نویسندگان

1 دانشگاه آزاد کرج

2 دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشگاه علوم اقتصادی

4 دانشگاه الزهرا

چکیده

عدم اطمینان اطلاعاتی که سابقه ای طولانی در ادبیات مالی دارد به معنای ابهام پیرامون ارزش بنیادی
شرکت می باشد که ممکن است از دو منبع ناشی شود: یکی ویژگی های ذاتی کسب و کار یا صنعت و
دیگری رویه های افشای شرکت. منبع نخست را می توان به فرصت های رشد و منبع دوم را به عدم تقارن
اطلاعاتی مربوط دانست. از نظر سرمایه گذاران پیامدهای هر یک از دو منبع متفاوت می باشد. در این
پژوهش از پراکندگی پیش بینی سود هر سهم توسط شرکت به عنوان معیار عدم اطمینان اطلاعاتی
استفاده شده است. از متغیرهای اثر قیمتی سهام و حجم گردش سهام نیز برای عملیاتی سازی عدم تقارن
اطلاعاتی استفاده شده است. متغیرهای نسبت مخارج سرمایه ای، ارزش بازار به ارزش دفتری، کیوتوبین
و عمر شرکت نیز معیارهای نشان دهنده فرصت های رشد می باشند. برای تجزیه و تحلیل نتایج از
رگرسیونی داده های پانل استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که عدم اطمینان
اطلاعاتی رابطه مستقیمی با عدم تقارن اطلاعاتی و فرصت های رشد دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Information Uncertainty, Information Asymmetry and Growth Options

نویسندگان [English]

  • Mahdi Moradzadehfard 1
  • Morteza Adlzadeh 2
  • Maryam Farajzadeh 3
  • Sedigheh Azimi 4

چکیده [English]

Information uncertainty has been an old topic in finance literature. Information uncertainty means ambiguity about a firm’s fundamental value, which may arise from two conventional sources: 1) characteristics of the business or industry, and 2) the company’s disclosure policy. The first source related to growth options and second source related to information asymmetry. From investors’ perspective the mechanisms and outcomes of every source are quite different. In this research we use from earning forecast dispersion as a proxy for measuring information uncertainty. We use stock turnover and price impact as proxies for information asymmetry. To control firm’s growth options, we use firm age, market-to-book ratio, and capital expenditure over total assets and Tobin’s Q. We use panel data regression model to analyze information. Our results indicate that information uncertainty has a positive relationship with information asymmetry and growth options.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Uncertainty
  • Information Asymmetry
  • Growth Options
Information Uncertainty, Information Asymmetry, Growth Options.