نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حسابداری دانشگاه اصفهان.اصفهان.ایران

چکیده

از آنجا که حجم اطلاعات افشا شده توسط شرکت‌ها مدام در حال افزایش است؛ این مقاله در صدد است تا با تفکیک اطلاعات با ماهیت «متن» از اطلاعات با ماهیت «اعداد» به بررسی وجود و جهت تأثیرگذاری حجم این دو دسته از اطلاعات بر کارایی فرایند قیمت‌گذاری سهام در شرکت‌ها بپردازد. این پژوهش همچنین به تأثیری که حجم این دو گونه از اطلاعات در فرایند قیمت‌گذاری سهام بر یکدیگر می‌گذارند نیز پرداخته است. اما تمرکزی بر کیفیت محتوای اطلاعات حسابداری و سودمندی آن ندارد. نمونه پژوهش از 169 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1397 تشکیل شده است. فرضیه‌های پژوهش با استفاده از رگرسیون حداقل مربعات معمولی به روش مقطعی آزمون شد. نتایج پژوهش نشان می-دهد که حجم اطلاعات افشا شده، چه از نوع «متن» و چه از نوع «اعداد»، در مجموع تأثیر معناداری بر کارایی فرایند قیمت‌گذاری سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه ایران ندارد. همچنین مشخص شد که حجم این دو گونه از اطلاعات، قادر نیست که تأثیرگذاری یکدیگر بر کارایی فرایند قیمت‌گذاری سهام را تقویت نماید. نتایج این پژوهش علاوه بر گسترش ادبیات حسابداری در حوزه‌های «افشا» و «کارایی بازار»، حاوی دستاوردهای مهمی برای سیاست‌گذاران، تحلیل‌گران، سهامداران و مدیران شرکت‌ها پیرامون حجم افشای اطلاعات است. توان استفاده کننده و همچنین کیفیت افشا نیز از جمله عواملی هستند که باید در زمان تصمیم‌گیری راجع به افزایش حجم افشا مد نظر قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of Information Disclosure Volume on The Efficiency of Price Formation Process

نویسنده [English]

  • Alireza Rahrovi Dastjerdi

Assistant Professor, Accounting Department, University of Isfahan.Isfahan.Iran

چکیده [English]

Since the volume of corporate information disclosures is constantly increasing, this study seeks to distinguish information with a "text" nature from information with a "numbers" nature to examine the existence and the direction of the volume of these two types of information on the efficiency of the stock price formation in companies. This study also deals with the effect that the volume of these two types of disclosed information have on each other in the process of price formation. However, it does not concentrate on the quality of the content of accounting information and its usefulness. The research sample consists of 169 companies listed on the Tehran Stock Exchange in 1397 (Iranian calendar). Research hypotheses were tested cross-sectionally using ordinary least squares regression. The results revealed that the amount of disclosed information, whether in the form of "text" or "numbers," in general, does not significantly affect the efficiency of the process of the companies' stock price formation in the Iranian capital market. Also, the volume of these two types of information cannot strengthen the influence of each other on the efficiency of the stock price formation process. In addition to expanding the accounting literature in the areas of "disclosure" and "market efficiency," the results of this study contain significant achievements for policymakers, analysts, shareholders, and company managers regarding the volume of information disclosure. The users' ability and the disclosure quality are also some other factors that should be considered when deciding whether to increase the volume of disclosure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Disclosure Volume
  • Textual Information
  • Numerical Information
  • Market Efficiency
  • Price Formation Process