد. به عبارتی مدیران خودشیفته به گزارش‌های مالی تنظیم یافته با لحنِ خوش‌بینانه، به چشم فرصتی برای فرونشاندن اشتهایِ سیری‌ناپذیر خود برای ارتقاء شخصیِ خودشان نگاه می‌کنند. مدیریت سود موجب افزایش اثرمثبت خودشیفتگی مدیران بر لحن خوش‌بینانه گزارشگری می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship Between Managers' Narcissism and the Optimistic Tone of Financial Reporting:the Moderating Role of Earnings Management

نویسندگان [English]

  • Elnaz Akbarlou 1
  • Mehdi zeynali 2
  • Mehdi alinezhad sarokolaei 3
  • Rasoul baradaran hassan zadeh 4

1 PhD.D. Candidate, Department of Accounting, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.

2 Assistant Prof., Department of Accounting, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.

3 Assistant Prof., Department of Accounting, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.

4 Associate Prof., Department of Accounting, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.

چکیده [English]

Narcissist managers, with behavioral characteristics such as selfishness, domination,and self-aggrandizement, don’t consider rules and regulations important, and manipulate detailed accounting reports opportunistically using positive words in an optimistic manner. The purpose of this study at Investigating the Relationship Between Managers' Narcissism and the Optimistic Tone of Financial Reporting with the Moderating Role of Earnings Management. To measure narcissism, two proxies are used: area of managers’ signatures and the ratio of managers' remuneration to total annual salary of employees, and vocabulary frequency as a criterion to measure optimistic tone. The present research sample includes 115companies accepted in Tehran Stock Exchange for years 2011 to 2018. To test the research hypotheses, regression has been use. Results indicate that there is a positive and meaningful correlation between narcissism of managers and optimistic tone in financial reporting. In other words, narcissism managers consider financial reports prepared based on optimistic tone as an opportunity to satisfy their insatiable desire for self-promotion. Earnings management has got a positive moderating effect on correlation of narcissism of managers and optimistic tone in financial reporting.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Narcissism"؛ Accounting Narratives"؛ Optimistic Tone"؛
  • "؛ Earnings Management