نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حسابداری، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه

2 دانشیار گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه

3 استادیار گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه

چکیده

هدف این مقاله بررسی اثر ساختار مالکیت ( دولتی و خصوصی ) بر رابطه بین کیفیت افشا و هزینه سرمایه می باشد . جهت نیل به این هدف ، نمونه ای مشتمل بر 107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  طی سال های 1387تا 1396 با روش حذف سیستماتیک انتخاب گردید و اطلاعات آنها با استفاده از روش همبستگی و الگوی داده های ترکیبی با استفاده از نرم افزارهایE-views  و Stataمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان میدهد با افزایش کیفیت افشا، هزینه سرمایه کاهش می یابد و مالکیت دولتی نیز دارای اثر مثبت و معنادار و مالکیت خصوصی دارای اثر منفی و معنادار بر هزینه سرمایه می باشد. همچنین یافته های پژوهش حاکی از آن است که مالکیت دولتی به عنوان متغییر تعدیلی دارای اثر مثبت  و معنی دار و مالکیت خصوصی دارای اثر منفی و معنی دار بر رابطه بین کیفیت افشا و هزینه سرمایه می باشد .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effects of Ownership Structure (Governmental and private) on Relationship between Disclosure Quality and Cost of Capital at Tehran Stock Exchange Listed Companies

نویسندگان [English]

  • Saeed Allah Bakhshi 1
  • Parviz Piri 2
  • Mehdi Heidari 3

1 Master of Accounting, Urmia University, Urmia, Iran

2 Associate Professor of Accounting, Urmia University, Urmia, Iran

3 Assistant professor, Department of Accounting, Urmia University, Urmia, Iran

چکیده [English]

The aim of this study is to review the effect of the ownership structure (governmental and private) on the relationship between the disclosure quality and the cost of capital. To achieve this purpose, a sample of 107 firms listed in the Tehran Stock Exchange during the years 2006 to 2015 were selected using systematic elimination method and data were analyzed using correlation method and panel data model in E-views and Stata software’s. The results show that with increasing the disclosure quality, the cost of capital reduces. The state ownership has a significantly positive effect and the private ownership also has a significantly negative effect on the cost of capital. The findings also suggest that the state ownership as a moderator variable has a significantly positive effect on the relationship between the disclosure quality and the cost of capital and the private ownership has a significantly negative effect on the relationship between the disclosure quality and the cost of capital.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cost of Capital
  • Disclosure Quality
  • Ownership structure
ابراهیمی ذوالپیرانی. امیر، ایزدی. حسین (۱۳۹۳)، بررسی رابطه بین ساختار مالکیت بر هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران، دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری، تهران، دانشگاه جامع علمی کاربردی،http://www.civilica.com/Paper-AMSCONF02-AMSCONF02_095.html
اعتمادی، حسین، باباجانی جعفر، آذر. عادل، دیانتی دیلمی. زهرا(1388)، تاثیر فرهنگ سازمانی، تمرکز مالکیت و ساختار مالکیت بر کیفیت اطلاعات مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال چهارم، شماره 15، ص85-59.
بنی مهد، بهمن،  محسنی شریف. محسن (1389)،  بررسی عوامل موثر بر رتبه بندی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران از لحاظ کیفیت افشا و به موقع بودن، مجله حسابداری مدیریت، سال سوم، شماره هفتم، ص51-63.
پورحیدری، امید، یوسف زاده، نسرین، اعظمی، زینب (1393)، بررسی تأثیر اندازه شرکت بر رابطه افشا و هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله دانش حسابداری، سال پنجم، شماره 18، ص 91 - 111 .
حجازی، رضوان، قیطاسی. روح اله، مسجد موسوی.میرسجاد(1391)، بررسی رابطه بین مدیریت وجه نقد و هزینه بدهی، مجله دانش حسابداری، سال سوم، شماره10، ص117-136.
خواجه نصیری، الهام (1391)، تأثیر ساختار مالکیت ( تمرکز و ترکیب) بر کیفیت افشا پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری ، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
دستگیر، محسن، بزاززاده، حمیدرضا (1382)، تاثیر میزان افشاء بر هزینه سهام عادی، تحقیقات مالی، شماره 16 ، ص 83-103 .
ستایش. محمد حسین، کاظم نژاد. مصطفی ، ذوالفقاری. مهدی(1390)، بررسی تأثیر کیفیت افشا بر نقدشوندگی سهام و هزینه سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله پژوهش های حسابداری مالی، سال سوم، شماره سوم، ص55-74.
کردستانی. غلامرضا، مجدی. ضیاءالدین(1386)، بررسی رابطه بین ویژگی‌های کیفی سود و هزینه سرمایه سهام عادی، فصلنامه علمی-پژوهشی بررسی های حسابداری وحسابرسی، سال14، شماره 48، ص 85- 104.
مشایخی، بیتا، فرهادی، سوران(1392). تاثیر اندازه شرکت بر رابطه بین کیفیت افشا و هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علمی پژوهشی- حسابداری مدیریت، سال ششم، شماره 19 ، ص 101-115.
ملکیان، اسفندیار، عدیلی. مجتبی، ابراهیمیان. سید جواد، امیر پورملا، رجب (1390)، بررسی رابطه بین کیفیت افشا و هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، نهمین همایش سراسری حسابداری ایران، زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان
مرادزاده فرد، مهدی ابوحمزه، مینا "اثر کیفیت افشای شرکتی بر نقدشوندگی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، مطالعات تجربی حسابداری مالی, 8, 32, 1390, 73-102.
عرب مازار یزدی، محمد، طالبیان، سید محمد "کیفیت گزارش مالی، ریسک اطلاعاتی و هزینه سرمایه". مطالعات تجربی حسابداری مالی, 6, 21, 1387, 1-30.
محمد حسین ستایش; مهدی ابراهیمی میمند. "رابطه بین نوع مالکیت نهادی و کیفیت افشا در بورس اوراق بهادار تهران". مطالعات تجربی حسابداری مالی, 12, 48, 1394, 53-75.
شکرا... خواجوی; احمد شکرالهی "بررسی تعامل بین مالکیت مدیریتی و عملکرد شرکت با استفاده از سیستم معادلات همزمان (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران)". مطالعات تجربی حسابداری مالی, 14, 56, 1396, 55-81.
Amihud, Y., & Mendelson, H. (1986). Asset pricing and the bid-ask spread. Journal of financial Economics, 17(2), 223-249. ‏
Artiach, T. C., & Clarkson, P. M. (2014). Conservatism, disclosure and the cost of equity capital. Australian Journal of Management, 39(2), 293-314.
Barry, C. B., & Brown, S. J. (1985). Differential information and security market equilibrium. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 20(04), 407-422.
Botosan, C. A. (1997). Disclosure level and the cost of equity capital. Accounting review, 323-349. ‏
Botosan, C. A., & Plumlee, M. A. (2002). A re‐examination of disclosure level and the expected cost of equity capital. Journal of accounting research,40(1), 21-40.
Brown, S., & Hillegeist, S. A. (2007). How disclosure quality affects the level of information asymmetry. Review of Accounting Studies, 12(2-3), 443-477. ‏
Chang, M., D'Anna, G., Watson, I., & Wee, M. (2008). Does disclosure quality via investor relations affect information asymmetry? Australian Journal of management, 33(2), 375-390. ‏
Cheung, A., & Hu, W. (2014). Disclosure Quality, the Cost of Capital and Strategic Correlation. CRAE Research Paper, (02062014).
Core, J. E., Hail, L., & Verdi, R. S. (2015). Mandatory disclosure quality, inside ownership, and cost of capital. European Accounting Review, 24(1), 1-29.
Deng, X., & Wang, Z. (2006). Ownership structure and financial distress: evidence from public-listed companies in China. International journal of management, 23(3), 486.
Diamond, D. W. (1985). Optimal release of information by firms. The journal of finance, 40(4), 1071-1094.
Espinosa, M., & Trombetta, M. (2007). Disclosure interactions and the cost of equity capital: evidence from the Spanish continuous market. Journal of Business Finance & Accounting, 34(9‐10), 1371-1392.
Gârleanu, N., & Pedersen, L. H. (2004). Adverse selection and the required return. Review of Financial Studies, 17(3), 643-665.
Gelb, D. S., & Zarowin, P. (2002). Corporate disclosure policy and the informativeness of stock prices. Review of Accounting Studies, 7(1), 33-52.
Gietzmann, M., & Ireland, J. (2005). Cost of capital, strategic disclosures and accounting choice. Journal of Business Finance & Accounting, 32(3‐4), 599-634.‏
Handa, P., & Linn, S. C. (1993). Arbitrage pricing with estimation risk. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 28(01), 81-100.
Karamanou, I., & Vafeas, N. (2005). The association between corporate boards, audit committees, and management earnings forecasts: An empirical analysis. Journal of Accounting research, 43(3), 453-486.
Khlif, H., Samaha, K., & Azzam, I. (2015). Disclosure, ownership structure, earnings announcement lag and cost of equity capital in emerging markets: The case of the Egyptian stock exchange. Journal of Applied Accounting Research, 16(1), 28-57.‏
Leuz, C., & Wysocki, P. (2006). Capital-market effects of corporate disclosures and disclosure regulation. Research Study, Commissioned by the Task Force to Modernize Securities Legislation in Canada, 183-236.
Lundholm, R., & Myers, L. A. (2002). Bringing the future forward: the effect of disclosure on the returns‐earnings relation. Journal of Accounting Research,40(3), 809-839.
Matoussi, H., Karaa, A., & Maghraoui, R. (2004). Information asymmetry, disclosure level and securities liquidity in the BVMT. Finance India, 18, 547-558.
Paananen, M., & Lin, H. (2009). The development of accounting quality of IAS and IFRS over time: The case of Germany. Journal of International accounting research, 8(1), 31-55.
Schrand, C. M., & Verrecchia, R. E. (2005). Information disclosure and adverse selection explanations for IPO underpricing. Available at SSRN 316824.‏
Verrecchia, R. E. (1982). The use of mathematical models in financial accounting. Journal of Accounting Research, 1-42.
Xu, R. Z. (2009). Reexamination Of The Relationship Between Disclosure And Cost Of Capital. Global Journal of Business Research, 3(1), 15-26.