نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشیار گروه حسابداری دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشجوی دکتری حسابداری دانشکده مدیریت حسابداری‌، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

سود پیش­بینی­شده یکی از مهمترین منابع اطلاعاتی در بازار سرمایه است. ادبیات خاطر نشان ساخته که بیش­اطمینانی مدیران از عوامل مؤثر بر دقت این پیش­بینی­ها است. به دلیل اتکای استفاده­کنندگان به اطلاعات پیش­بینی­شده، بررسی آثار بیش­اطمینانی بر دقت این پیش­بینی­ها دارای اهمیت است. پژوهش حاضر با بکارگیری یک مدل نوین برای سنجش بیش­اطمینانی مدیران عامل و از طریق تحلیل داده­های مربوط به شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1386 تا 1395 به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) به بررسی اثر این سوگیری مدیریتی بر خطای پیش­بینی سود می­پردازد. نتایج حاکی از آن است که بیش­اطمینانی مدیران عامل شرکت ها اثر مثبت و معناداری بر خطای پیش­بینی سود دارد، به نحوی که مدیران بیش­مطمئن سود پیش­بینی­شده را بیشتر از سود واقعی برآورد می­نمایند. نتایج حاصل تائیدی بر یافته­های پژوهش­های پیشین است و خاطر نشان می­سازد که بهتر است استفاده­کنندگان اطلاعات به آثار منفی بیش­اطمینانی مدیران بر قابلیت اتکای پیش­بینی­ها توجه نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

New Managerial Overconfidence Assessment Model and Earnings Forecasts: Generalized Method of Moments (GMM)

نویسندگان [English]

  • Sauber Sheri Anaghiz 1
  • Gholam Hossein Assadi Assadi 2
  • Mehdi Nikravesh 3

1 Associate Professor of Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran

2 Associate Professor of Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

3 Ph. D Candidate in Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Management earnings forecast is one of the most important information resources in capital markets. The literature suggests managerial overconfidence is an effecting factors on the earnings forecasts’ accuracy. Because of users' relying to forecasted information, examination of the bias's effects on forecasts' accuracy is important. By using a new managerial overconfidence assessment model and Generalized Method of Moments (GMM) regression analysis, the paper examines this managerial bias’s effect on management earnings forecasts’ error in the firms that have listed at Tehran Securities Exchange (TSE) during the period from year 2007 to year 2016. The results show Chief Executive Officers’ overconfidence has a significant positive effect on earnings forecasts’ error, how overconfident Chief Executive Officers overestimate earnings forecasted above than actual earnings. This finding is consistent with recent researches’ ones and suggests information's users should be aware of Chief Executive Officers' overconfidence's negative effects on reliability of managerial forecasted information.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Behavioral approach
  • new managerial overconfidence assessment model
  • Management Earnings Forecast
  • Generalized Method of Moments (GMM)
امیرعطایی، الهام و حیدرزاده هنزایی، علیرضا. (1397). بررسی تأثیر بیش­اطمینانی مدیریت برسود پیش­بینی شده. پنجمین کنفرانس ملّی پژوهش­های کاربردی در مدیریت و حسابداری، انجمن مدیریت ایران: تهران.
حاجی­ابراهیمی، مریم و اسکندر، هدی. (1398). بررسی تأثیر بیش­اطمینانی مدیریت بر ریسک­پذیری و عملکرد شرکت. پژوهش­های تجربی حسابداری، سال 8، شماره 31، صص 339-362.
خدامی­پور، احمد و حسینی­نسب، حجت و حیاتی، حسین(1394). بررسی تأثیر خطای پیش­بینی سود دوره­ی قبل بر واکنش بازار به پیش­بینی سود مدیریت، و انواع مختلف مدیریت سود. دانش حسابداری، شماره 21، صص 87- 112.
دولو، مریم و امامی، علی(1394). بررسی رابطه­ی همزمانی قیمت سهام و نقدشوندگی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره 29، صص 3-22.
سازمان بورس و اوراق بهادار. (1396). راهنمای بکارگیری «ضوابط تهیه­ی گزارش تفسیری مدیریت»، مصوّب 4/10/1396.
سبز­علی­پور، فرشاد و قیطاسی، روح­الله و رحمتی، سلمان. (1391). بررسی رابطه بین ساز­و­کارهای حاکمیت شرکتی و دقت پیش­بینی سود. مجله پژوهش­های حسابداری مالی، سال چهارم، شماره 2، صص 123- 140.
صادقی، سکینه و کاظمی، ایرج. (1388). برازش مدل­های رگرسیونی پویا با داده­های پانلی توسط روش­های ماکسیمم درستنمایی و بیزی. مجله علوم آماری، جلد 3، شماره­ی 1، صص 79- 94.
صفرزاده بندری، محمد­حسین. (1390). تبیین ارتباط بین حاکمیت شرکتی و کیفیت سود با رویکرد بومی. رساله دکتری حسابداری، دانشگاه تهران
عبدلی، محمدرضا و امیری اسفندقه، ملیحه. (1395). بررسی ارتباط بین اطمینان بیش از حد مدیران و پیش بینی سود مدیریت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه بورس اوراق بهادار، ص 5-25.
عزیزخانی، مسعود و صفروندی، علیرضا. (1391). بررسی تأثیر طول دوره تصدی حسابرسی بر خطای سود پیش­بینی شده در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی­های حسابداری و حسابرسی، دوره 19، شماره 3، صص 61-78.
غلامعلی­پور، رضا و ثقفی، علی. (1391). محتوای اطلاعاتی پیش­بینی­های سود، تکرار سوگیری در ارائه­ی پیش­بینی­ها و عوامل موثر بر خطای پیش­بینی. فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره 18، صص 173- 203.
عدل­زاده، مرتضی. (1392). عدم­اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه­گذاران. پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
قائمی، محمد حسین و اسکندرلی، طاهر. (1392). بررسی رفتار مدیران شرکت­ها در پیش­بینی سود سالانه. فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی. سال 11، شماره 40، صص 53-75.
قیطاسی، روح­الله و استا، سهراب و حاجی­زاده، فتح­اله. (1392). بررسی تأثیر دوره تصدی حسابرسی بر عدم اطمینان اطلاعاتی. دانش حسابرسی، سال 13، شماره 52، صص 171-186.
کامیابی، یحیی و بوژمهرانی، احسان و نادری پلنگی، فاضل. (1393). خطای پیش­بینی سود، معاملات با اشخاص وابسته و نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره. فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی. سال 11، شماره 43، صص 135-151.
مهرانی، ساسان و طاهری، منصور. (1396). بررسی تاثیر بیش اطمینانی مدیریتی بر خطای پیش بینی سود. فصلنامه پژوهش­های تجربی حسابداری مالی، شماره 26، صص 147-164.
نمازی، محمد و شمس­الدینی، کاظم. (1386). بررسی سازه­های مؤثر بر دقت پیش­بینی سود توسط مدیریت شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله توسعه و سرمایه، سال 1، شماره 1، صص 1-25.
Alberts, H. (2018). The Effects of CEO overconfidence in US firms. Bachelor Thesis, Erasmus University Rotterdam: 2018.
Arellano, M., and Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations, Review of Economic Studies, 58: 277-297.
Bond, S. R. (2002). Dynamic Panel Data Models: A Guide to Micro Data Methods and Practice. Working Paper CWP09/02, the Institute for Fiscal Studies Department of Economics, UCL.
Chen, Ch., Crossland, C., and Luo, SH. (2014). Making the same mistake all over again: CEO overconfidence and corporate resistance to corrective feedback. Strategic Management Journal. 36(10): 1513-1535.
Cohen, J., Cohen, P., West, S. G., and Aiken, L. S. (2003). Applied Multiple Regression and Correlation Analysis for the Behavioral Sciences, Lawrence Erlbaum Associates Publishers: Mahwah, New Jersey.
Gong, G., Li, L. Y., and Wang, J. J. (2011). Serial Correlation in Management Earnings Forecast Errors. Journal of Accounting Research, 49(3): 677-720.
Hilary. G. and Hsu, CH. (2011). Endogenous overconfidence in managerial forecasts. Journal of Accounting and Economics. 51: 300-313.
Hirst D. E., Koonce, L., and Venkataraman, Sh. (2008). Management Earnings Forecasts:A Review and Framework. Accounting Horizons, 22(3): 315-338.
Hribar, P. and Yang, H. (2016). CEO overconfidence and Management Forecasting. Contemporary Accounting Research, 33(1): 204-227.
Kahneman, D. and Tversky, A. (1996). Theoretical Notes on the Reality of Cognitive Illusions. Psychological Review, 103(3): 582-591.
Kothari, S. P., Leone, A. J., and Wasley, Ah. E. (2005). Performance matched discretionary accrual measures. Journal of Accounting and Economics, 39: 163-197.
Kuang, Y. F., Qin, B., and Weilhouwer, L. (2014). Ceo Origin and Accrual-Based Earnings Management. Accounting Horizons, 28(3): 605-626.
Libby, R. and Rennekamp, K. (2012). Self-Serving Attribution Bias, Overconfidence, and the Issuance of Management Forecasts. Journal of Accounting Research, 50(1): 197-231.
Libby, R. and Rennekamp, K. (2016). Experienced Financial Managers' Views of the Relationships among Self-Serving Attribution Bias, Overconfidence, and the Issuance of Management Forecasts: A Replication, Journal of Financial Reporting, 1(1): 131-136.
Lin, Y., Hu, Sh., and Chen, M. (2008). Testing Pecking Order Prediction from the Viewpoint of Managerial Optimism: Some Empirical Evidence from Taiwan. Pacific-Basin Finance Journal, 16 (1-2): 160-181.
Liu, M., and Magnan, M. (2014). Conditional conservatism and underpricing in US corporate bond market. Applied Financial Economics, 24 (20): 1323-1334.
Shi, Y. (2019). An Empirical Test of Learning in Management Earnings Forecasts. Ph.D Dissertation, the University Of Texas at Arlington: May 2019.
Skala, D. (2008). Overconfidence in Psychology and Finance – an Interdisciplinary Literature Review. Bank i Kredyt, 4: 33-50.
Sternberg, R. (2006). Cognitive Psychology. Australia: Belmont, Translated into Persian by Kharrazi, S. K. and Hejazi, E. Tehran: ICSS.