نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی گلستان، گرگان، ایران.

2 کارشناسی ارشد حسابداری، حسابرس مؤسسه بهداد حساب آریا، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد حسابداری، ,واحد بندر گز،دانشگاه آزاد اسلامی، بندرگز، ایران

4 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

بر اساس نظریه‌های همسویی و سنگربندی، قدرت مدیرعامل شرکت ممکن است از طریق افزایش کیفیت سود و کاهش ریسک حسابرسی منجر به کاهش حق‌الزحمه حسابرسی شود، یا از طریق مدیریت سود فرصت طلبانه و گزارشگری مالی متقلبانه منجر به افزایش مشکلات نمایندگی و ریسک حسابرسی و در نهایت افزایش حق‌الزحمه حسابرسی گردد. از این رو هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه قدرت مدیرعامل و حق‌الزحمه حسابرسی و مطالعه اثر تعدیل‌کنندگی مالکیت خانوادگی بر این رابطه با توجه به نظریه‌های همسویی و سنگربندی می‌باشد. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از اطلاعات مالی 88 شرکت‌ پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی بین سال‌های 1391 تا 1398 استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون‌های آماری پژوهش نشان می‌دهد که بین قدرت مدیرعامل و حق‌الزحمه حسابرسی رابطه منفی و معنادار وجود دارد. علاوه بر این، نتایج نشان داد، مالکیت خانوادگی نیز رابطه بین قدرت مدیرعامل و حق‌الزحمه حسابرسی را تعدیل و تشدید می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

CEO Power, Family Ownership and Audit Fees: Analysis of Alignment and Entrenchment Theories

نویسندگان [English]

  • Roohollah Arab 1
  • Mohammad Gholamrezapoor 2
  • Narjes Amirnia 3
  • Seyed pouria Kazemi 4

1 Assistant Prof, Accounting Dept, Facility Member of Golestan Institute of Higher Education, Gorgan, Iran.

2 Master of Accounting, Auditor of Behdad Hesab Aria Institute, Tehran, Iran.

3 Master of Auditing, Department of Accounting,Bandargaz Branch, Islamic Azad University, Bandargaz,Iran.

4 Master of Accounting, Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.

چکیده [English]

According to the of alignment and entrenchment theories, the CEO power may lead to a reduction audit fees by increasing the earning quality and reducing audit risk, or through opportunistic earnings management and fraudulent financial reporting can lead to increased agency problems and audit risk, and ultimately to increased audit fees. Therefore, the purpose of the this study is to investigate the relationship between CEO power and audit fees and study the moderating effect of family ownership on this relationship with respect to alignment and entrenchment theories. To test the research hypotheses, the financial information of 88 companies listed on the Tehran Stock Exchange in the period between 2012 to 2019 has been used. The results of statistical tests show that there is a negative and significant relationship between CEO power and audit fees. In addition, the results showed that family ownership also moderated and exacerbated the relationship between CEO power and audit fees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CEO Power
  • Audit Fees
  • Family Ownership
  • Alignment Theory
  • Entrenchment Theory
ابراهیمی کردلر، علی، جوانی قلندری، موسی و گنجی، کیانوش. (1395). تأثیر انحصار یا رقابت صنعت بر قیمت گذاری خدمات حسابرسی مستقل.  مطالعات تجربی حسابداری مالی، 16-3(52)، 149-178.
پورحیدری، امید و فروغی، عارف. (1398). بررسی تأثیر نفوذ مدیرعامل بر کیفیت افشای اطلاعات حسابداری. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 15(61)، 27-53.
پورحیدری، امید و گل‌محمدی شورکی، مجتبی. (1394). سنجش رقابت در بازار خدمات حسابرسی از طریق بررسی چسبندگی حق الزحمه حسابرسی.  مطالعات تجربی حسابداری مالی، 12(47)، 1-21.
توانگر حمزه کلایی، افسانه و اسکافی اصل، مهدی. (1397). ارتباط بین قدرت مدیرعامل، ویژگی‌های کمیته حسابرسی و کیفیت کنترل داخلی. پژوهشهای حسابداری مالی وحسابرسی، 10(38)، 187-207.
حساس یگانه، یحیی و داداشی، ایمان. (1388). تاثیر حاکمیت شرکتی بر تصمیم پذیرش صاحبکار و حق‌الزحمه حسابرسی. حسابداری مدیریت، 2(1), 1-10.
حیدری، مهدی، دیدار، حمزه و طاهریان، سکینه. (1397). بررسی نقش تعدیلگر استقلال هیئت مدیره بر رابطه بین ساختار مالکیت با شکاف مالیاتی شرکت‌‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش های تجربی حسابداری، 8(2)، 117-134.
دهقانی، مسعود و کسیانی، محمد. (1398). بررسی تأثیر ساز و کارهای راهبری شرکتی بر تلاش حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابرسی، ۱۹ (۷۵)، ۲۰۳-۲۲۸.
رضائی پیته نوئی، یاسر و غلامرضاپور، محمد. (1400). قدرت مدیرعامل و بهره‌وری نیروی کار شرکت: آزمون تجربی نظریه تورنمنت. بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی، پذیرفته شده و آماده انتشار برای چاپ.
رضائی پیته‌نوئی، یاسر و غلامرضاپور، محمد. (1399). واکاوی اجتناب مالیاتی در پرتو ساختار مالکیت با نقش تعدیلی کیفیت حسابرسی: آزمون نظریه نمایندگی. فصلنامه حسابداری مالی. ۱۲ (۴۶)، ۴۸-۲۲.
عرب، روح‌اله، غلامرضاپور، محمد، امیرنیا، نرجس و عمادالدینی، امیر. (1399). بررسی نقش مالکیت دولتی بر رابطه اجتناب مالیاتی و حق‌الزحمه حسابرسی: آزمون تجربی نظریه جیب بزرگ. حسابداری مدیریت، 13(45)، 169-186.
محمدرضائی، فخرالدین، تنانی، محسن و علی آبادی، ابوالفضل. (1397). خطای حسابرسی: تأخیر در گزارش حسابرسی و نقش تعدیل‎گر مالکیت خانوادگی. بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی، 25(1)، 51-70
مشایخی، بیتا، حسن زاده، شادی، امینی، یاسین و منتی، وحید. (1395). تاثیر کیفیت حسابرسی داخلی بر حق‌الزحمه حسابرسی مستقل. پژوهش­های حسابداری مالی وحسابرسی، 8(31)، 41-56.
ملکیان، اسفندیار، احمدپور، احمد و طالب تبار آهنگر، میثم. (1391). بررسی رابطه برخی از ساز وکارهای حاکمیت شرکتی، حق‌الزحمه حسابرسی و میزان مالکیت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.  پژوهش های حسابداری مالی، 4(4)، 37-50.
نکوئی زاده، شکوفه، دستگیر، محسن و علی احمدی، سعید. (1399). تأثیر بحران اقتصادی بر ارتباط بین قدرت مدیرعامل با ارزش و عملکرد مالی؛ نقش ویژگی‌های گزارشگری مالی شرکت.  مطالعات تجربی حسابداری مالی، 17(68)، 1-31.
Adams, R.B., Almeida, H., & Ferreira, D. (2005). Powerful CEOs and Their Impact on Corporate Performance. Review of Financial Studies, 18, 1403–1432. doi.org/10.1093/rfs/hhi030
Anderson, R. C., & Reeb, D. M. (2003). Founding family ownership and firm performance: Evidence from the S&P 500 firm. Journal of Finance, 58(3), 1301–1328. doi.org/10.1111/1540-6261.00567
Bae, K., Kang, J., & Kim, J., (2002). Tunneling or value added? Evidence from mergers by Korean business groups. Journal of Finance, 57, 2695-2740. doi.org/10.1111/1540-6261.00510
Baker., T. A., Lopez, T, J., Reitenga, A. L., & Ruch, G. W. (2019). The influence of CEO and CFO power on accruals and real earnings management. Review of Quantitative Finance and Accounting, 52(1), 325-345. doi.org/10.1007/s11156-018-0711-z
Bebchuk, L. A., & Fried, J. M. (2003). Executive Compensation as an Agency Problem. Journal of Economic Perspective, 17(3), 71–92. doi: 10.1257/089533003769204362
Bebchuk, L. A., Cremers, M., & Peyer, U. C. (2011). The CEO Pay Slice. Journal of Financial Economics, 102, 199–221. doi.org/10.1016/j. jfineco. 2011.05.006
Bertrand, M., Mehta, P., & Mullainathan, S. (2002). Ferreting out tunneling: An application to Indian business groups. Quarterly Journal of Economics, 117, 121-148. doi.org/10.1162/003355302753399463
Bhagat, S., & Black, B.S. (2002). The Non-correlation between Board Independence and Longterm Firm Performance. Journal of  Corporation Law, 27, 231–273. https://heinonline.org/HOL/Landing Page?handle= hein.journals/jcorl27&div=18&id=& page
Burns, N., & Kedia, S. (2006). The Impact of Performance Based Compensation on Misreporting. Journal of Financial Economics, 79(1), 35–67. doi.org/10.1016/j.jfineco.2004.12.003
Chen, Y., Gul, F. A., Veeraraghavan, M., & Zolotoy, L. (2015). Executive Equity Risk‐taking Incentives and Audit Pricing. Accounting Review, 90(6), 2205–2234. doi.org/10.2308/accr‐51046
Cornett, M. M., Marcus, A. J., & Tehranian, H. (2008). Corporate governance and pay-for-performance: The impact of earnings management. Journal of financial economics, 87(2), 357-373.  doi.org/10.1016/j.jfineco.2007.03.003
Custodio, C., Ferreira, M. A., & Matos, P. (2013). Generalists Versus Specialists: Lifetime Work Experience and Chief Executive Officer Pay. Journal of Financial Economics, 108(2), 471–492. doi.org/10.1016/j.jfineco.2013.01.001
Dunn, P. (2004). The impact of insider power on fraudulent financial reporting. Journal of Management, 30, 397-412. https://journals. sagepub.com/doi/abs/10.1016/j.jm.2003.02.004
El Ghoul, S., Guedhami, O., Wang, H., & Kwok, C. (2016). Family control and corporate social responsibility. Journal of Banking & Finance, 73, 131-146. doi.org/10.1016/j.jbankfin.2016.08.008
Fama, E., & Jensen, M. (1983). Separation of Ownership and Control. Journal of Law and Economics, 26: 301–325. https://www.journals. uchicago.edu/doi/abs/10.1086/467037
Finkelstein, S. (1992). Power in Top Management Teams: Dimensions, Measurement, and Validation. Academy of Management Journal, 37(5), 1079–1108. https://journals.aom.org/doi/abs/10.5465/256485
Gaaya, S., Nadia, L. & Faten, L. (2017). Does family ownership reduce corporate tax avoidance? The moderating effect of audit quality.  Managerial Auditing Journal, 32(7), 731-744. doi.org/10.1108/MAJ-02-2017-1530
Galema, R., Lensink, R., & Mersland, R. (2012). Do Powerful CEOs Determine Microfinance Performance?, Journal of Management Studies, 49(4), 718–742. doi.org/10.1111/j.1467‐6486.2012.01046.x
Goyal, P., & Park, C.W. (2002). Board Leadership Structure and CEO Turnover. Journal of Corporate Finance, 8(1), 49-66. doi.org/10.1016/ S0929-1199(01)00028-1
Graham, J. R., Kim, H., & Leary, M. (2017). CEO Power and Board Dynamics. Working paper, Duke University. https://www.lebow. drexel.edu/sites/default/files/1523767562-kim-graham-learyceo-power-and-board-dynamics.pdf
Gul, F. A., Cheng, L. T., & Leung, T. Y. (2011). Perks and the informativeness of stock prices in the Chinese market. Journal of Corporate Finance, 17(5), 1410-1429. doi.org/10.1016/j.jcorpfin. 2011.07.005
Han, S., Nanda, V.K. & Silveri, S.D. (2016). CEO Power and Firm Performance Under Pressure. Financial Management, Vol. 45 No. 2, pp. 369-400. doi.org/10.1111/fima.12127
Hayward, M., & Hambrick, D. (1997). Explaining the Premiums Paidfor Large Acquisitions: Evidence of CEO Hubris. Administrative Science Quarterly, 42: 103–127. doi.org/10.2307/2393810
Hermalin, B. E., &Weisback, M. S. (2003). “Board of Directors as an Endogenously Determined Institution: A Survey of the Economic Literature, Center for Responsible Business”. Working Paper Series. Paper 3. https://www.nber.org/papers/w8161
Ho, J. L., & Kang, F. (2013). Auditor Choice and Audit Fees in Family Firms: Evidence from the S&P 1500. A Journal of Practice and Theory, 32(4), 71–93. doi.org/10.2308/ajpt-50533
Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of the Frm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, 3(1), 305–360. doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X
Keltner, D., Gruenfeld, D. H., & Anderson, C. (2003). Power, approach, and inhibition. Psychological Review, 110(2), 265-284. doi.org/10. 1037/0033-295X.110.2.265
Khan, A., & Subramaniam, N. (2012). Family firm, audit fee and auditor choice: Australian evidence. Financial Markets & Corporate Governance Conference”. Available at SSRN: http://ssrn.com/ abstract =1985776
Koo, K., & Kim, J. (2019). CEO power and firm opacity. Applied Economics Letters, Taylor & Francis Journals, 26(10), 791-794. doi.org/10.1080/13504851.2018.1497841
Larcker, D. F., & Tayan, B. (2012). Is a powerful CEO good or bad for shareholders?. Stanford Closer Look Series, 1-5. doi.org/10.2139/ssrn. 2175191
Lubatkin, M. H., Schulze, W. S., Ling, Y., & Dino, R. N. (2005). The Effects of Parental Altruism on the Governance of Family‐managed Firms. Journal of Organizational Behaviour, 26(3), 313–330. doi.org/ 10.1002/job.307
Minichilli, A., Corbeta, G., & MacMillan, I. C. (2010). Top Management Teams in Family‐Controlled Companies: 'Familiness', 'Faultlines', and their Impact on firm Performance. Journal of Management Studies, 47(2), 205–222. doi.org/10.1111/j.1467-6486.2009.00888.x
MohammadRezaei, F., Mohd-Saleh, N., & Ahmed, K. (2018). Audit Firm Ranking, Audit Quality and Audit Fees: Examining Conflicting Price Discrimination Views. The International Journal of Accounting, Elsevier, 53(4), 295-313. doi.org/10.1016/j.intacc.2018.11.003
Morse, A., Nanda, V., & Seru, A. (2011). Are Incentive Contracts Rigged by Powerful CEOs?, Journal of Finance, 66, 1779–1821. doi.org/10.1111/j. 1540-6261.2011.01687.x
Prencipe, A., Bar‐Yosef, S., Mazzola, P., & Pozza, L. (2011). Income Smoothing in Family‐Controlled Companies: Evidence from Italy. Corporate Governance International Review, 19(6), 529–546. doi.org/10.1111/j.1467-8683.2011.00856.x
Ryan, H.E., & Wiggins, R.A. (2004). Who is in Whose Pocket? Director Compensation, Board Independence, and Barriers to Effective Monitoring. Journal of Financial Economics, 73, 497–524. doi.org/10.1016/j.jfineco.2003.11.002
Sheikh, S. (2018). The Impact of Market Competition on the Relation between CEO Power and Firm Innovation. Journal of Multinational Financial Management, 44, 36-50. doi.org/10.1016/j.mulfin. 2018. 01.003
Simsek, Z. (2007). CEO Tenure and Organizational Performance. Strategic Management Journal, 28, 653-662. doi.org/10.1002/smj.599
Simunic, D. A. (1980). The pricing of audit services: Theory and evidence. Journal of accounting research, 161-190. doi.org/10.2307/2490397
Srinidhi, B. N., He, S., & Firth, M. (2014). The Effect of Corporate Governance on Specialist Auditor Choice and Audit Fees in the U.S. Family Firms. The Accounting Review, 89(6), 2297–2329. doi.org/ 10.2308/accr-50840
Tang, J., Crossan, M., & Rowe, W.G. (2011). Dominant CEO, Deviant Strategy, and Extreme Performance: The Moderating Role of a Powerful Board. Journal of Management Studies, 48, 1479–1503. doi.org/10.1111/j.1467-6486.2010.00985.x
Tee., C. M. (2019). CEO Power and Audit Fees: Evidence from Malaysia. International Journal of Auditing. 23(3), 365-386. doi.org/10.1111/ijau. 12166
Wang, D. (2006). Founding Family Ownership and Earnings Quality. Journal of Accounting Research, 44(3), 619-656. doi.org/10.1111/j. 1475-679X.2006.00213.x
Wang, G., Holmes, M., Oh, S., & Zhu, W. (2016). Do CEOs Matter to Firm Strategic Actions and Firm Performance? A meta‐analytic Investigation Based on Upper Echelons Theory. Personnel Psychology, 69(4), 775–862. doi.org/10.1111/peps.12140
Yang, L. M. (2010). The Impact of Controlling Families and Family CEOs on Earnings Management. Family Business Review, 23(3), 266–279. doi.org/10.1177/0894486510374231
Yu, F., & Yu, X. (2011). Corporate lobbying and fraud detection. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 46(6), 1865–1891.https:// www.jstor.org/stable/41409670?seq=1
Arab, R., Gholamrezapoor, M., Amirnia, & N., Emadodini, A. (2020). Investigating the role of state ownership on the relationship tax avoidance and audit fees: The empirical test of the Deep Pocket Theory. Management Accounting, 13(45), 169-186. [In Persian]. https://jma. srbiau.ac.ir/article_15874.html
Dehghani, M., & Kassiani, M. (2019). Study of the effect of corporate governance mechanisms on the audit efforts of companies listed on the Tehran Stock Exchange. Auditing Knowledge, 19 (75), 203-228. [In Persian]. https://danesh.dmk.ir/article-1-2267-fa.html
Ebrahimi Kordlar, A., Javani Ghalandari, M., & Ganji, K. (2016). the Impact of Monopoly or Industry Competition on Pricing of External Audit Services. Empirical Studies in Financial Accounting, 13(52), 149-178. [In Persian]. doi: 10.22054/qjma.2017.7740
Hasas Yeganeh, Y., & Dadashi, I. (2009). The impact of corporate governance on Client acceptance decisions and audit fees. Management Accounting, 2(1), 1-10. [In Persian]. https://jma.srbiau.ac.ir/article_ 4903.html?lang=fa
Heidari, M., didar, H., & taherian, S. (2018). Board Independence and the Relation between Ownership Structure and the Tax Gap. Empirical Research in Accounting, 8(2), 117-134. [In Persian]. doi: 10.22051/jera.2017.10279.1301
Malekian, E., Ahmadpour, A., & Talebtabar Ahangar, M. (2012). The Relationship between Some Corporate Governance, Audit Fees and Meter Ownership of Companies Listed in Tehran Stock Exchange. Journal of Financial Accounting Research, 4(4), 37-50. [In Persian]. https://far.ui.ac.ir/article_16963.html
Mashayekhi, Bita; Hassanzadeh, Shadi; Amini, Yasin; Manti, Vahid. (2016). "The Impact of Internal Audit Quality on Independent Audit Fee". Financial Accounting and Auditing Research, 8 (31), 41-56. [In Persian]. http://faar.iauctb.ac.ir/article_526865.html
Mohammadrezaei, F., Tanani, M., Aliabadi, A. (2018). Audit Failure: Audit Report Lag and Moderating Role of Family Ownership. Accounting and Auditing Review, 25(1), 51-70. [In Persian]. . doi: 10.22059/acctgrev. 2018.252507.1007839
Nekoueizadeh S, Dastgir M, Aliahmadi S. (2020). The Impact of the Economic Crisis on the Relationship between the CEO Power on Firm Value and the Financial Performance; The Role of Company’s Behavioral Characteristics. journal of Value & Behavioral Accounting. 2020; 5 (9) :153-188. [In Persian]. https://aapc.khu.ac.ir/article-1-642-fa.html
Pourheidari, O., Forughi, A. (2019). Effect of management influence on disclosure quality of accounting information. Empirical Studies in Financial Accounting, 15(61), 27-53. [In Persian].10.22054/qjma. 2019. 38013.1928
Pourheidari, O., Golmohammadi Shuraki, M. (2015). Measuring the Competition in Audit services Market Through Examination of Audit Fee Stickiness. Empirical Studies in Financial Accounting, 12(47), 1-21. [In Persian].  https://qjma.atu.ac.ir/article_2366.html
Rezaei pitenoei (Ph.d), Y., Gholamrezapoor, M. (2021). CEO Power and Labor Productivity: An Experimental Test of Tournament Theory. Accounting and Auditing Review. [In Persian]. doi: 10.22059/acctgrev. 2021.313035.1008461
Rezaei Pitenoei Y, Gholamrezapoor M. (2020). Analysis of tax avoidance in the light of the ownership structure with the moderating role of audit quality: Agency theory test. quarterly financial accounting journal, 12 (46) :48-22. [In Persian]. . https://qfaj.ir/browse.php?a_code=A-10-927- 2&sid=1&slc_lang=fa
Tavangar Hamzeh Kalaei, A., & Scafi Asl, M. (2017). Relationship between CEO Power, Audit Committee Characteristics, and Internal Control Quality. Financial Accounting and Auditing Resea207. [In Persian]. http://faar.iauctb.ac.ir/article_543503.html