نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

2 کارشناس ارشد حسابرسی، دانشکده علوم اداری، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران.

3 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشکده حسابداری مدیریت، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران

چکیده

معاملات با اشخاص وابسته می تواند موجب تسهیل در نیل به اهداف در شرکت های دارای ارتباطات سیاسی شود. از طرفی، معاملات با اشخاص وابسته در شرکت های دارای ارتباطات سیاسی به جهت وجود افراد ذی نفوذ، می تواند منجر به سوء استفاده از منابع شرکت و در نتیجه مدیریت سود گردد. بنابراین هدف از انجام پژوهش حاضر، در وهلۀ اول، بررسی ارتباط بین روابط سیاسی و معاملات با اشخاص وابسته و در وهلۀ دوم، تأثیر ارتباطات سیاسی بر رابطۀ بین معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت سود میباشد. در این نوشتار جهت اندازه گیری متغیر ارتباطات سیاسی از تحلیل
عاملی پنج متغیر ارزش بازار سهام، ارزش دفتری داراییها، مالیات بر درآمد، تعداد کارکنان و بیمۀ پرداختی استفاده
گردیده است. همچنین به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از اطلاعات مالیِ 120 شرکت پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران در بازۀ زمانی 1389 تا 1396 استفاده شده و تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از الگوی رگرسیون چندمتغیره و داده های ترکیبی صورت پذیرفته است. نتایج پژوهش حاکی از وجود ارتباط مثبت و معنادار بین
ارتباطات سیاسی و معاملات با اشخاص وابسته میباشد. افزون براین، رابطه معناداری میان معاملات با اشخاص وابسته و
مدیریت سود یافت نشد؛ اما با افزودن متغیر تعدیلگر ارتباطات سیاسی، وجود رابطۀ مثبت و معنادار بین معاملات با
اشخاص وابسته و مدیریت سود تأیید گردید

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Political Connections, Related Party Transactions and Earnings Management In Listed Companies in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Abbaszadeh 1
  • Javad Rajabalizadeh 2
  • Mostafa Ghannad 3

1 Associate Professor of Accounting, Ferdowsi University of Mashhad, Iran

2 MSc of Auditing, Ferdowsi University of Mashhad, Iran

3 Ph.D Student of Accounting, Shahid Beheshti University of Tehran, Iran

چکیده [English]

In firms with political connections, Related party transactions may be facilitate the goals of this. In other words, related party transactions in firms with political connections and existence influential members, could lead to abuse of company resources and therefore the earnings management. The purpose of this study, first, is examining the relationship between political connections and related party transactions, second, investigation the impact of political connections on relationship between the related party transactions and earnings management. In this paper, political connections are measured by factor analysis and including five variables: stock market value, assets book value, income taxes, number of employees and the insurance payment. In order to test the research hypotheses, we use 120 companies financial information in the Tehran Stock Exchange in the period 2010 to 2017 and analyze this information with multiple linear regression an panel data. The results showed a positive and significant relationship between political connections. also, not found significant relationship between related party transactions and earnings management, but with the addition of political connections, found positive relationship between the related party transactions and earnings management

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Connections
  • Earnings management
  • Related Party Transactions
  • Corporate Performance
ایمانی برندق، محمد؛ هاشمی، طاهر. (1397). «بررسی تأثیر عوامل سیاسی بر مدیریت سود». دانش حسابرسی، دوره 18، شماره 43، 71صص 77-90.
بادآور نهندی، یونس؛ تقی‌زاده خانقاه، وحید. (1397). «تأثیر ارتباطات سیاسی بر سرمایه‌گذاری بیشتر از حد و عملکرد شرکت». بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره 25، شماره 2، صص 181-198.
بنافی، محمد؛ غیوری‌مقدم، علی؛ دانا، محمدمهدی. (1393). «بررسی تأثیر معاملات با اشخاص وابسته بر هزینه‌های نمایندگی». مطالعات تجربی حسابداری مالی، دوره 12، شماره 45، صص 115-134.
خدامی‌پور، احمد؛ امینی، میثم؛ هوشمندزعفرانیه، رحمت‌الله. (1391). «بررسی تأثیر الزامات افشای معاملات با اشخاص وابسته بر مدیریت سود». فصلنامه پژوهش حسابداری، دوره دوم، شماره 6، صص 65-83.
خمامی‌ابدی، مهنوش. (1392). «رابطه معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت سود». پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری به راهنمایی دکتر فرزانه حیدرپور، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی.
رضایی، فرزین؛ افروزی، لیلا. (1394). « رابطه هزینه بدهی با حاکمیت شرکتی در شرکت های دارای ارتباطات سیاسی». پژوهش حسابداری، دوره 4، شماره 4، صص 85-112.
رضایی، فرزین؛ ویسی حصار، ثریا. (1393). «اثر روابط سیاسی با دولت بر رابطة بین تمرکز مالکیت با کیفیت گزارشگری مالی و هزینۀ سهام عادی». بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره 21، شماره 4، صص 449-470.
سرلک، نرگس. اکبری، م. (1392).رابطۀ بین معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت سود. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی.20(4)، 92-77.
شعری، صابر؛ حمیدی، الهام. (1391). «کفایت افشای معاملات با اشخاص وابسته». مطالعات تجربی حسابداری مالی، دوره 10، شماره 37، صص 39-57.
صالحی‌راد، معصومه. (1390). بررسی تأثیر معاملات اشخاص وابسته بر عملکرد در مراحل مختلف چرخۀ عمر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری به راهنمایی دکتر حسین اعتمادی، دانشگاه تربیت مدرس.
عباس‌زاده، محمدرضا؛ قناد، مصطفی؛ به‌سودی، افشین. (1396). «رقابت در بازار محصول، معاملات با اشخاص وابسته و بهای خدمات حسابرسی». بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره 24، شماره 1، صص 61-80.
کامیابی، یحیی؛ بوژمهرانی، احسان؛ نادری‌پلنگی، فاضل. (1392). «خطای پیش‌بینی سود، معاملات با اشخاص وابسته و نسبت اعضای غیرموظف هیات مدیره». مطالعات تجربی حسابداری مالی، دوره 11، شماره 43، صص 131-151.
واعظ، سیدعلی؛ انواری، ابرهیم؛ بنافی، محمد. «تأثیر ساختار مالکیت بر رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و کارایی سرمایه‌گذاری». فصلنامه حسابداری مالی. دوره ۸، شماره ۳۱، صص 101-132.
 Amore, M. D., Bennedsen, M., 2013. The value of local political connections in a low-corruption environment. Journal of Financial Economics 110 (2), 387–402.
Boubakri, N., Cosset, J. C., & Saffar,W. (2012). The impact of political connections on firms' operating performance and financing decisions. Journal of Financial Research, 35(3), 397–423.
Boubakri, N., Guedhami, O., Mishra, D., & Saffar, W. (2012). Political connections and the cost of equity capital. Journal of Corporate Finance, 18, 541–559.
Chaney, P. K., Faccio, M., & Parsley, D. (2011). The quality of accounting information in politically-connected firms. Journal of Accounting and Economics, 51, 58–76.
Chen, J. J., Chen, P., & Xiao, X. (2011). Related Party transactions as a source of earning management. Applied Financial Economics, 21, 165–181.
Chen, S., Wang, K., & Li, X. (2012). Product market competition, ultimate controlling structure and related party transactions. China Journal of Accounting Research, 5, 293–306.
Cheung, Y. -L., Jing, L., Lu, T., Rau, P. R., & Stouraitis, A. (2009). Tunneling and propping up: An analysis of related party transactions by Chinese listed companies. Pacific- Basin Finance Journal, 17, 372–393.
Cheung, Y. L., Jing, L., Rau, P. R., & Stouraitis, A. (2005). Guanxi, political connections, and expropriation: The dark side of state ownership in Chinese listed firms. Working paper - City University of Hongkong.
Cheung, Y. -L., Rau, P. R., & Stouraitis, A. (2006). Tunneling, propping, and expropriation: Evidence from connected party transactions in Hongkong. Journal of Financial Economics, 82, 343–386.
Child, J. (1994). Management in China during the age of reform. Cambridge: Cambridge University Press.
Choi, J. P., & Thum, M. (2009). The economics of politically-connected firms. International Tax and Public Finance, 16, 605–620.
Din,c, I. S., 2005. Politicians and banks: Political influences on government-owned banks in emerging markets. Journal of Financial Economics 77 (2), 453–479.
Faccio, M. (2006). Politically-connected firms. The American Economic Review, 96(1), 369–386.
Faccio, M. (2010). Differences between politically-connected and nonconnected firms: A cross-country analysis. Financial Management, 905–927 (Autumn).
Faccio, M., Masulis, R. W., & McConnell, J. J. (2006). Political connections and corporate bailouts. The Journal of Finance, 61(6), 2597–2635.
Fisman, R. (2001). Estimating the value of political connections. American Economic Review, 91(4), 1095–1102.
Frye, T., & Shleifer, A. (1997). The invisible hand and the grabbing hand. American Economic Review, 87(2), 354–358.
Goldman, E., Rocholl, J., & So, J. (2009). Do politically connected boards affect firm value? The Review of Financial Studies, 22(6), 2331–2360.
Gordon, E. A., & Henry, E. (2005). Related party transactions and earning management. Working paper.
Gul, F. A., Kim, J. -B., & Qiu, A. (2010). Ownership concentration, foreign shareholding, audit quality, and stock price synchronicity: Evidence from China. Journal ofFinancial Economics, 95(3), 425–442.
Habib, A., Muhammadi, A. H., & Jiang, H. (2017). Political connections, related party transactions, and auditor choice: Evidence from Indonesia. Journal of Contemporary Accounting & Economics, 13(1), 1-19.
Hassan, A., & Harahap, S. S. (2010). Exploring corporate social responsibility disclosure: the case of Islamic banks. International Journal of Islamic and Middle EasternFinance and Management, 3(3), 203–227.
Hassan, T., Hassan,M. K., & Mohamad, S. (2012). Political patronage and firmperformance: Further evidence from Malaysia. Thunderbird International Business Review,54(3), 373–393.
Houston, J. F., Jiang, L., Lin, C., & Ma, Y. (2014). Political connections and the cost of bank loans. Journal of Accounting Research, 52(1), 193–243.
Jian, M., & Wong, T. J. (2010). Propping through related party transactions. Review of Accounting Studies, 15, 70–105.
Jiang, G., Lee, C. M. C., & Yue, H. (2010). Tunneling through intercorporate loans: The China experience. Journal of Financial Economics, 98, 1–20.
Jiang, L., & Kim, J. B. (2004). Foreign equity ownership and information asymmetry: Evidence from Japan. Journal of International Financial Management & Accounting,15, 185–211.
Johnson, S., & Mitton, T. (2003). Cronyism and capital controls: Evidence from Malaysia. Journal of Financial Economics, 67, 351–382.
Johnson, S., Porta, R. L., Lopez-de-Silanes, F., & Schleifer, A. (2000). Tunneling. American Economic Review, 90(2), 22–27.
Kang, M., Lee, H. Y., Lee, M. G., & Park, J. C. (2014). The association between related-party transactions and control–ownership wedge: Evidence from Korea. Pacific-Basin Finance Journal, 29(1), 272-296
Khanna, T., & Palepu, K. (2000). Is group affiliation profitable in emerging markets? An analysis of diversified Indian business groups. The Journal of Finance, 55(2),867–891.
Khwaja, A. I., & Mian, A. (2005). Do lenders favor politically-connected firms? Rent provision in an emerging financial market. The Quarterly Journal of Economics,1371–1411.
Kohlbeck, M. J., & Mayhew, B. W. (2004). Agency costs, contracting, and related party transactions. Contracting, and Related Party Transactions (December 31, 2004).
Kothari, S. P., Leone, A. J., & Wasley, C. E. (2005). Performance matched discretionary accrual measures. Journal of Accounting and Economics, 39(1), 163–197.
Kroszner, R. S., & Stratmann, T. (1998). Interest-group competition and the organization of Congress: Theory and evidence fromfinancial services' political action committees.The American Economic Review, 88(5), 1163–1187.
Kuan, L., Tower, G., Rusmin, R., & Van der Zahn, J. W. M. (2010). related party transactions and earnings management. Journal Akuntansi & Auditing Indonesia, 14(2), 93–115.
Li, H., Meng, L., & Zhang, J. (2006). Why do entrepreneurs enter politics? Evidence from China. Economic Inquiry, 44(3), 559–578.
Li, H., Meng, L., Wang, Q., & Zhou, L. -A. (2008). Political connections, financing and firm performance: Evidence from Chinese private firms. Journal of DevelopmentEconomics, 87, 283–299.
Miettinen, T., & Poutvaara, P. (2014). A market for connections. European Journal of Political Economy, 33, 37–52.
Qian, M., Pan, H., & Yeung, B. (2011). Expropriation of minority interest shareholders in politically-connected firms. Working paper - NUS Business School.
Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1998). The grabbing hand: Government pathologies and their cures. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Thomas, W. B., Herrmann, D. R., & Inoue, T. (2004). Earnings management through affiliated transactions. Journal of International Accounting Research, 3(2), 1–25.
Wang, J., & Yuan, H. (2012). The impact of related party sales by listed Chinese firms on earnings informativeness and earnings forecasts. International Journal ofBusiness, 17(3), 258–275.
Wang, L., & Lin, P. T. (2016).Who benefits from political connections? Minority investors or controlling shareholders. Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics (inpress).
Wang, L., & Yung, K. (2011). Do state enterprises manage earningsmore than privately owned firms? The case of China. Journal of Business Finance & Accounting, 38(7 &8), 794–812.
Wu, W., Wu, C., & Rui, O. M. (2012). Ownership and the value of political connections: Evidence from China. European Financial Management, 18(4), 695–729.
Ying, Q., & Wang, L. (2013). Propping by controlling shareholders, wealth transfer and firm performance: Evidence from Chinese listed companies. China Journal ofAccounting Research, 6, 133–147.