نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری دانشگاه آزاد واحد کرج

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشکده علوم اقتصادی

چکیده

آگاهی از تاثیر کیفیت افشای شرکتی بر سایر متغیرهای بازار از جمله نقدشوندگی سهام حائز اهمیت بسیاری است. از طرفی با توجه به اهمیت روزافزون نقدشوندگی سهام و نقش به سزای آن در کشف قیمت دارایی ها، توزیع ریسک مالی، افزایش بازده مورد انتظار و کاهش هزینه معاملات، شناخت عوامل موثر بر آن اهمیت دارد. بنابراین این پژوهش به بررسی اثر کیفیت افشای بر نقدشوندگی سهام شرکتها میپردازد. از آنجا که بهبود کیفیت افشای شرکتی باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی میشود و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، افزایش نقدشوندگی را به همراه دارد، فرض اصلی این پژوهش این است که کیفیت افشای شرکتی بر نقدشوندگی سهام اثر دارد. در این پژوهش، به منظور تفکیک آثار اجزای گوناگون کیفیت افشا بر نقدشوندگی سهام، از دو معیار به موقع بودن و قابل اتکا بودن افشای شرکتی، استفاده شده است و نقدشوندگی سهام با استفاده از پانزده معیار مختلف معاملاتی و اطلاعاتی اندازه گیری شد. تعداد 112 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1384 تا 1388 انتخاب و فرضیه های پژوهش در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون، با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه آزمون شده اند. نتایج نشان میدهد، کیفیت افشای شرکتی بر نقدشوندگی سهام اثر مثبت دارد. همچنین یافته های پژوهش حاکی از وجود اثر مثبت قابل اتکا بودن افشای شرکتی بر نقدشوندگی سهام میباشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of the Quality of Corporate Disclosure on Stock Liquidity by Tehran Stock Exchange (TSE) listed Companies

نویسندگان [English]

  • Mehdi Moradzadeh Fard 1
  • Mina Aboohamzeh 2

چکیده [English]

Regarding the critical role of liquidity in asset price discovery, sharing of financial risk, increasing of expected return and transaction costs reduction, it is important to know about the effective factors. This study examines the effects of the quality of corporate disclosure   on stock liquidity. Because increasing disclosure quality reduces information asymmetry and reducing information asymmetry increases market liquidity, so the main hypothesis of this study is that disclosure quality has effect on stock liquidity.  In this study, for separating various details impacts of disclosure quality, we used timeliness and reliability and to determine stock liquidity, we used 15 different trading and information liquidity measures. 112 Tehran Security Exchange listed companies, from 1384 to 1388 are chosen and research hypothesis was tested by linear multivariable regression in pre and post-test. The results indicate that disclosure quality has positive effect on stock liquidity.  Also, they show positive effect of reliability on stock liquidity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The quality of corporate disclosure
  • Information Asymmetry
  • Stock liquidity
  • Timeliness
  • reliability