نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری، گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و کارآفرینی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 کارشناسی ارشد حسابداری_ دانشکده اقتصاد و کارآفرینی_ دانشگاه رازی_ کرمانشاه _ایران

3 کارشناسی ارشد حسابداری،دانشکده اقتصاد و کارآفرینی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

با توجه به تأثیر قدرت مدیرعامل بر عملکرد بانک، مدیران عامل می‌توانند در انجام مسئولیت‌پذیری اجتماعی و در مدیریت سود نقش داشته باشند و در حوزه گزارشگری مالی، باوجود پیامدهای متفاوت اعمال مدیریت سود در بانک‌ها و اثرات آن روی صنایع دیگر و اقتصاد کلان، بانک‌ها بیشتر از سازمان‌های غیرمالی به شیوه‌های مدیریت سود تمایل دارند. علاوه بر این، به دلیل عدم شفافیت و عدم تقارن اطلاعاتی، بانک‌ها ملزم به ارائه بازخورد به جامعه بیش از سایر صنایع هستند. براین اساس، پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر قدرت مدیرعامل بر رابطۀ بین مسئولیت‌پذیری اجتماعی و مدیریت سود بانک‌ها صورت گرفته است. بدین منظور نمونه پژوهش شامل 16 بانک پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در بازه زمانی سال 1395 تا 1400 برای آزمون فرضیه‌های پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. یافته‌های حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش نشان دادند که، مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر مدیریت سود بانک‌ها تأثیر منفی و معناداری دارند. این بدان معناست که افزایش مسئولیت‌پذیری اجتماعی موجب کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و کاهش عدم شفافیت اطلاعات مالی و درنتیجه کاهش مدیریت سود بانک‌ها می‌شوند. همچنین یافته‌های پژوهش نشان دادند، قدرت مدیرعامل در تعدیل رابطۀ مسئولیت‌پذیری اجتماعی و مدیریت سود بانک‌ها نقشی ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between social responsibility and profit management of banks, emphasizing the moderating role of CEO power

نویسندگان [English]

  • Saman Mohammadi 1
  • Zahra Oryaie 2
  • Ali Naderi 3

1 Assistant Professor of Accounting, Accounting Department, Faculty of Economics and Entrepreneurship, Razi University, Kermanshah, Iran

2 Master of Accounting, Faculty of Economics and Entrepreneurship, Razi University, Kermanshah, Iran

3 Master of Accounting, Faculty of Economics and Entrepreneurship, Razi University, Kermanshah, Iran

چکیده [English]

Considering the impact of CEO Power on a bank’s performance, CEOs can play a role in social responsibility and earnings management. Since earnings management in banks can have various effects on other industries and the economy overall, banks tend to practice earnings management more than non-financial organizations. Moreover, due to lack of transparency and information asymmetry, banks are required to answer to the society than other industries. Therefore, the current research studies the impact of CEO Power on the relationship between social responsibility and earnings management in banks. The research sample includes 16 banks enlisted in the Tehran Stock Exchange Market and Iran OTC between 2016 to 2021 to test the research hypothesis. The findings of the research hypothesis indicate that social responsibility has a significant negative impact on earnings management in banks, which means that increase in social responsibility may lead to decrease in information asymmetry and decrease in lack of transparency, and as a result decrease in earnings management. Also, the findings of the research showed that the CEO power does not play a role in adjusting the relationship between social responsibility and earnings management in banks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CEO power
  • Social Responsibility
  • Earnings Management
  • Banking industry