بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و قیمت گذاری نادرست B اقلام تعهدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ∗ مدیر گروه حسابداری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه علوم اقتصادی

چکیده

در پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین قیمت گذاری نادرست اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی در
بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. فرضیه این پژوهش آن است که بین سطح عدم تقارن
اطلاعاتی و قیمتگذاری نادرست اقلام تعهدی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد . برای بررسی
قیمت گذاری نادرست اقلام تعهدی از آزمون میشکین و برای آزمون ارتباط آن با عدم تقارن اطلاعاتی
ازروش پرتفوی بندی استفاده گردیده است. هم چنین برای اندازه گیری اقلام تعهدی از رویکرد
ترازنامه ای غیر مستقیم و برای سنجش عدم تقارن اطلاعاتی از اختلاف بین قیمت پیشنهادی خرید و فروش
نسبی سهام استفاده شده است. برای آزمون فرضیه تحقیق، اطلاعات 82 شرکت در طی 5 سال ( 1387 تا
1391 ) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که، به موازات افزایش در سطح عدم
تقارن اطلاعاتی، اختلاف بین ضرایب پیش بینی و ارزشیابی اقلام تعهدی در آزمون میشکین به طور
معناداری افزایش می یابد. در نتیجه با افزایش در سطح عدم تقارن اطلاعاتی، قیمت گذاری نادرست اقلام
تعهدی تشدید می شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining Relationship between Information Asymmetry and Mispricing of Accruals

نویسندگان [English]

  • Gholamreza karami0F 1
  • Maryam farajzadeh1F 2
چکیده [English]

Abstract
The purpose of the present study is to investigate the relationship between information asymmetry and mispricing of accruals in Tehran Stock Exchange. Hence, we hypothesize that there is a significant positive relationship between the level of information asymmetry and mispricing of accruals. We implement Mishkin test and classification of portfolios method to respectively investigate whether there is any mispricing of accruals and its relationship with information asymmetry. Furthermore, the indirect balance sheet approach and bid-ask spread have been utilized to measure respectively accruals and information asymmetry. Thus, information of 82 entities during the time span of 5 years between 2008 to 2012 have been analyzed to test our hypothesis. The results depict that as the level of information asymmetry enhances, the difference between coefficients of predictions and evaluation of accruals in the Mishkin test increases. In other words, as the level of information asymmetry increases, the mispricing of accruals intensifies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mispricing of accruals
  • Information Asymmetry
  • efficiency market
  • Mishkin test
حسینی، سید علی؛ اسماعیل زاده ، حجت؛ غزنوی،محمد صادق؛ " بررسی واکنشبیشاز
واقع سرمایه گذاران به اقلام تعهدی( ناهنجاری اقلام تعهدی) در بورس اوراق بهادار
1394 ، تهران "، دانش سرمایه گذاری، دوره چهارم ، شماره 14
خالقی مقدم، حمید؛ سرهنگی، حجت الله؛ " تحلیل تجربی استراتژی های معاملاتی مبتنی بر
1389 ، بازده "، مطالعات تجربی حسابداری مالی، دوره هشتم، شماره 27
خانی،عبدالله؛ فراهانی، داوود؛ "ارزیابی کارایی بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از
، ضریب تعدیل قیمت"، مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان (علوم انسانی )، شماره 31
1387
خدامی پور، محمد؛ دلدار، مصطفی؛ چوپانی، محسن؛ "بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی و
چرخه ی عمر شرکت بر بازده آتی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق
1392 ، بهادار تهران" ، مطالعات تجربی حسابداری مالی، دوره یازدهم، شماره 38
راعی، رضا؛ پویان فر ،احمد؛ " مدیریت سرمایه گذاری" ، انتشارات سمت، تهران، 1389
سرمد ، زهره؛ بازرگان ، عباس؛ حجازی، الهه؛ " روش های تحقیق در علوم رفتاری"،
انتشارات آگاه ،تهران، 1387
انتشارات فرهنگ شناسی و نشر "Eviews سوری، علی؛ " اقتصادسنجی همراه با کاربرد 7
نور علم، تهران، 1391
شهریاری،سارا، سلیم، فرشاد؛ "بررسی و آزمون قیمت گذاری نادرست اقلام تعهدی
غیرعادی در بورس اوراق بهادار تهران طی سا لهای 1381 تا 1389 "، مدیریت دارای ی
1393 ، و تأمین مالی، سال دوم، شماره 3
فروغی، داریوش؛ امیری، هادی؛ حمیدیان، نرگس؛ "تأثیر بازده نامشهود دورههای قبل بر
، رابطه بین اقلام تعهدی و بازده آینده سهام"، دانش حسابداری، سال سوم، شماره 9
1391
قائمی، محمد حسین ؛ وطن پرست، محمدرضا؛ " بررسی نقشاطلاعات حسابداری در
کاهشعدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران "، بررسی های حسابداری و
1384 ، حسابرسی، دوره دوازدهم، شماره 41
بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و قیمت گذاری نادرست … 103
کاشانی پور، محمد؛ مومنی یانسری، ابوالفضل؛ "بررسی نقش عدم تقارن اطلاعاتی در
تصمیمات ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"،
1391 ، تحقیقات حسابداری و حسابرسی، دوره چهارم، شماره 14
کرمی، غلامرضا؛ مرشد زاده بافقی، مهناز؛ ناهنجاری ناشی از عایدات، ناهنجاری ناشی از
1393 ، اقلام تعهدی و رابطه میان آن دو، دانش حسابداری، دوره پنجم، شماره 19
مشایخی، بیتا؛ فدایی نژاد، محمد اسماعیل؛ کلاته رحمانی، راحله؛ "مخارج سرمایه ای،
1389 ، اقلام تعهدی و بازده سهام"، پژوهش های حسابداری مالی، دوره اول، شماره 1
Chichernea,D.C; Holder,A.D; Petkevich,A; “Does return dispersion explain the accrual and investment anomalies?”, Journal of Accounting and Economics,vol. 60, No 1, 2015
Fairfield, P.; Whisenant,J ;Yohn,T, “Accrued earnings and growth: Implications for future profitability and market mispricing”, The Accounting Review, Vol. 78, No. 1, 2003
Hirshleifer, D; Teoh S. H.; ‘‘Limited Attention, Information Disclosure, and Financial Reporting’’, Journal of Accounting & Economics , No.36 (December), 2003
Hirshleifer, D. Hou,kewei. Teoh,S.H; “Accruals, cash flows, and aggregate stock returns”, Journal of Financial Economics, No 91 , 2010
Hribar,P;Yehuda,N; “ The Mispricing of Cash Flows and Accruals at
Different Life-Cycle Stages, Contemporary Accounting
Research,Vol. 32, Issue 3, 2014
Khan, M; “Are accruals mispriced? Evidence from tests of an Intertemporal Capital Asset Pricing Model”, Journal of Accounting and Economics, Vol. 45, No. 1, 2008
Khothari,S.P ; Loutskina, E; Nikolaev, V; “Agency Theory of Overvalued Equity as an Explanation for the Accrual Anomaly”, 2006, available at: http:// papers.ssrn.com/ sol3/ papers. cfm? abstract_id=871750
Mashruwala, C;. Rajgopal, S ; Shevlin. T; “Why is the accrual anomaly not arbitraged away? The role of idiosyncratic risk and transaction costs”, Journal of Accounting and Economics, Vol. 42, 2006
Richardson,S. A;Sloan,R G;Soliman,M. T;Tuna,A.I; “Accrual Reliability, Earnings Persistence and Stock Prices”, Journal of Accounting & Economics, Vol. 39, No. 3, 2005
Sloan, R; “Do stock prices fully reflect information in accruals and cash flows about future earnings?” The Accounting Review. Vol. 71, No. 3, 1996
Scott ,William R; “Financial Accounting Theory”, 6th Edition, 2012
104 فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی سال 12 شماره 48 زمستان 1394
Xie, H;“The mispricing of abnormal accruals”, The Accounting Review, Vol. 76, No. 3, 2001