نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهراء (س)، تهران، ایران.

2 استادیار گروه حسابداری دانشکده مدیریت و امور مالی دانشگاه خاتم،تهران،ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران.

4 کارشناس ارشد حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران.

چکیده

یکی از گزارش‌هایی که شرکت‌ها حسب صلاحدید سازمان بورس و اوراق بهادار ملزم به انتشار آن هستند، گزارش تفسیری مدیریت است. این گزارش از جمله اقلام مهمی است که همراه با صورت‌های مالی منتشر می‌شود و هدف آن بهبود سودمندی اطلاعات ارائه شده واحد تجاری است که همراه صورت‌های مالی ارائه می‌شود. از این‌رو در این تحقیق رابطه بین ارائه گزارش تفسیری مدیریت از سوی شرکت‌ها با مدیریت سود مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین با توجه به اهمیت نقش زنان در بهبود گزارشگری مالی شرکت‌ها، اثر حضور زنان در هیئت‌مدیره بر رابطه مذکور بررسی شده است.

جامعه آماری این تحقیق شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران طی سال‌های 1390 تا 1401 می‌باشد. فرضیه‌های این تحقیق با استفاده از رگرسیون خطی مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان داد که ارائه گزارش تفسیری مدیریت از سوی شرکت‌ها موجب کاهش مدیریت سود شده است. همچنین کاهش مدیریت سود در بین شرکت‌هایی که در بین اعضای هیئت‌مدیره خود از حضور زنان استفاده نموده‌اند، بیشتر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Management Interpretive Report and Earnings Management: the role of female managers

نویسندگان [English]

  • Azam Valizadeh Larijani 1
  • Farzaneh Yousefi Asl 2
  • Fatemeh Shirzadi 3
  • Niloofar Zamani 4

1 Assistant Professor, Accounting, Faculty of social sciences and economics, Alzahra University, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor,Department Of Accounting Faculty & management Khatam University,Tehran,Iran

3 MSc. Student of Accounting, Faculty of social sciences and economics, Alzahra University, Tehran. Iran.

4 MSc. of Accounting, Faculty of social sciences and economics, Alzahra University, Tehran. Iran.

چکیده [English]

One of the reports that companies are required to publish at the discretion of the Securities and Exchange Organization is the management interpretive report. Therefore, in this research, the relation between the presentation of management interpretative reports by companies and earnings management has been investigated. Also, considering the importance of the role of women in improving the financial reporting of companies, the effect of the presence of women in the board of directors on the aforementioned relation has been investigated. The statistical population of this research is the companies listed in the Tehran Stock Exchange and the Iranian Fara burse during the years 2011 to 2022.

The hypotheses of this research have been tested using linear regression. The results of the research showed that the provision of interpretative management reports by companies has reduced earnings management. Also, the decrease in earnings management is more among companies that have used the presence of women among their board members.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Female Managers
  • Management Interpretive Report
  • Earnings Management