نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حسابداری، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه اصفهان

2 دانشیار گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه اصفهان

3 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه اصفهان

چکیده

یکی از دلایل ایجاد نابهنجاری اقلام تعهدی، پایداری کمتر بخش تعهدی سود نسبت به بخش نقدی آن است. از آنجایی که محافظه­کاری به­عنوان یک میثاق حسابداری قابلیت اتکای اقلام تعهدی را افزایش می­دهد؛ لذا انتظار می­رود محافظه­کاری منجر به افزایش پایداری اقلام تعهدی گردد. در این پژوهش اثر درجات متفاوت محافظه­کاری حسابداری بر افزایش پایداری بخش تعهدی سود و در نتیجه اصلاح نابهنجاری اقلام تعهدی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است، که تا کنون پژوهشی در این خصوص در ایران انجام نشده است. در این راستا، دو فرضیه تدوین گردید و از طریق مدل­های رگرسیونی چند متغیره و با استفاده از داده­های ترکیبی مورد آزمون آماری قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده­ها و آزمون فرضیه­های پژوهش، تعداد 105 شرکت پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش حذف سامانمند طی سال­های 1386 تا 1395 برگزیده شدند. یافته­های پژوهش نشان داد که سطح اقلام تعهدی بر بازده تأثیر منفی دارد که بیانگر وجود نابهنجاری اقلام تعهدی است. همچنین نتایج پژوهش حاکی از آن است که درجات بالای محافظه­کاری حسابداری بر افزایش پایداری اقلام تعهدی و اصلاح نابهنجاری اقلام تعهدی دارای تأثیر مثبت و معناداری است. نتایج حاصله سازگار با مبانی نظری موضوع پژوهش می­باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluating the Effect of Accounting Conservatism on the Correction Process of Accruals Anomaly

نویسندگان [English]

  • Saeid Yadegari 1
  • Seyed Abbas Hashemi 2
  • Hadi Amiri 3

1 Ph.D Candidate of Accounting, University of Isfahan, Isfahan, Iran

2 Associate Professor of Accounting, University of Isfahan, Isfahan, Iran

3  Assistant Professor of Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

One of the main reasons for the accruals anomaly is the lower persistence of accrual component of earnings to its cash component. Conservatism, as an accounting convention, increases the reliability of accruals, therefore, it is predicted that conservatism increases accrual persistence. In this study, the effects of different degrees of accounting conservatism on the persistence of accrual component of earnings were investigated. Consequently, the role of accounting conservatism in the correction of the accruals anomaly was also evaluated which so far, no study has been conducted on this issue in Iran. Therefore, two hypotheses were developed which were statistically examined through multivariable regression models using combined data. Accordingly, using systematic removal method, 105 companies accepted in Tehran Stock Exchange during a 10 year period from 2007 to 2016 were selected as the statistical sample. It was found that accruals level showed a negative influence on the firm returns indicating the presence of accruals anomaly. Additionally, the results revealed that higher degrees of conservatism increased the persistence of accruals and as a result contributed to the correction process of accruals anomaly. The obtained results are consistent with the theoretical foundations of this research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Correction of accruals anomaly
  • Accounting Conservatism
  • Accrual persistence
  • High degree of accounting conservatism
حساس یگانه یحیی و باری سمانه (1396)، نقش پراکندگی بازده در تفسیر ناهنجاری­های اقلام تعهدی. فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار. 10 (33) : 49-33.
حسینی سید علی، اسماعیل زاده حجت، غزنوی محمد صادق(1394). بررسی واکنش بیش از واقع سرمایه گذاران به اقلام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه گذاری. 4 (14) : 174-161.
ستایش محمد حسین و روستا منوچهر(1392)، بررسی ارتباط محافظه­کاری و کارایی مالی شرکت­های بورس اوراق بهادار تهران به وسیله تحلیل پوششی داده­ها. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تجربی حسابداری مالی، دوره 11، شماره 44، ص 95-71.
شورورزی. محمد رضا، مرادی. محسن، رستمی. علی(1391)، رابطه اقلام تعهدی اختیاری و محافظه کاری حسابداری، تحقیقات حسابداری و حسابرسی، شماره 15، ص 146-157.
فلاح نژاد. فرهاد، فخاری. حسین، زروکی. شهریار (1397)، ارائه مدلی باثبات از محافظه­کاری باسو با استفاده از روش GMM-sys، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تجربی حسابداری مالی، دوره 15، شماره 57، ص 122-95.
Balakrishnan Karthik, Watts Ross, Zuo Luo. (2016). "The Effect of Accounting Conservatism on Corporate Investment during the Global Financial Crisis". Journal of Business Finance and Accounting. Volume 43, Issue 5-6.  Pages 513–542.
Basu, S. (1997). " The Conservatism Principle and the Asymmetric Timeliness of Earnings. Journal of Accounting and Economics. 24: 3-37.
Dechow, p. and Dechev, I. (2002). " The quality of accruals and earnings: The role of accrual estimation errors". The Accounting Review. Vol. 77, Pp. 35-59.
Dechow, P. M. Hutton, A. P. Kim , J. H. and Sloan, R. G.. (2012). “Detecting Earnings Management:A New Approach” Journal ofAccounting Research. 50: 275-334.
Financial Accounting Standards Board.(1978). Statement of Financial Accounting Concepts No. 1. Objective of Financial Reporting by Business Enterprises.
García,J.M, and G.Beatriz and F.Penalva (20012)."Accounting conservatism and the limits to earnings management" .http://ssrn.com/abstract.
Givoly, D., C. Hayn and A. Natarajan, (2007). " Measuring Reporting Conservatism". The Accounting Review. 82: 65-106.
Hansen, James C. Hong, Keejae P. Park, Sang-Hyun (2017). "Accounting conservatism: A life cycle perspective" . Advances in Accounting. 24:71-85.
Hirshleifer, David. Kewei Hou, Siew Hong Teoh. (2012). "The Accrual Anomaly: Risk or Mispricing? " Management Science.Vol. 58, No. 2, February 2012, pp. 320–335.
Konstantinidi Theodosia, Kraft Arthur, Pope Peter. F. (2016). "Asymmetric Persistence and the Market Pricing of Accruals and Cash Flows". Abacus. DOI: 10.1111/abac.12072.
Kousenidis, D.V , Ladas, A.C and Negakis, C.I. (2009)."Value Relevance of Conservative and Non-Conservative Accounting Information: Evidence from Greece". The International Journal of Accounting. 44,219-238.
Penman, S. and Zhang, X. (2002). "Accounting Conservatism, the Quality of Earnings, and Stock Returns". The Accounting Review. 77(2). Pp 237-264.
Richardson, S.A., Sloan, R.G. Soliman, M.T., and Tuna, I. (2005). "Accrual Reliability, Earnings Persistence and Stock Prices". Journal of Accounting and Economics. Vol. 39, No. 3, pp. 437-485.
Sloan, R. (1996). "Do stock prices fully reflect information in accruals and cash flows about future earnings? ", The Accounting Review. 71: 289-315.
Wakil, G., and P. Alam.(2014). "Conservatism, accrual persistence asymmetry, and stock returns", 2014 Canadian Academic Accountants Association (CAAA), Carleton University.
Watts, R.L. (2003). "Conservatism in accounting part I: Explanations and implications", Accounting Horizons. 17 (3): 207-221.
Zhang, Frank X. (2007). "Accruals, Investment, and the Accrual Anomaly". The Accounting Review. October 2007, Vol. 82, No. 5, pp. 1333-1363.
Zhang, J. (2008)."The contracting benefits of accounting conservatism to lenders and borrowers". Journal of Accounting and Economics. 45 (1): 27-54.