نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری/دانشگاه علامه طباطبایی

2 عضو هیأت علمی / دانشگاه آزاد کرج

3 دانشجو / دانشگاه علوم اقتصادی

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی بین محافظه‌کاری و سطح سرمایه‌گذاری در شرایط نیاز یا عدم نیاز به تامین مالی و همچنین بررسی اثر مالکیت نهایی بر رابطه‌ی بین محافظه‌کاری و سطح سرمایه‌گذاری می‌باشد.جامعه ی آماری این پژوهش، شامل 103 شرکت است که برای دوره ی زمانی 1387-1391 بررسی شده اند و به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از روش داده های ترکیبی با کنترل اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که در شرکت هایی که نیاز به تامین مالی خارجی ندارند، رابطه محافظه‌کاری با سرمایه‌گذاری منفی می‌باشد و در شرکت‌هایی که نیاز به تامین مالی خارجی دارند این رابطه مثبت است. و همچنین در شرکت هایی که مالکیت نهایی آنها در اختیار بخش دولتی و شبه دولتی است، رابطه محافظه‌کاری و سرمایه‌گذاری منفی می‌باشد. بر این اساس با شدت یافتن مسائل نمایندگی، محافظه‌کاری به عنوان یک مکانیزم کنترلی در جهت کاهش مسائل نمایندگی عمل می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation the association between conservatism and investment efficiency with respect to firm’s financing status and ultimate ownership in Tehran Stock Exchange Market

نویسندگان [English]

  • Mahdi Moradzadeh Fard 2
  • Maryam Farajzadeh 3
  • Shima Karami 3

چکیده [English]

The purpose of this research is to examine both the relationship between accounting conservatism and level of investment under the need or no need of financing conditions and the impact of ultimate ownership on this association. The statistical society of the present research contains 103 companies selecting from all companies listed in Tehran Stock Exchange using removal method over the time span of 2006-2010. Combined data method with fixed effect has been used in order to test the research hypothesis. The result depicts that the association between conservatism and investment is significantly negative when a firm do not need external financing. Nonetheless, this association is significantly positive in companies which need external financing. Furthermore, we find that the relationship between conservatism and investment in the companies whose ultimate ownerships controller is governmental or semi governmental firms is significantly negative. Thus, when the agency problem is enhancing, conservatism acts as a mechanism to decrease this problem and engenders reduction in investment cost.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conservatism
  • Investment efficiency
  • Ultimate ownership
  • Information asymmetry
  • Agency costs