نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی/ دانشگاه رجا

2 دانشیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی

3 کارشناس ارشد حسابرسی موسسه اموزش عالی خاتم

چکیده

نقش اصلی گزارشگری مالی، انتقال اثربخش اطلاعات مالی به افراد برون سازمانی به روشی معتبر و به موقع است.
برای انجام این مهم، مدیران از فرصتهایی برای قضاوت در گزارشگری مالی برخوردار شده اند. هدف پژوهش
حاضر، بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر انگیزه های مرتبط با تغییر اقلام تعهدی در شرکتهای با ارزش گذاری بالای
1392- حقوق صاحبان سهام است. برای انجام این پژوهش، نمونه ای متشکل از 184 شرکت در طی دوره زمانی 1388
مورد بررسی قرار گرفت. در فرایند پژوهش، از نسبت قیمت بازار به سود قبل از اقلام غیر مترقبه و عملیات متوقف
شده، به عنوان معیار ارزش گذاری بیش از حد سهام و برای بررسی تاثیر ارزش گذاری بیش از حد بر مدیریت سود
واقعی، از تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه اول نشان می
دهد که بین اندازه موسسه حسابرسی و اقلام تعهدی اختیاری شرکتهای با ارزش گذاری بالای حقوق صاحبان سهام،
رابطه معنا داری وجود ندارد. همچنین نتایج آزمون فرضیه دوم حاکی از این است که بین دوره تصدی حسابرس و
اقلام تعهدی اختیاری شرکتهای با ارزش گذاری بالای حقوق صاحبان سهام، رابطه معناداری وجود دارد و انگیزه های
مربوط به تغییر اقلام تعهدی در شرکتهای با ارزش گذاری بالای حقوق صاحبان در مدیران شرکتها کاهش می یابد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Audit Quality and Overvalued Equity

نویسندگان [English]

  • Nezamoddin Rahimian 1
  • Mohammad Taghi Taghavifard 2
  • Sepideh Javadi Sofiani 3

1 Assistant Professor in Auditing Group, Khatam University, Tehran. Iran ,

2 Associate Professor in Industrial Management, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

3 M. A. Student in Auditing, Khatam University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The main role of financial reporting is the effective transfer of financial information to people outside of the organization in a valid way while being ontime. This way, managers have the opportunity to judge the financial reports. This study aimed to investigate the impact of audit quality incentives associated with the change of accruals in companies with high equity valuations. For this purpose, the performance of 184 companies, as a sample, during the time period of 2009-2013 was studied. In this study, the ratio of market price to earnings before extraordinary items and discontinued operations as an excess stock value measure has been used. Also, to analyze the impact of excess stock valuation on real earnings management, multivariate regression analysis considering panel data was used. The results of first hypothesis testing show that there is no significant relation between the size of audit firm and discretionary accruals. However,the results of second hypothesis testing indicate that there is a significant relationship between auditor’s tenure and optional accrual items in companies with high equity valuation. Also, the management motivation to change accruals in companies with high equity valuation is reduced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Audit Quality
  • Highly Valued Equity
  • earning management
آذر، عادل. منصور مومنی (1389). آمار و کاربرد آن در مدیریت، جلد اول، چاپ چهاردهم، تهران: انتشارات سمت.
ابراهیمی کردلر، علی، و سیدی، سیدعزیز (1387). نقش حسابرسان مستقل در کاهش اقلام تعهدی اختیاری. مجله بررسی های حسابداری و حسابرسی،54 (15)، 3-16.
اسدی، مرتضی. دارابی، مجید (1391). کیفیت حسابرسی. مجله حسابرس، 62، 1-6.
ایزدی­نیا، ناصر و میرزایی، مهدی (1394). تأثیر ارزش­گذاری بالای سهام بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و اقلام تعهدی اختیاری. فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، 45، 73-96.
بنی مهد، بهمن، و جعفری معافی، رضا (1392). کیفیت اقلام تعهدی و انتخاب حسابرس. فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، 38، 81-98 .
دیدار، حمزه، منصورفر، غلامرضا، و پرویزی راحت، محمدرضا (1391). بررسی اثر میانجی کیفیت حسابرسی در رابطه بین مشکلات نمایندگی و کیفیت گزارشگری مالی. فصلنامه دانش حسابداری مالی، 4 (6). 115 – 133. 
حساس یگانه،یحیی، آذین فر، کاوه (1389). رابطه بین کیفیت حسابرسی و اندازه مؤسسه حسابرسی.  مجله بررسی های حسابداری و حسابرسی، 17 (61). 85 - 98.
حدادی، محمد حسن، و فلاحی، خدیجه، و منصوری، علی (1391). بررسی رابطه بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی. دانشگاه الزهرا. دهمین همایش ملی حسابداری ایران.
کریمی پور، فرهاد (1388). بررسی رابطه ارزش ذاتی سهام با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲارﺷﺪ حسابداری. داﻧﺸﮕﺎه فردوسی مشهد.
سجادی، سیدحسین. عربی، مهدی (1390). ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻰ ﺑﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻮد. مجله حسابدار رسمی . 6 (12). 104-108.
مهرانی، ساسان و همکاران (1392). نقش ویژگی های حسابرس در کیفیت سود. مجله  پژوهش های حسابداری مالی، 2 (16)، 98-108.
نونهال نهر، علی اکبر. جبارزاده کنگرلویی، سعید. یعقوب پور، کریم (1389). رابطه بین کیفیت حسابرس و قابلیت اتکای اقلام تعهدی. مجله بررسی های حسابداری و حسابرسی، 61. 55-70.
ودیعی ، محمدحسین . عظیمی فر، فرهاد (1391). ارزش گذاری بالای حقوق صاحبان سهام و ارتباط آن با اقلام تعهدی اختیاری. مجله پیشرفت های حسابداری دانشگاه شیراز، 4 (2)، 179- 203.
 American Accounting Association. (1973). Studies in Accounting Research #6: A Statement of Basic Auditing Concepts. Sarasota: American Accounting Association.
Antle, R. Nalebuff, B., (1991), Conservatism and auditor-client negotiations, Journal of Accounting Research, Vol. 29, pp. 31-54.
Azibi, J., Tondeur, H., Rajhi, M., (2010). Auditor choice and institutional investor characteristics after the Enron scandal in the French context, Crises etnouvelles problématiques de la Valeur, Vol.
Becker,C.L., Defond, M.L., Jiambalvo, J. and Subramanyam, K.R., (1998), The effect of   audit quality on earnings management, Contemporary Accounting Research, vol. 15,
Barton, J. J., Simko. P. J. (2002). The balance sheet as an earnings management constraint. The Accounting Review (Supplement): 1-27.
Chen, C. Xijia, S. Xi, W., (2010). Auditor Changes Following a Big 4 Merger with a Local Chinese Firm: A Case Study. Auditing. Vol. 29, no. 1, pp. 32-41.
Chi, J.D. and Gupta, M., (2009), Overvaluation and earnings management, Journal of Banking & Finance, vol. 33, pp. 1652-1663.
DeAngelo. (1981), Auditor size and audit quality. Journal of Accounting and Economics, vol. 3, no. 3, pp. 183-189.
Feng, W. Liu, X., (2012). Urban Income Inequality, Time and Income Sources Analyses in China. Journal of European Economy, Vol. 11, pp. 496-506.
Frankel, R.M., Johnson, M.F., and Nelson, K.K. 2002. The relation between auditor’s fees for nonaudit services and earnings management. The Accounting Review (Supplement): Vol. 77, 71-106.
Houmes, R. Foley, M. Cebula, R.J. (2013). Audit quality and overvalued equity. Accounting Research    Journal. Vol.1, no.1, pp. 56-74.
Houmes, R. Skantz, T., (2010). Discretionary accruals and highly valued equity. Journal of Business Finance & Accounting, vol. 37, pp. 60-92.
Jensen, M.C. Meckling W.H., (1976). Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure, Journal of Financial Economics. 3, 305-360.
Jensen, M., (2005), Agency costs of highly valued equity, Financial Management. vol. 34, pp. 5-20.
Matsumoto, D. A. (2002). Management’s incentives to avoid negative earnings surprises. The Accounting Review. 77. 483–514.
Myers, J.M. & Miller, M,H. (2003) what is the intrinsic value of the Dow? Journal of business, 34, 411-413.
Reynolds, J. K. Francis, J. R., (2000). Does size matter? The influence of large clients on office-level auditor-reporting decisions. Journal of Accounting and Economics, vol. 30, 375-400.
Wallace, W.A. (1980). The Economic Role of the Audit in Free and Regulated Markets. Touche Ross & Co. Aid to Education Program.
Watts, R. and J, Zimmerman. (1986). Positive Accounting Theory, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall,
Yuniarti, R., (2011). Audit firm size, audit fee and audit quality. Journal of global management, 2(1), 84-97.