نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا

2 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا

چکیده

افشای داوطلبانه اطلاعات، مازاد بر الزام قانونی است که دربرگیرنده اطلاعات مالی و غیرمالی به منظور شفافیت بیشتر فرایندهای شرکت است. افشای داوطلبانه به عنوان یک نوع مکانیزم آگاهی دهنده ممکن است با فرایندهای مختلف شرکت در ارتباط باشد. به همین دلیل شرکت‌ها با توجه به ترکیب هیات مدیره خود تصمیماتی در زمینه نحوه افشای داوطلبانه اطلاعات اتخاذ می‌کنند و ممکن است بر اساس نوع مدیران سیاسی و غیر‌سیاسی متفاوت باشد. بدین ترتیب، هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ارتباطات سیاسی بر افشای داوطلبانه اطلاعات در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا تعداد 124 شرکت برای دوره زمانی 1390 الی 1396 انتخاب گردید. برای اندازه‌گیری افشای داوطلبانه از چک لیست ‌بوتوسان (1997) و جهت سنجش ارتباطات سیاسی از شاخص هزینه‌های سیاسی فاسیو (2006) استفاده شده است. همچنین جهت آزمون فرضیه‌های پژوهش از رویکرد داده‌های ترکیبی استفاده گردید. نتایج نشان داد ارتباطات سیاسی بر افشای داوطلبانه اطلاعات تاثیر منفی و معنی‌داری دارد. در حقیقت شرکت‌هایی که از ارتباطات سیاسی بیشتری برخوردار هستند، تمایل بیشتری به افشای داوطلبانه اطلاعات ندارند.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Political Connections and Voluntary Disclosure in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Seyed Ali Hosseini 1
  • Afsaneh Bahiraei 2

1 Assistant Professor, Department of Accounting Alzahra University, Tehran, Iran

2 Master of Accounting Alzara, Tehran, Iran

چکیده [English]

Voluntary disclosure is a surplus information on the legal requirement that includes financial and non-financial information for the more clarity of the company's processes. Voluntary disclosure as a kind of informed mechanism may be associated with different processes in the company. As a result, companies, based on the composition of their board of directors, make decisions about the voluntary disclosure of information and may vary according to the type of political and non-political directors. The purpose of this study was to investigate the effect of political connection on the information voluntary disclosure in companies listed in Tehran Stock Exchange. In this regard, numbers of 124 companies were selected for the period from 2012 to 2017. To measure voluntary disclosure, the Botosan (1997) checklist and for measuring political connections, political cost index from Faccio (2006) has been used. The panel data approach was also used to test the research hypotheses. The results showed that political connection has a negative and significant effect on the voluntary disclosure of information. In fact, companies that have more political connection are more inclined to voluntarily disclose information.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Voluntary Disclosure
  • Political Connection
  • Information Asymmetry
ابراهیمی، سید کاظم. بهرامی نسب، علی. حسن زاده، مهدی (1396). واکاوی کیفیت گزارشگری مالی و اجتناب مالیاتی در پرتو مالکیت دولتی و ارتباطات سیاسی، مدیریت سازمان‌های دولتی، دوره 5، شماره 2، صص 161-151.
بادآور نهندی و تقی زاده خانقاه (1397). تأثیر ارتباطات سیاسی بر سرمایه‌گذاری بیشتر از حد و عملکرد شرکت، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 25 (2): صص 198-181.
حساس یگانه، یحیی و مرشید خیرالهی. (1387). حاکمیت شرکتی و شفافیت. ماهنامه حسابدار، سال بیست و سوم. ش 203، صص 80-74.
خواجوی، شکرالله، علیزاده طلاتپه، وحید(1392). بررسی اثرات سطح افشای داوطلبانه بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مطالعات تجربی حسابداری مالی، 42(11): 114-89.
خواجوی، شکرالله، علیزاده طلاتپه، وحید(1394). بررسی اثرات سطح افشای داوطلبانه بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مبتنی بر رویدادهای واقعی، دانش حسابداری مالی، 2 (3): 46-23.
دیدار، حمزه. منصورفر، غلامرضا. خجسته، هیوا(1389). اثر خوصوصیات شرکتی بر سطح افشای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مطالعات تجربی حسابداری مالی، 32(8): 168-141.
رضایی، فرزین. ویسی حصار، ثریا (1393). اثر روابط سیاسی با دولت بر رابطة بین تمرکز مالکیت با کیفیت گزارشگری مالی و هزینة سهام عادی، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 21 (4): 470-449.
رهنمای رودپشتی، فریدون. محسنی، عبدالرضا(1397). ارتباطات سیاسی، سود نقدی و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 11 (2): 144-129.
کاشانی پور، محمد. رحمانی، علی. پارچینی پارچین، سید مهدی (1388). رابطه بین افشای اختیاری و مدیران غیرموظف، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 16 (3): 100-85.
Abdel-Fattah, T. M. H. (2008). Voluntary Disclosure Practices in Emerging Capital Markets: The Case of Egypt, Durham University. http://etheses.dur.ac.uk/1342/1/1342.pdf [23 May 2013]
Al-Shammari, B, and Al-Sultan, W. (2010). Corporate governance and voluntary disclosure in Kuwait, International Journal of Disclosure and Governance, 5 (2): 225-236.
Armitage, S, and Marston, C. (2008). Corporate disclosure, cost of capital and reputation: Evidence from finance directors, The British Accounting Review, 40 (4): 314-336.
Barako, D. G. (2007). Determinants of voluntary disclosures in Kenyan companies annual reports, The African Journal of Business Management, 1 (5): 113-128.
Billings, M., Capie, F. H. (2009). Transparency and financial reporting in mid- 20th century British banking. Accounting Forum, 33 (2): 38–53
Botosan, C. A. (1997). Disclosure level on the cost of equity capital, Accounting Review, Number.72 (1): 323-349.
Boubaker S, Mansali H, Rjiba H. (2014). Large controlling shareholders and stock price synchronicity. Journal of Banking & Finance, 40:80–96.
Boubakri, N. Cosset, J. C. & Saffar, W. (2008). Political connections of newly privatized firms. Journal of Corporate Finance, 14 (5), 654–673.
Boubakri, N., Guedhami, O., Mishra, D., Saffar, W. (2012). Political connections and the cost of equity capital. Journal of Corporate Finance, 18 (3), 541– 559.
Correia, M.M. (2014). Political connections and SEC enforcement. Journal of Accounting and Economics, 57 (2-3), 241-262.
disclosure: Evidence from around the world, Journal of International Business Studies, 49 (3): 272-302.
Ebrahimi, S.K. Bahraminasab, A. Hasanzadeh, M. (2017). The Analysis of Financial Reporting Quality and Tax Avoidance According to Governmental Ownership and Political Connections, Public Organization Management, 5 (2): 151-161. [in Persian]
Faccio, M. (2006). Politically connected firms. American Economic Review, 96 (1), 369-386.
Firth, M., Rui, O. M., & Wu, W. 2011. The effects of political connections and state ownership on corporate litigation in China. Journal of Law and Economics, 54(3): 573–607.
Guedhami, O., Pittman, J., & Saffar, W. (2014). Auditor choice in politically connected firms. Journal of Accounting Research, 52(1): 107–162.
Hassas Yegane, Y & Khairalahi, M. (2008). Corporate Governance and Transparency. Accountant Monthly, 23 (203): 74-80. . [in Persian]
Houston, J., Jiang, L., Lin, C., Ma, Y. (2014). Political connections and the cost of bank loans. Journal of Accounting Research, 52(1), 193-243.
Hu, G. Wang, Y.(2018) Political connections and stock price crash risk: The role of intermediary information disclosure, China Finance Review International, 8 (2): 140-157.
Hung, M, Kim, Y. Li, S. (2018). Political connections and voluntary disclosure: Evidence from around the world, Journal of International Business Studies, 49 (3): 272-302.
Jensen, M. C, and Meckling, W. H. (1976). Theory of firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure, Journal of Financial Economics, 3 (4): 305-360.
Khajavi, SH. Alizadeh Talatapeh, V. (2015). Investigating the Impacts of the Level of Voluntary Disclosure on the Accrual-Based Earnings Management and Real Earnings Management, A Quarterly Journal of Empirical Research of Financial Accounting, 2 (3):23-46. [in Persian]
Lee, W., Wang, L. (2017). Do political connections affect stock price crash risk? Firm-level evidence from China. Review of Quantitative Finance and Accounting, 48 (3), 643-676.
Ling, L., Zhou, X., Ling, Q., Song, P., & Zeng, H. (2016). Political connections, overinvestments and firm performance: Evidence from Chinese listed real estate firms. Finance Research Letters, 18 (August), 328-333.
Madhani, M. P. (2009). “Role of Voluntary Disclosure and Transparency in Financial Reporting”, The Accounting World, 7 (6): 63-66.
Rahnamay Roodposhti, F. Mohseni, A. (2018). Political connections, dividend and stock return in listed firms on Tehran Stock Exchange, Financial Knowledge of Securities Analysis, 11 (2): 129-144. [in Persian]
Rezaei, F., Weysihesar, S. (2014). The effect of political connections with the government on the relationship between ownership concentration with quality of financial reporting and the cost of equity capital. Journal of Accounting and Auditing Review, 21 (4), 449-470. [in Persian]
Saeed, A., Belghitr, Y., Clark, E. (2016). Do political connections affect firm performance? evidence from a developing country. Journal Emerging Markets Finance and Trade, 52 (8), 1879-1891.
Waymire, G. (1984). Additional evidence on the information content of management earnings forecasts, Journal of Accounting Research, 22 (2): 703-719.