نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشگاه الزهرا

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه الزهرا

چکیده

بر اساس نظریه سلسله مراتبی، شرکت ها هنگام نیاز به منابع، معمولا سرمایه را به دلیل عدم تقارن اطلاعاتی،
هزینه بر دانسته و بر بدهی اتکا می کنند. مخاطرات اخلاقی نوعی از عدم تقارن اطلاعاتی به شمار می رود و
بر همین اساس نیز انتظار می رود با ساختار سرمایه ارتباط داشته باشد. هدف پژوهش جاری بررسی تاثیر
مخاطرات اخلاقی بر ساختار سرمایه است . برای این منظور، نمونه ای مشتمل بر 132 شرکت از شرکتهای
1385 انتخاب گردید. فرضیه تحقیق با - پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391
استفاده از مدل معادلات ساختاری آزمون گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد مخاطرات اخلاقی بر ساختار
سرمایه تاثیر منفی معنی دار دارد و متغیرهای کنترلی، تاثیر منفی مخاطرات اخلاقی بر ساختار سرمایه را
تعدیل می کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Moral Hazard on Capital Structure

نویسندگان [English]

  • S. A. Khalifeh Soltani 1
  • S. Khajavi 2

چکیده [English]

On the basis of Pecking Order Theory, when firms need resources
they usually rely on debts since capital is considered expensive due to
information asymmetry. Moral hazard is a kind of information
asymmetry; therefore, it is expected that it has relationship with
capital structure. The purpose of this study is to investigate the impact
of moral hazard on capital structure. In order to conduct the research
132 firms were selected from listed firms in Tehran Stock Exchange
between years 2006_2012.research hypothesis was tested using
structural equation model. The results show that moral hazard has
significant negative impact on capital structure, and the negative effect
of moral hazard on capital structure is moderated by control variables

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Asymmetry
  • Moral Hazard
  • Capital structure
  • Structural Equation Model
اسکات، ویلیام ( 1931 ). تئوری حسابداری مالی (جلد اول.) ترجمه علی پارسائیان. 1390
تهران: انتشارات ترمه.
باقرزاده، سعید ( 1382 ). تبیین الگوی ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس
. اوراق بهادار تهران. مجله تحقیقات مالی، دوره 5، شماره 2، زمستان 1382
بررسی نقش عدم تقارن اطلاعاتی »،( کاشانی پور، محمد و ابوالفضل مؤمنی یانسری ( 1390
فصلنامه .« در تصمیمات ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران
. پژوهش های حسابداری مال . ی شماره 9. ص 95
کردستانی، غلامرضا و اسماعیل فدائی کلورزی ( 1391 ). بررسی رابطه بین عدم تقارن
اطلاعاتی و ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
. مجله پژوهش حسابدار . ی شماره 7
ستایش، محمدحسین، محمد منفرد مهارلویی و فهیمه ابراهیمی ( 1390 ). بررسی عوامل
مؤث ر ب ر ساختا ر سرمای ه ا ز دیدگا ه تئوری نمایندگی . پیشرفت های حسابداری (علوم
.89_ اجتماعی و انسانی شیراز.) ش 3. ص ص 55
سلطانی، اعظم و مسعود نادم ( 1390 ). بررسی تأثیر ساختار سرمایه و ساختار مالکیت بر
گزارش شده با استفاده از روش سود و بازده تجمعی DPS و EPS محتوای اطلاعاتی
برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پیشرفت های حسابدار . ی
.70- دوره 5. شماره 2. صفحه 45
قربانی، سعید، هادی شیخی، رحمان سجادپور، مراد عبدالرضایی ( 1389 ). تأثیر کیفیت
. اقلام تعهدی بر صرف ریسک سهام. فصلنامه نظریه های نوین حسابداری، شماره 3
مظاهری، طهماسب و غلامرضا اسلامی بیگدلی ( 1388 ). بررسی نظریه توازن ایستا و سلسله
مراتبی در تبیین ساختار سرمایه شرکت ها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
.4_ نشریه تحقیقات حسابداری .ش 3. ص ص 21
Bharath, T. Sreedhar .and et.al. (2009). Does Asymmetric Information
Drive Capital Structure Decisions?. The review of financial studies.
v 22 n8.
تاثیر مخاطرات اخلاقی بر ساختار سرمایه 189
Frank, M. and V. Goyal, (2003), “Testing the Pecking Order Theory
of Capital Structure”. Journal of Financial Economics Vol. 67, PP.
217–48.
Lee, Jimmy.(2009). Moral Hazard, Firms’ Internal Governance and
Management Earnings Forecasts. Available at http:// dx. doi. org/ 10.2139/ssrn.1650289.
Lemmon, Michael L. and Jaime F. Zender. (2002) Debt capacity and
tests of capital structure theories.
Modigliani, F. and Miller, M. H. (1958). The Cost of Capital, Corporate Finance and the Theory of Investment. American Economic Review. 48, 261-97.
Modigliani, F. and Miller, M. H. (1963). Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A Correction. American Economic Review, 53, 433-43.
Nunnally, J.C. & Bernstein, I.H. (1994). Psychometric theory. New York, NY: McGraw-Hill.
Shyam-Sunder, L. and S. Myers, (1999), “Testing Static Tradeoff against Pecking Order Models of Capital Structure”, Journal of Financial Economics. Vol. 51, PP. 219–44.
Yumei, F. Chunfeng, W. Zhenming, F. (2007), “Effects of Information Asymmetry on Listed Companies’ Debt Financing: Evidence from China”, Available at URL: http://proquest.umi.com