دوره و شماره: دوره 16، شماره 63، پاییز 1398، صفحه 1-184 
3. رتبه بندی متغیرهای اثرگذار بر کارایی شرکت‌های بیمه با استفاده از تکنیک ANP فازی

صفحه 53-81

10.22054/qjma.2019.10646

ناهید فیض آبادی فراهانی؛ محمدعلی دهقان دهنوی؛ یحیی حساس یگانه؛ میثم امیری