نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

اطلاعات بیشتر و بهتری نسبت به بازار در اختیار دارند. عدم تقارن اطلاعاتی سبب شکل گیری جریان ناکارای
اطلاعاتی می شود. این جریان ناکارای اطلاعاتی می تواند بر بازده ی آتی شرکتها اثر گذار باشد. این تحقیق تأثیر
میزان عدم تقارن اطلاعاتی و چرخه عمر شرکت بر بازده آتی سهام را مورد بررسی قرار می دهد. این تحقیق
شامل 076 مشاهده سال شرکت است که مربوط به 07 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی
دوره زمانی 9836 9831 می باشد. برای آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون خطی چند متغیره بر مبنای -
داده های پانل استفاده شده است. یافته های این مطالعه نشان می دهد که یک رابطه منفی و معنادار بین عدم تقارن
اطلاعاتی و بازده آتی سهام وجود دارد. در واقع، با افزایش میزان عدم تقارن اطلاعاتی، بازده ی آتی سهام
شرکتها کاهش می یابد. نتیجه دیگر مطالعه نشان می دهد که یک رابطه ی مثبت و معنادار بین چرخه ی عمر
شرکت و بازده آتی سهام وجود دارد. به عبارتی دیگر، با افزایش عمر شرکتها، بازده ی آتی سهام آنها نیز
افزایش می یابد.


کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of information asymmetry and company life cycle on future stocks return: Evidence from Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Ahmad Khodamipoor
  • Mostafa Deldar
  • Mohsen Choopani

چکیده [English]

If the information asymmetry exists، some investors have private and confidential information about companies more and better than other investors .
Information asymmetry cause inefficient information flow which can influence company's future returns. This study investigates the impact of information asymmetry and the company's life cycle on future stock returns. With a sample of 670 firms - year regarding 67 companies listed in Tehran Stock Exchange during the period 1380-1389, we tested the hypothesis using multivariate linear regression model based on panel data. The findings of this study indicate that there is a significant negative relationship between information asymmetry and futures stock returns. In fact, with increasing asymmetry of information, future returns of stocks of companies decreased. Another result of study shows there is a significant positive relationship between year life cycle and future stock returns. In other words, with the increase in corporate life, the future stocks returns also increases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stocks Return
  • Information Asymmetry
  • Life cycle theory