نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه شیراز

چکیده

مدیران شرکت­­ها برای این­که سرمایه­گذاران را در مورد چشم­اندازهای آتی و اهداف و استراتژی‏های شرکت آگاه سازند، دست به افشای داوطلبانه اطلاعات می­زنند. ارائه­ی اطلاعات داوطلبانه مالی و غیرمالی در مورد شرکت باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، افزایش نقدشوندگی سهام و در نتیجه بهبود وضعیت مالی شرکت می­شود. از این رو در پژوهش حاضر، رابطه بین سطح افشای داوطلبانه و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت­های پذیرفته شده در بازار بورس تهران مورد بررسی قرار می­گیرد. در این راستا، تأثیر اندازه شرکت، اهرم مالی، قیمت و حجم معاملات سهام نیز کنترل شده است. برای اندازه­گیری متغیر سطح افشای داوطلبانه، از چک­لیست بوتوسان (1997) که توسط کاشانی­پور و همکاران (1388) تعدیل شده است، مورد استفاده قرار گرفت که شامل 71 شاخص در شش بخش کلی پیشینه اطلاعاتی، خلاصه­ای از نتایج مهم تاریخی، آماره­های کلیدی غیرمالی، اطلاعات بخش­ها، اطلاعات پیش­بینی و بحث و تحلیل مدیریت است. همچنین متغیر عدم تقارن اطلاعاتی با استفاده از مدل ونکاتش و چیانگ (1986) اندازه­گیری شده است. برای آزمون فرضیه­ پژوهش رگرسیون چندمتغیره با استفاده از داده­های ترکیبی مورد استفاده قرار گرفته است. یافته­های بررسی 122 شرکت در دوره زمانی 1382 تا 1390 بیانگر آن است که بین سطح افشای داوطلبانه و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت­های پذیرفته شده در بازار بورس تهران، رابطه معناداری وجود ندارد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Impacts of Voluntary Disclosure Level on the Information Asymmetry of the Companies Listed in Tehran Stock Exchange

چکیده [English]

Managers venture to voluntary disclosure to inform investors about firms’ future point of views, goals and strategies. Financial and non-financial voluntary information reduce information asymmetry, increase stock liquidity and improve financial stability. In this research the relation of voluntary disclosure level and information asymmetry of listed companies of Tehran Stock Exchange is investigated. Botosan (1997) check list which has been adjusted by kashanipour and et al. (2009) was utilized to measure voluntary disclosure level. The check list consists of 71 indices through six section of background information, the summery of historical results, Key Non-Financial Statistics, Segments Information, Projected Information and Management Discussion and Analysis. Moreover, information asymmetry variable is measured by using Venkatash and Chiang (1986) model. To test research hypotheses multivariate regression with panel data is utilized. The results show that there is no significant relation between voluntary disclosure level and information asymmetry of 122 listed companies of Tehran Stock Exchange during 2003-2011.
 
Keywords: Voluntary disclosure level, Information asymmetry, Liquidity, Capital market.
 
 
 
 
 
 
Managers venture to voluntary disclosure to inform investors about firms’ future point of views, goals and strategies. Financial and non-financial voluntary information reduce information asymmetry, increase stock liquidity and improve financial stability. In this research the relation of voluntary disclosure level and information asymmetry of listed companies of Tehran Stock Exchange is investigated. Botosan (1997) check list which has been adjusted by kashanipour and et al. (2009) was utilized to measure voluntary disclosure level. The check list consists of 71 indices through six section of background information, the summery of historical results, Key Non-Financial Statistics, Segments Information, Projected Information and Management Discussion and Analysis. Moreover, information asymmetry variable is measured by using Venkatash and Chiang (1986) model. To test research hypotheses multivariate regression with panel data is utilized. The results show that there is no significant relation between voluntary disclosure level and information asymmetry of 122 listed companies of Tehran Stock Exchange during 2003-2011.
 
Keywords: Voluntary disclosure level, Information asymmetry, Liquidity, Capital market.
 
 
 
 
 
In this research effect of extreme and moderate cash flows in explanatory power of model when the earnings are extreme is investigated through the extended version of Easton and Harris model. In this study in period of 1385 to 1391 we had 665 firm-year observations that after the removal of outliers we reach to 594 observations. We use OLS regression that in this regression we confront with unbalanced panel data with random effect. For classification of earnings and cash flows to extreme and moderate we use quintiles. Likewise, for comparing explanatory power of the models we use Cramer's (1987) Z-statistic. After all, with attention to statistic of this test we conclude that moderate cash flows relative to extreme cash flows when the earnings are extreme have effectson explanatory power.
 
Keywords: Extreme Earnings, Moderate and Extreme Cash Flows from operation, Explanatory Power.
 
 
 
 
 
 
In this research effect of extreme and moderate cash flows in explanatory power of model when the earnings are extreme is investigated through the extended version of Easton and Harris model. In this study in period of 1385 to 1391 we had 665 firm-year observations that after the removal of outliers we reach to 594 observations. We use OLS regression that in this regression we confront with unbalanced panel data with random effect. For classification of earnings and cash flows to extreme and moderate we use quintiles. Likewise, for comparing explanatory power of the models we use Cramer's (1987) Z-statistic. After all, with attention to statistic of this test we conclude that moderate cash flows relative to extreme cash flows when the earnings are extreme have effectson explanatory power.
 
Keywords: Extreme Earnings, Moderate and Extreme Cash Flows from operation, Explanatory Power.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.  

  1. احمدپور کاسگری، احمد و مریم عجم (1389). «بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران». فصلنامه­­ی بورس اوراق بهادار، شماره 11، صص 107-124.
  2. احمدپور، احمد و امیر رسائیان (1385). «رابطه­ی بین معیارهای ریسک و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران». فصلنامه­ی بررسی­های حسابداری و حسابرسی، شماره 46، صص37-60.
  3. بزرگ­اصل، موسی (1385). حسابداری میانه ـ صورت­های مالی. چاپ دوم، تهران: سازمان حسابرسی ـ مدیریت تدوین استانداردها.
  4. حساس­یگانه، یحیی و ولی نادی­قمی (1385). «نقش شفافیت در اثربخشی حاکمیت شرکتی.» حسابدار، سال بیست و یکم، شماره 179، ص­ص. 32-37.
  5. خدامیپور،احمد و رامینمحرومی (1391). «تأثیرافشایداوطلبانهبرمربوطبودنسودهرسهم.» فصلنامهعلمیپژوهشیحسابداریمدیریت،شماره14، ص­ص. 1-12.
  6. خوش طینت، محسن و فرزانه یوسفی اصل (1386). «رابطه بین تقارن و عدم تقارن اطلاعاتی با محافظه کاری». فصلنامه­ی مطالعات تجربی حسابداری مالی، شماره 20، صص 37-59.
  7. رحیمیان، نظام الدین؛ همتی، حسن و ملیحه سلیمانی فرد (1391). «بررسی ارتباط بین کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران». مجله دانش حسابداری، شماره 10، صص157-181.
  8. عبده­تبریزی، حسین و فرهاد حنیفی (1386). مدیریت مالی. جلد دوم، چاپ دوم، تهران: انتشارات آگاه.
  9. فخاری، حسین و نرگس فلاح محمدی (1388). «بررسی تأثیر افشای اطلاعات بر نقدشوندگی سهام شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.» تحقیقات حسابداری، سال اول، شماره چهارم، ص­ص.163-148.

  10. قائمی، محمد حسین و محمد رضا وطن پرست (1384). «بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران».  بررسی­های حسابداری و حسابرسی، شماره 41، صص85-103.

  11. کاشانی پور، محمد؛ رحمانی، علی و سید مهدی پارچینی پارچین (1388). «رابطه بین افشای اختیاری و مدیران غیرموظف». فصلنامه­­ی بررسی­های حسابداری و حسابرسی، شماره 57، صص85-100.

  12. نمازی، محمد. (مترجم) (1389). پژوهش­های تجربی در حسابداری: دیدگاه روش­شناختی، چاپ دوم، شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز.

  1. Ahmed, K. and J.K. Courtis (1999). “Associations between corporate characteristics and disclosure levels in annual reports: a meta-analysis.” The British Accounting Review, Vol. 31, No. 1, pp. 35-61.
  2. Armstrong, C., Core, J., Taylor, D., and R.Verrecchia (2011), “When Does Information Asymmetry Affect the Cost of Capital?.” Journal of Accounting Research, Vol. 49, No.1, pp. 1-40.
  3. Atiase, R. K. and L. S. Bamber  (1994).  “Trading volume reactions to annual accounting earnings announcements: the incremental role of predisclosure information asymmetry.”  Journal of Accounting and Economics, Vol. 17, No. 3, pp. 309–329.
  4. Barth, M.; Landsman, W. and M. Lang (2007). “International accounting standards and accounting quality.”  http://ssrn.com, pp. 1-52.
  5. Bartov, E. and G. M. Bodnar (1996). “Alternative accounting methods, information asymmetry and liquidity: Theory and evidence.” The Accounting Review, Vol. 71,pp. 397-418.
  6. Botosan, C. (1997). “Disclosure level and the cost of equity capital.” Accounting Review, Vol. 72,pp. 323-349.
  7. Botosan, C.A. and M. A. Plumlee  (2002) “A re-examination of disclosure level and the expected cost of equity capital.” Journal of Accounting Research, Vol.40, No.1, pp. 21-40.
  8. Branch, B., and W. Freed (1977). “Bid ask spreads on the Amex and the big board.” The Journal of Finance, Vol.32, No.1,pp. 159-185.
  9. Brown, S. and Hillegeist, S.A. (2007). “How disclosure quality effects the level of information asymmetry.” Springer Science + Business Media, Vo.12,pp. 443-477.
  10. Cairney, T. D. (2003). “Institutional investors and trading volume reactions to management forecasts of annual earnings.” Review of Accounting&Finance, Vol.2,No.3,pp. 91-112.
  11. Cameran, M.; Prencipe, A.; and M. Trombetta (2008). “Auditor Tenure and Auditor Change: Does Mandatory Auditor Rotation Really Improve Audit Quality?.” Annual Meeting and Conference on Teaching and Learning in Accounting, New York, August 1-5.
  12. Core, J.E. (2001), “A review of the empirical disclosure literature: discussion.” Journal of Accounting and Economics, Vol. 31, No. 1-3, pp. 441-56.
  13. Diamond, D. W. and R. E. Verrecchia, (1991). “Disclosure, liquidity and the cost of capital.” Journal of Finance Vol. 46, pp. 1325-1359.
  14. Dye, R. (1998), “Investor sophistication and voluntary disclosure.” Review of Accounting Studies, Vol. 3, No. 3, pp. 261-87.
  15. Embong, Z.; Mohd-Saleh, N.; and M. Hassan (2012). “Firm size, disclosure and cost of equity capital.” Asian Review of Accounting, Vol. 20, No. 2, pp. 119 - 139.
  16. Eng, L.L. and Y.T. Mak (2003). “Corporate governance and voluntary disclosure.” Journal of Accounting and Public Policy, Vol. 22, No. 4, pp. 325-45.
  17. Espinosa, M., Tapia, M., and M. Trombetta (2008), “ disclosure and liquidity in a driven by orders market: empirical evidence from panel data.” investigaciones económicas. Vol. Xxxii, Vol. 3, No. 339-370.
  18. Fabozzi, F. (1979). “Bid-ask spreads for over-the-counter stocks.” Journal of Economics and Business, Vol.32, No. 1, 56-65.
  19. Foster,G(1986).Financial Statement Analysis.New Jersey:Prentice-Hall.Inc.
  20. Fu, R., Kraft, A., and H. Zhang (2012). “Financial reporting frequency, information asymmetry, and the cost of equity.” Journal of Accounting and Economics, Vol. 54, pp. 132–149.
  21. Gebhardt, W. R. Lee, C. M. and B. Swaminathan  (2001). “Toward and implied cost-of-capital.” Journal of Accounting Research, Vol. 39, pp. 135-176.
  22. George, R. A.; Martin, D. R.; and F. C. James (2009). “Do markets react to required and voluntary disclosures associated with auditor realignments?.” Advances in Accounting, Incorporating Advances in International Accounting, June, Vol. 25, Issue. 1, pp. 1-12.
  23. Gietzmann, M. and M. Trombetta (2003). “Disclosure interactions: accounting policy choice and voluntary disclosure effects on the cost of raising outside capital.” Accounting & Business Research, Vol. 33, No. 3, pp. 187-205.
  24. Gigler, F. (1994), “Self-enforcing voluntary disclosures.” Journal of Accounting Research, Vol. 32, pp. 224-41.
  25. Graham, John R and Koski, Jennifer and Loewenstein (2003) “Information Flow and Liquidity Around Anticipated and Unanticipated Dividend Announcements.” available at: http://ssrn.com, pp.1-50.
  26. Haggard, K.S., Martin, X., and R. Pereira (2008), “Does voluntary disclosure improve stock price informativeness?,” Financial Management, Vol. 37, pp. 747- 768.
  27. Hail, L. (2002). “The impact of voluntary corporate disclosures on the ex-ante cost of capital for Swiss firms.”European Accounting Review, vol. 11, No. 4, pp. 741-773.
  28. Healy, P. and K. Palepu (1993). “The effect of firms’ financial disclosure strategies on stock prices.” Accounting Horizons, Vol. 7, No. 1, pp. 1-11.
  29. Healy, P.M. and K.G. Palepu (2001), “Information assymetry, corporate disclosure, and the capital markets: A review of the empirical disclosure literature. ”, Journal of Accounting & Economics, Vol. 31, pp. 405-440.
  30. Heflin, F., and  K. W. Shaw (2000). “Blockholder ownership and market liquidity.” Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol. 35,pp. 621–633.
  31. Heitzman, S., Wasley, C. and J. Zimmerman (2010), “The joint effect of materiality thresholds and voluntary disclosure incentives on firms disclosure decisions.” Journal of Accounting and Economics, Vol.49 , No.1, pp. 109-132.
  32. Huafang, X., and Y. Jianguo (2007), “Ownership structure, board composition and corporate voluntary disclosure Evidence from listed companies in China.” Managerial Auditing Journal, Vol. 22, No. 6, pp. 604-619.
  33. Iatridis, G., and P. Alexakis (2012) “Evidence of voluntary accounting disclosures  in the Athens Stock Market.” Review of Accounting and Finance, Vol. 11, No. 1, pp. 73 - 92.
  34. Jennings, W., Schnatterly, K., and P. Seguin (2002). “Institutional ownership, information and liquidity.” Advances in Financial Economics,Vol. 7, pp. 41–71.
  35. Jiang, H., Habib, A., and B. Hu  (2011). “Ownership concentration, voluntary disclosures and information asymmetry in New Zealand.” The British Accounting Review, Vol. 43,pp. 39–53.
  36. Kanagaretnam, K., Lobo Gerald J., J. Whalen Dennis (2007). “Does Good Corporate Governance Reduce Information Asymmetry Around Quarterly Earnings Announcements? ” Journal of Accounting and Public Policy,Vol. 26, No. 4, pp. 497-522.
  37. Kim, O. and R. E. Verrecchia (1994), “Market liquidity and volume around earnings announcements.”, Journal of Accounting and Economics,Vol. 17,No. 41-67.
  38. Kim, O., and R. E. Verrecchia (1991). “Trading volume and price reactions to public announcements”. Journal of Accounting Research, Vol. 29, No. 302–321.
  39. Kothare, M., and P. A. Laux (1995). “Trading costs and the trading systems for NASDAQ stocks.” Financial Analysts Journal,Vol. 51,No. 2,pp. 42–53.
  40. Lafond, R., and R. L. Watts (2006). “The information role of conservatism.” Published working paper. Institute of International Business National Cheng Kung University, Taiwan.
  41. Lang, M. and R. Lundholm  (1993). “Cross-sectional determinants on analyst ratings of corporate disclosures.” Journal of Accounting Research, Vol. 31 No. 2, pp. 246-71.
  42. Lang, M. and R. Lundholm (2000). “Voluntary disclosure during equity offerings: reducing information asymmetry or hyping the stock?” Contemporary Accounting Research, Vol. 7, No. 4, pp. 623-63.
  43. Lang, M. H., and R. Lundholm, (1996). “Corporate disclosure policy and analyst behavior”. The Accounting Review, Vol. 71, No. 4,pp. 467–492.
  44. Leuz C. and Robert E. Verrecchia (2000), The economic consequences of increased disclosure, Forthcoming Journal of Accounting Research Supplement.
  45. Lin, Z. J. and L. Ming (2009). “The Impact of Corporate Governance on Auditor Choice: Evidence from China.” Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, No. 18, pp. 44-59.
  46. Madhani M. Pankaj, (2009). “Role of Voluntary Disclosure and Transparency in Financial Reporting.” The Accounting World, Vol. 7, No. 6, pp. 63-66
  47. Malone, D., Fries, C., and T. Jones (1993). “An empirical investigation of the extent of corporate financial disclosure in the oil and gas Industry.” Journal of Accounting, Auditing and Finance, Vol. 8, No. 3, pp. 249–273.
  48. Matoussi H., Karaa A. and Maghraoui R. (2004), “Information Asymmetry, Disclosure Level and Securities Liquidity in the BVMT”, Finance India, Vol. 18 SPI, pp. 547-557.
  49. Orens, R., Aerts, W. and Lybaert, N. (2009), “Intellectual capital disclosure, cost of finance and firm value.” Management Decision, Vol. 47, No. 10, pp. 1536-54.
  50. Petersen, C., and T. Plenborg  (2006). “Voluntary disclosure and information asymmetry in Denmark." Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, Vol. 15, pp. 127-149.
  51. Plumlee, M., D. Brown., and S. Marshall. (2008). “The Impact of  Voluntary Environmental Disclosure Quality on Firm Value.” http://ssrn.co,. pp. 1-64.
  52. Raffournier, B. (1995). “The Determinants of Voluntary Financial Disclosure by Swiss Listed Companies.” European Accouuting Review, Vol. 4, No. 2, pp. 261-280.
  53. Shin, Y. (2002). “The Effect of Product Market Competition on Cororate Voluntary Disclosure Decisions.” http://ssrn.com. pp. 1-47.
  54. Stoll, H. (1978). “The supply of dealer services in securities markets.” The Journal of Finance, Vol. 33, pp. 1133–1151.
  55. Utama, S., and W. M. Cready (1997). “Institutional ownership, differential predisclosure precision and trading volume at announcement dates.” Journal of Accounting and Economics, Vol. 24, No. 2, pp. 129–150.
  56. Uyar, A., and M. Kiliç (2012).  “Value relevance of voluntary disclosure: evidence from Turkish firms.” Journal of Intellectual Capital, Vol. 13, Iss: 3, pp. 363 - 376.
  57. Venkatesh, P. C., and R. Chiang, (1986) “Information Asymmetry and the Dealers Bid-Ask Spread: A Case Study of Earnings and Dividend Announcements.” The Journal of Finance, Vol. 41, No. 5, pp. 1089-1102.
  58. Welker M. (1995). “Disclosure Policy, Information Asymmery and Liquidity in Equity Markets.” Contemporary Accounting Research, Vol. 11, pp. 801-828.