دوره و شماره: دوره 18، شماره 70، تابستان 1400، صفحه 1-220 
1. اعتبارسنجی مدل سه بعدی آموزش صلاحیت های اخلاقی در رشته حسابداری

10.22054/qjma.2021.53224.2164

جعفر باباجانی؛ علی ثقفی؛ وجه الله قربانی زاده؛ هیوا رستگار مقدم