کیفیت حسابرسی
نقش ریسک دعاوی حقوقی، عدم تقارن اطلاعاتی و نااطمینانی اقتصادی در تبیین حق‌الزحمه حسابرسان

ماندانا طاهری؛ قاسم بولو؛ رامین پرورپور

دوره 20، شماره 80 ، بهمن 1402، ، صفحه 1-33

https://doi.org/10.22054/qjma.2023.74951.2479

چکیده
  عدم تقارن اطلاعاتی و عدم‌اطمینان اقتصادی از ویژگی‌های بازار سرمایه در محیط کسب‌وکار پیچیده حال حاضر هستند که موجب افزایش ریسک حسابرسی و ریسک دعاوی حقوقی شده و می‌توانند در تبیین حق‌الزحمه حسابرسی اثرگذار باشند. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی نقش ریسک دعاوی حقوقی، عدم تقارن اطلاعاتی و نااطمینانی اقتصادی در تبیین حق‌الزحمه حسابرسی ...  بیشتر

حسابداری وجنبه های مختلف مالی
رابطه خوانایی گزارش‌های مالی و هم‌زمانی قیمت سهام با نقش تعدیل‌گر مالکیت نهادی و عدم تقارن اطلاعاتی

رافیک باغومیان؛ حسین رجب دری؛ امیررضا خانی ذلان

دوره 18، شماره 71 ، مهر 1400، ، صفحه 57-86

https://doi.org/10.22054/qjma.2021.41277.1996

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی رابطه خوانایی گزارش­های مالی و هم‌زمانی قیمت سهام با نقش تعدیل­گر مالکیت نهادی و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی و دوره زمانی آن نیز شامل سال‌های 1394 تا 1398 و نمونه برگزیده متشکل از 171 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با روش ...  بیشتر

تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت ها با توجه به نقش عدم تقارن اطلاعاتی و قابلیت مقایسه صورت‌های مالی

قاسم بولو؛ محمد مرفوع؛ آرین قهرمانی

دوره 17، شماره 68 ، دی 1399، ، صفحه 33-65

https://doi.org/10.22054/qjma.2021.39721.1957

چکیده
  هدف تحقیق حاضر تبیین تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت‌ها و بررسی نقش تعدیلگر عدم تقارن اطلاعاتی و نقش تعدیلگر همزمان این متغیر و قابلیت مقایسه صورت‌های مالی در این بستر است. قلمرو زمانی این پژوهش برای دوره 5 ساله از ابتدای سال 1392 لغایت پایان سال 1396در نظر گرفته شده است و نمونه پژوهش شامل 91 شرکت پذیرفته شده ...  بیشتر

تاثیر ارتباطات سیاسی بر افشای داوطلبانه در بورس اوراق بهادار تهران

سیدعلی حسینی؛ افسانه بحیرایی

دوره 16، شماره 62 ، تیر 1398، ، صفحه 151-175

https://doi.org/10.22054/qjma.2019.10426

چکیده
  افشای داوطلبانه اطلاعات، مازاد بر الزام قانونی است که دربرگیرنده اطلاعات مالی و غیرمالی به منظور شفافیت بیشتر فرایندهای شرکت است. افشای داوطلبانه به عنوان یک نوع مکانیزم آگاهی دهنده ممکن است با فرایندهای مختلف شرکت در ارتباط باشد. به همین دلیل شرکت‌ها با توجه به ترکیب هیات مدیره خود تصمیماتی در زمینه نحوه افشای داوطلبانه اطلاعات ...  بیشتر

تاثیر استراتژی‌های‌ کسب‌وکار بر محیط اطلاعاتی شرکت‌ها

رباب شاکری؛ محمد مرفوع

دوره 15، شماره 59 ، مهر 1397، ، صفحه 59-82

https://doi.org/10.22054/qjma.2018.9824

چکیده
  در این تحقیق، تاثیر استراتژی کسب‌و‌کار بر محیط اطلاعاتی شرکت‌ها، مورد بررسی قرار گرفته است. از سنجه‌های عدم تقارن اطلاعاتی، تغییرپذیری بازده سهام وخطای پیش‌بینی سود برای محیط اطلاعاتی شرکت‌ها و برای تعیین نوع استراتژی انتخابی شرکت‌ها (تهاجمی یا تدافعی)، از سیستم امتیازدهی ایتنر و لرکر (1997) استفاده شده است. به منظور تحلیل‌های ...  بیشتر

تاثیر مخاطرات اخلاقی بر ساختار سرمایه

سید احمد خلیفه سلطانی؛ سیمین خواجوی

دوره 13، شماره 49 ، خرداد 1395، ، صفحه 171-189

https://doi.org/10.22054/qjma.2016.4198

چکیده
  بر اساس نظریه سلسله مراتبی، شرکت ها هنگام نیاز به منابع، معمولا سرمایه را به دلیل عدم تقارن اطلاعاتی،هزینه بر دانسته و بر بدهی اتکا می کنند. مخاطرات اخلاقی نوعی از عدم تقارن اطلاعاتی به شمار می رود وبر همین اساس نیز انتظار می رود با ساختار سرمایه ارتباط داشته باشد. هدف پژوهش جاری بررسی تاثیرمخاطرات اخلاقی بر ساختار سرمایه است . برای ...  بیشتر

بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و قیمت گذاری نادرست B اقلام تعهدی

غلامرضا کرمی؛ مریم فرج زاده

دوره 12، شماره 48 ، دی 1394، ، صفحه 77-104

https://doi.org/10.22054/qjma.2016.4051

چکیده
  در پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین قیمت گذاری نادرست اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی دربورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. فرضیه این پژوهش آن است که بین سطح عدم تقارناطلاعاتی و قیمتگذاری نادرست اقلام تعهدی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد . برای بررسیقیمت گذاری نادرست اقلام تعهدی از آزمون میشکین و برای آزمون ارتباط آن با عدم تقارن ...  بیشتر

بررسی رابطه محافظه کاری و کارایی سرمایه گذاری با توجه به وضعیت تأمین مالی و مالکیت نهایی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مهدی مرادزاده فرد؛ مریم فرج زاده؛ شیما کرمی؛ مرتضی عدل زاده

دوره 11، شماره 44 ، اسفند 1392، ، صفحه 97-116

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین محافظه کاری و سطح سرمایه گذاری در شرایط نیاز یا عدم نیاز بهتامین مالی و همچنین بررسی اثر مالکیت نهایی بر رابطه ی بین محافظه کاری و سطح سرمایه گذاری می باشد.1391 بررسی شده اند. به - جامعه آماری این پژوهش، شامل 103 شرکت است که برای دوره زمانی 1387منظور آزمون فرضیه های پژوهش از روش داده های ترکیبی با کنترل اثرات ...  بیشتر

بررسی رابطه محافظه‌کاری و کارایی سرمایه‌گذاری با توجه به وضعیت تأمین مالی و مالکیت نهایی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

مرتضی عدل‌زاده؛ مهدی مردازاده‌فرد؛ مریم فرج‌زاده؛ شیما کرمی

دوره 11، شماره 44 ، اسفند 1392

https://doi.org/10.22054/qjma.2020.938.1055

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی بین محافظه‌کاری و سطح سرمایه‌گذاری در شرایط نیاز یا عدم نیاز به تامین مالی و همچنین بررسی اثر مالکیت نهایی بر رابطه‌ی بین محافظه‌کاری و سطح سرمایه‌گذاری می‌باشد.جامعه ی آماری این پژوهش، شامل 103 شرکت است که برای دوره ی زمانی 1387-1391 بررسی شده اند و به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از روش داده های ترکیبی با ...  بیشتر

بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و قیمت‌گذاری نادرست اقلام تعهدی

مریم فرج زاده؛ غلامرضا کرمی

دوره 11، شماره 44 ، اسفند 1392

https://doi.org/10.22054/qjma.2020.9437.1318

چکیده
  در پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین قیمت‌گذاری نادرست اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. فرضیه این پژوهش آن است که بین سطح عدم تقارن اطلاعاتی و قیمتگذاری نادرست اقلام تعهدی رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. برای بررسی قیمت‌گذاری نادرست اقلام تعهدی از آزمون میشکین و برای آزمون ارتباط آن با عدم ...  بیشتر

بررسی اثرات سطح افشای داوطلبانه بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

شکراله خواجوی؛ وحید علیزاده

دوره 11، شماره 42 ، تیر 1392، ، صفحه 89-114

چکیده
  مدیران شرکت­­ها برای این­که سرمایه­گذاران را در مورد چشم­اندازهای آتی و اهداف و استراتژی‏های شرکت آگاه سازند، دست به افشای داوطلبانه اطلاعات می­زنند. ارائه­ی اطلاعات داوطلبانه مالی و غیرمالی در مورد شرکت باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، افزایش نقدشوندگی سهام و در نتیجه بهبود وضعیت مالی شرکت می­شود. از این رو در پژوهش ...  بیشتر

رابطه محافظه کاری و بازده غیرعادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه با تاکید بر نقش مدل های عدم تقارن اطلاعاتی

قاسم بولو؛ مهدی فلاح برندق

دوره 10، شماره 39 ، مهر 1391، ، صفحه 57-82

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی رابطه محافظه کاری و بازده غیرعادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه دربورس اوراق بهادار تهران و همچنین، تاثیر سطوح عدم تقارن اطلاعاتی موجود بین ذینفعان درگیر در فرایندعرضه های عمومی اولیه بر رابطه فوق، می پردازد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل رگرسیون برای شرکت هایی کهدر قلمرو زمانی 2831 تا 2832 در بورس اوراق بهادار ...  بیشتر

عدم اطمینان اطلاعاتی، عدم تقارن اطلاعاتی و فرصت های رشد

مهدی مرادزاده فرد؛ مرتضی عدل زاده؛ مریم فرج زاده؛ صدیقه عظیمی

دوره 10، شماره 39 ، مهر 1391، ، صفحه 125-145

چکیده
  عدم اطمینان اطلاعاتی که سابقه ای طولانی در ادبیات مالی دارد به معنای ابهام پیرامون ارزش بنیادیشرکت می باشد که ممکن است از دو منبع ناشی شود: یکی ویژگی های ذاتی کسب و کار یا صنعت ودیگری رویه های افشای شرکت. منبع نخست را می توان به فرصت های رشد و منبع دوم را به عدم تقارناطلاعاتی مربوط دانست. از نظر سرمایه گذاران پیامدهای هر یک از دو منبع ...  بیشتر

بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی و چرخه ی عمر شرکت بر بازده ی آتی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

احمد خدامی پور؛ مصطفی دلدار؛ محسن چوپان

دوره 10، شماره 38 ، تیر 1391، ، صفحه 143-167

چکیده
  اطلاعات بیشتر و بهتری نسبت به بازار در اختیار دارند. عدم تقارن اطلاعاتی سبب شکل گیری جریان ناکارایاطلاعاتی می شود. این جریان ناکارای اطلاعاتی می تواند بر بازده ی آتی شرکتها اثر گذار باشد. این تحقیق تأثیرمیزان عدم تقارن اطلاعاتی و چرخه عمر شرکت بر بازده آتی سهام را مورد بررسی قرار می دهد. این تحقیقشامل 076 مشاهده سال شرکت است که مربوط ...  بیشتر

اثر کیفیت افشای شرکتی بر نقدشوندگی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مهدی مرادزاده فرد؛ مینا ابوحمزه

دوره 8، شماره 32 ، دی 1389، ، صفحه 73-102

چکیده
  آگاهی از تاثیر کیفیت افشای شرکتی بر سایر متغیرهای بازار از جمله نقدشوندگی سهام حائز اهمیت بسیاری است. از طرفی با توجه به اهمیت روزافزون نقدشوندگی سهام و نقش به سزای آن در کشف قیمت دارایی ها، توزیع ریسک مالی، افزایش بازده مورد انتظار و کاهش هزینه معاملات، شناخت عوامل موثر بر آن اهمیت دارد. بنابراین این پژوهش به بررسی اثر کیفیت افشای ...  بیشتر

رابطه بین تقارن و عدم تقارن اطلاعاتی با محافظه کاری

محسن خوش طینت؛ فرزانه یوسفی اصل

دوره 5، شماره 20 ، دی 1386، ، صفحه 37-59

چکیده
  در این پژوهش ارتباط مابین تقارن و عدم تقارن اطلاعاتی با محافظه کاری در صورت های مالی بررسی شد. عدم تقارن اطلاعاتی مابین سرمایه گذاران آگاه و ناآگاه موجب ایجاد هزینه های نمایندگی میشود که این امر به نوبه خود موجب افزایش بازده مورد انتظار سرمایه  گذاران میگردد. لذا ذینفعان هر شرکتی به دنیال مکانیزمی در جهت کاهش عدم تقارن اطلاعاتی ...  بیشتر