دوره و شماره: دوره 16، شماره 62، تابستان 1398، صفحه 1-183 
6. مدلی برای رتبه بندی سنجه‌های کیفیت سود در ایران

صفحه 127-150

10.22054/qjma.2019.10425

محمد کاشانی‌پور؛ غلامرضا کرمی؛ محسن مرادی جزء