نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

2 دکتری مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف پژوهش پیش­رو، آزمون تأثیر ماهیت راهبری شرکتی بر سودآوری استراتژی­های شتاب در بورس اوراق بهادار تهران است. به همین منظور، ابتدا سودآوری سه استراتژی شتاب کوتاه­مدت، میان­مدت و بلندمدت مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده شد که، هم با استناد به داده­های خام و هم با توجه به داده­های تعدیل­شده بر اساس صنعت، تنها استراتژی شتاب میان­مدت، سودآور است. در مرحله بعد، شرکت­ها بر اساس امتیاز شاخص ترکیبی راهبری شرکتی به دو گروه دموکراتیک (پشتیبان حقوق سهامداران) و مستبد (ناقض حقوق سهامداران) تقسیم شدند. سپس، سودآوری استراتژی‌های شتاب در هر یک از این دو گروه بررسی شد. یافته‌های پژوهش نشان می­دهد در بین شرکت‌های دموکراتیک، استراتژی­های شتاب کوتاه و میان‌مدت، عایدی مثبت و قابل‌ملاحظه‌ای را نصیب سرمایه‌گذاران می‌کنند، اما عایدی هر سه استراتژی شتاب در شرکت‌های ناقض حقوق سهامداران منفی است. نتایج پژوهش همچنین تأییدکننده فرضیه فشار بازار است و تصدیق می­نماید که مدیران شرکت­های پشتیبان حقوق سهامداران در مقایسه با همتایان خود در شرکت‌های ناقض حقوق سهامداران، اطلاعات محرمانه­ کمتری را افشا می­کنند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Corporate Governance on Momentum Strategies Profitability Considering Market Pressure and Management Entrenchment Hypotheses

نویسندگان [English]

  • Mehdi Sadidi 1
  • Maysam Ahmadvand 2

1 Ph.D in Finance, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran

2 Ph.D in Finance, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

This study documents the impact of corporate governance nature on momentum strategies profitability in Tehran stock exchange. To do so, we firstly examined the profitability of short term, midterm, and long term momentum strategies and found that, regarding both raw data and industry adjusted data, only midterm momentum strategy is profitable. Then, based on corporate governance index score, we categorized sample firms into two groups: democracies (firms with strong shareholder rights) and dictatorships (firms with weak shareholder rights). In the next stage, we checked momentum strategies profitability in each group. Research findings indicate that among democracies, short term and midterm momentum strategies allow investors to earn significant positive profits, while in companies with weak shareholder rights, all three momentum strategies record negative profits. The results of this research also present strong evidence that supports the market pressure hypothesis and confirm that managers of companies with strong shareholder rights are less likely to reveal private information than companies with weak shareholder rights

کلیدواژه‌ها [English]

  • Momentum
  • Corporate Governance
  • Shareholder Rights
  • Market Pressure Hypothesis
  • Tehran Stock Exchange
احمدوند، میثم (1388). بررسی رابطه عوامل حاکمیت شرکتی با ارزش، عملکرد و بازده سهام شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
اسلامیبیدگلی،غلامرضا؛نبویچاشمی، سیدعلی؛ یحیی­زاده­فر، محمود وایکانی، صدیقه(1389). «بررسی سودآوری استراتژی سرمایهگذاری مومنتومدربورساوراقبهادارتهران». مطالعات کمّی در مدیریت، شماره 1، صص 78-49.
بزرگاصل، موسی و صاحبقرانی، امیرعباس (1392). «پیشبینی بازده غیرعادی بر مبنای مدل مبتنی بر شتاب سود و صنعت در بورس اوراق بهادار تهران». مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال 11، شماره 38، صص 67-53.
تهرانی، رضا؛ انصاری، حجت­اله و سارنج، علیرضا (1392). «بررسی رابطه بین بازده حاصل از استراتژی شتاب و نقدشوندگی».راهبرد مدیریتمالی، سال 1، شماره 2، صص 21-1.
ثقفی، علی و طالبی نجف‌آبادی، عبدالحسین (1395). «تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت‌های عرضه اولیه‌شده در بورس اوراق بهادار تهران». مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال 13، شماره 50، صص 24-1.
حساس یگانه، یحیی و احمدی، مرتضی (1392). «رابطه سازوکارهای حاکمیت شرکتی و محافظه‌کاری». مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال 11، شماره 38، صص 52-29.
خدادادی، ولی؛ نیک‌کار، جواد و ویسی، سجاد (1395). «تأثیر معیارهای راهبری شرکتی بر به‌موقع بودن افشای گزارشگری مالی». مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال 13، شماره 52، صص 74-53.
سعیدی، علی؛ رهنمای رودپشتی، فریدون و بیک‌زاده عباسی، فرزانه (1390). «کاربرد راهبردهای توالی و معکوس در بورس اوراق بهادار تهران». مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال 9، شماره 31، صص 141-121.
شعری، صابر؛ حساس یگانه، یحیی؛ سدیدی، مهدی و نره‌ئی، بنیامین (1395). «ارتباط حاکمیت شرکتی و ابعاد آن با کارایی سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران». مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال 13، شماره 52، صص 28-1.
صفرزاده، محمدحسین و طاوسی، ساجده (1396). «رابطه بین حاکمیت شرکتی و معامله با اشخاص وابسته». مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال 13، شماره 53، صص 164-135.
فلاح شمس، میرفیض؛ احمدوند، میثم و خواجهزاده دزفولی، هادی (1396). «اندازهگیری ریسک نکول با استفاده از مدل بلک- شولز- مرتون و آزمون رابطه آن با عوامل حاکمیت شرکتی». مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، دوره 8، شماره 30، صص 168-147.
Ammann, M., Oesch, D. and Schmid, M. M. (2010). «Corporate governance and firm value: International evidence». Available at: http://ssrn.com/abstract=1692222.
Antoniou, C., Doukas, J. A. and Subrahmanyam, A. (2013). «Cognitive dissonance, sentiment and momentum». Journal of Financial and Quantitative Analysis, 48(1): 245-275.
Avramov, D., Cheng, S. and Hameed, A. (2016). «Time-varying liquidity and momentum profits». Journal of Financial and Quantitative Analysis, 51(6): 1987-1923.
Barberis, N., Shleifer, A. and Vishny, R. (1998). «A model of investor sentiment». Journal of Financial Economics, 49(3): 307-343.
Bruno, V. and Claessens, S. (2010). «Corporate governance and regulation: Can there be too much of a good thing?» Journal of Financial Intermediation, 19(4): 461-482.
Daniel, K., Hirshleifer, D. and Subrahmanyam, A. (1998). «Investor psychology and security market under- and overreactions». The Journal of Finance, 53(6): 1839-1885.
Fama, E. F. (1965). «The behaviour of stock market prices». The Journal of Business, 38(1): 34-105.
Fama, E. F. (1970). «Efficient capital markets: A review of theory and empirical work». The Journal of Finance, 25(2): 383-417.
Fama, E. F. and French, K. R. (1993). «Common risk factors in the returns on stocks and bonds». Journal of Financial Economics, 33(1): 3-56.
Fu, H. and Liu, M. (2007). «Anti-takeover provisions and corporate disclosure». Working Paper, University of Kentucky.
Fu, L., Andrews, R. L. and Thompson, Y­. Y. (2014). «­Liquidity and corporate governance: Evidence from family firms». ­Available at: http://ssrn.com/abstract=2433764.
Gompers, P., Ishii, J. and Metrick, A. (2003). «Corporate governance and equity prices». Quarterly Journal of Economics, 118(1): 107–155.
Griffin, J. M., Ji, S. and Martin, J. S. (2003). «Momentum investing and business cycle risk: Evidence from pole to pole». The Journal of Finance, 58(6): 2515-2547.
Gu, L. and Hackbarth, D. (2013).‌«Corporate governance and equity prices: Does transparency matter?» Review of Finance, 17: 1989-2033.
Hlinka, M. (2008). «­Corporate governance and momentum strategies». Master Thesis, Eastern Kentucky University.
­Hong, H. and Stein, J. (1999). «A unified theory of under-reaction, momentum trading, and overreaction in asset markets». The Journal of Finance, 54(6): 2143-2184.
­Hong, H., Stein, J. and Lim, T. (2000). «Bad news travels slowly: Size, analyst coverage, and the profitability of momentum strategies». The Journal of Finance, 55(1): 265-296.
Javaid, F. and Saboor, A. (2015). «Impact of corporate governance index on firm performance: Evidence from Pakistani manufacturing sector». Journal of Public Administration and Governance, 5(2): 1-21.
­Jegadeesh, N. and Titman, S. (1993). «Returns to buying winners and selling losers:  Implications for stock market efficiency». The Journal of Finance, 48(1): 65-91.
Jegadeesh, N. and Titman, S. (2001). «Profitability of momentum strategies: An evaluation of alternative explanations». The Journal of Finance, 56(2): 699-720.
Li, W. X., Chen, C. C. and French, J. J. (2012). «The relationship between liquidity, corporate governance, and firm valuation: Evidence from Russia». Emerging Markets Review, 13(4): 465-477.
Man, C. K. (2013). «Corporate governance and earnings management: A survey of literature». The Journal of Applied Business Research, 29(2): 391-418.
­Moskowitz, T. and Grinblatt, M. (1999). «Do industries explain momentum?» The Journal of Finance, 54(4): 1249-1290.
Rowenhorst, G. (1998). «International momentum strategies». The Journal of Finance, 53(1): 267-284.
­Swinkels, L. (2004). «Momentum investing: A survey». Journal of Asset Management, 5(2): 120-143.