نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در پژوهش حاضر تأثیر ویژگی­های کمیته حسابرسی بر رابطه میان پیچیدگی حسابرس و تاخیر در گزارش حسابرسی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. بدین صورت که محققین پس از طرح مبانی نظری و فرضیه‌های پژوهش، از طریق نمونه‌گیری به روش حذف سیستماتیک، تعداد 39 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در یک قلمروی زمانی 6 ساله از 1391 تا 1396 (یعنی 234 مشاهده) به‌عنوان نمونه آماری برگزیدند. جهت انجام این پژوهش سه فرضیه مطرح شد تا ارتباط میان پیچیدگی حسابرسی و تاخیر در گزارش حسابرسی، با اندازه کمیته حسابرسی، استقلال کمیته حسابرسی و تخصص مالی کمیته حسابرسی مورد بررسی قرار گیرد. پس از استخراج داده‌های لازم، فرضیه‌های طرح شده با استفاده از آزمون فروض کلاسیک و رگرسیون خطی چند متغیره آزمون شد. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که ویژگی­های کمیته حسابرسی شامل اندازه کمیته حسابرسی، استقلال کمیته حسابرسی و تخصص مالی کمیته حسابرسی ارتباط میان پیچیدگی حسابرسی و تاخیر در گزارش حسابرسی را تضعیف نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Audit Committee Characteristics on the Relationship between Audit Report Timeliness and Auditor Task Complexity

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Safarzadeh 1
  • Erfan Mohammadi 2

1 Assistant Professor of Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

2 MA in Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

This paper is aimed to review the effect of audit committee characteristics on the relationship between audit report timeliness and auditor task complexity in the Tehran Stock Exchange (TSE). After analyzing the theoretical foundations and research hypotheses through systematic sampling, 39 companies listed on the Tehran Stock Exchange were selected in a 6-year time-period 1391-1396 (i.e. 234 observations) as a statistical sample. The hypotheses have been tested within the sample by using the classic assumptions and multivariate linear regression. The results show that increasing the size, independence and the financial expertise of the audit committee would not weaken the intensity of the direct relationship between audit report timeliness and Audit Task Complexity

کلیدواژه‌ها [English]

  • Audit Report Lag
  • Timeliness of Auditor's Report
  • Auditor's Complexity
  • Audit Committee Characteristics
اعتمادی، حسین و یارمحمدی، اکرم(1382). «بررسی عوامل موثر بر گزارشگری میان‌دوره ای به موقع در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران». پیشرفتهای حسابداری، 19، 87- 99.
ایزدی‌نیا، ناصر، فدوی، محمد حسن و امینی نیا، میثم(1393). «بررسی تاثیر پیچیدگی حسابداری و شفافیت گزارشگری مالی شرکت بر تاخیر در ارائه گزارش حسابرس». دانش حسابرسی ، 101، 54-87.
بذرافشان، آمنه. (1395). «اثرگذاری کیفیت کمیته حسابرسی بر تحقق اهداف کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی». مطالعات تجربی حسابداری مالی، 13 (4)، 171-196.
بزرگ اصل، موسی؛ رجب دری، حسین و خرمین، منوچهر(1397). «بررسی عوامل مؤثر بر انتشار به هنگام گزارش حسابرسی». دانش حسابداری، 9 (1)، 115-146.
بنی‌مهد، بهمن و محسنی شریف، محسن(1389). «بررسی عوامل موثر بر رتبه بندی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران از لحاظ کیفیت افشاء و به موقع بودن». دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 8 (3)، 51-66.
بنی‌مهد، بهمن و بهاری، امیر(1393). «رابطه بین تعداد بندهای حسابرسی و مدت تصدی مدیر عامل با ارائه به موقع صورت‌های مالی». دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 12 (3)، 53-62.
تاری‌وردی، یداله و قادری، صلاح‌الدین(1396). «بررسی تاثیر نقش تخصص مالی کمیته حسابرسی بر نگرش کوتاه‌مدت مدیران». مطالعات تجربی حسابداری مالی، 14 (2)، 141-165.
خدادادی، ولی؛ نیک‌کار، جواد و ویسی، سجاد(1395). «تاثیر معیارهای راهبری شرکتی بر به موقع بودن افشای گزارشگری مالی». مطالعات تجربی حسابداری مالی، 13 (4)، 61-82.
رضایی دولت آبادی، حسین؛ حیدری سلطان آبادی، حسن؛ بوستانی، حمیدرضا و کریمی سیمکانی، صادق(1393). «بررسی عوامل تأثیرگذار بر تأخیر انتشار صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده شرکتهای پذیرفته شده در بورس». حسابداری مالی، 6، 51- 82.
سوری، علی. (1393). «اقتصاد سنجی پیشرفته همراه با کاربردStata12وEviews 8». چاپ دوم. تهران: انتشارات فرهنگ‌شناسی.
شباهنگ، رضا(1393). «تئوری حسابداری». جلد دوم، چاپ نهم، تهران: انتشارات سازمان حسابرسی.
فخاری، حسین؛ محمدی، جواد و نتاج کردی، محسن(1396). «بررسی اثر ویژگیهای کمیته حسابرسی بر مدیریت سود از طریق اقلام  واقعی». مطالعات تجربی حسابداری مالی، 12 (2)، 130-154.
لاری دشت بیاض، محمود و اورادی، جواد(1395). «ویژگیهای کمیته حسابرسی و حق­الزحمه حسابرسی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران». پژوهشهای تجربی حسابداری، 6 (2)، 69-94.
مرادی، مهدی و پور حسینی، سید مهدی(1388). «بررسی رابطه بین برخی ویژگیهای مالی و عیر مالی و مدت زمان اجرا و تکمیل عملیات حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران». تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 8 (4)، 147-168.
Abidin, S., & Ahmad-Zaluki, N. A. (2012). "Auditor industry specialism and reporting timeliness". Procedia-Social and Behavioral Sciences, 65, 87-103.
ACCA Members Survey. (2018). "Complexity in financial reporting". Paper 5-7.
Akingunola, R. O., Soyemi, K. A., & Okunuga, R. (2018). "Client Attributes and the Audit Report Lag in Nigeria". Market Forces, 13, 65-83.
Aubert, F. (2009). "Determinants of corporate financial reporting lag: The French empirical evidence". Journal of Accounting and Taxation, 1(3), 53-60.
Baatwah, S. R., Salleh, Z., & Ahmad, N. (2015). "CEO characteristics and audit report timeliness: do CEO tenure and financial expertise matter?". Managerial Auditing Journal, 30(8/9), 998-1022.
Clatworthy, A. (2010). "Does Corporate Governance Influence the Timeliness of Financial Reporting? Evidence from UK private companies". Accounting & management Control Department Research Seminar, 21-38
IASB. (2018). "Conceptual Framework for Financial Reporting". 43-47.
Dong, B., & Robinson, D. (2018). "Auditor-client geographic proximity and audit report timeliness". Advances in Accounting, 40, 11-19.
El-Gammal, W. (2012). "Determinants of Audit Fees: Evidence from Lebanon". International Business Research, 5(11), 136-145.
Fagbemi, T. O., & Uadiale, O. M. (2011). "An appraisal of the determinants of timeliness of audit report in Nigeria: Evidence from selected quoted companies". New Orleans International Academic Conference, New Orleans, Louisiana USA, 71-99.
Hashanah I, Mazlina M, and Cho O. (2012). "Timeliness of Audited Financial Reports of Malaysian Companies". International Journal of Auditing, 13, 65-81.
Imen S.(2016). "Audit Report Timeliness: Empirical evidence From Tunisia". Accounting and Business Research, 43-57.
Khasharmeh, H. A., & Aljifri, K. (2010). "The timeliness of annual reports in Bahrain and the United Arab Emirates: An empirical comparative study". The International Journal of Business and Finance Research, 4(1), 51-71.
Leventis, S., Weetman, P. and Caramanis, C. (2005). "Determinants of Audit Report Lag: Some Evidence from the Athens Stock Exchange". International Journal of Auditing, 9(1), 45-58.
Nugroho, D. A., & Fuad, F. (2017). "The influence of audit committee characteristics, executive compensation, and audit complexity towards corporate audit fee". Journal of Accounting, 6(4), 1-11.
Owusu-Ansah, S. & Leventis, S. (2006). "Timeliness of corporate annual financial reporting in Greece". European Accounting Review, 15, 273-287.
Owusu-Ansah, S. (2000). "Timeliness of corporate financial reporting in emerging capital markets: Empirical evidence from the Zimbabwe Stock Exchange". Accounting and Business Research, 30-415.
Raghunandan, K. and Rama. D. (2007). "Determinants of audit committee diligence". Accounting Horizons, 2(3), 265-297.
Sandra W.M. HO and Patrick P.H.NG. (1996). "The Determinants of Audit Fees in HongKong". Asian Review of Accounting, 4(2), 32-50.
Saviour F. (2017). "An examination of Audit Task Complexity & Audit Risk in the context of information Technology Architectria & Stability". Accounting Horizons, 12, 26-33.
Schroeder, Richard G. Clark Myrtle W. and Jack M. (2008). "Financial Accounting Theory and Analysis: Text and Cases". 9th Edition, John Wiley & Sons.
Sultana, N., Singh, H., & Van der Zahn, J. L. M. (2015). "Audit committee characteristics and audit report lag". International Journal of Auditing, 19(2), 72-87.
Yan, H. (2012). "Do Characteristics of Audit Firm Affect Timeliness of Audit Report? Empirical Evidence from China". In Business Computing and Global Informatization (BCGIN), 2012 Second International Conference on Finance, 87-90.