ریسک نقدشوندگی سهام و کیفیت سود

علی ثقفی؛ محمد مرفوع

دوره 8، شماره 29 ، فروردین 1389، صفحه 1-37

چکیده
  براساس تحقیقات انجام شده در کشورهای مختلف، کیفیت اطلاعات ارایه شده توسط سیستم حسابداری میتواند بر ریسک نقدشوندگی سهام تاثیر بگذارد. معمولا هرچه کیفیت اطلاعات ارایه شده بالاتر باشد، ریسک نقدشوندگی کاهش می یابد. پژوهش حاضر به تبیین رابطه کیفیت سود با ریسک نقدشوندگی سهام شرکتها میپردازد. معیارهای کیفیت سود انتخابی شامل مربوط بودن، ...  بیشتر

بررسی تاثیر مولفه های اهرمی و عملیاتی نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت در تبیین بازده سهام

غلامرضا کردستانی؛ محمد اکبری

دوره 8، شماره 29 ، فروردین 1389، صفحه 39-64

چکیده
  تحقیقات پیشین (نظیر فاما و فرنچ (1992)) نشان داده اند نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (B/P) همبستگی مثبتی با بازده آتی سهام دارد. این ارتباط را میتوان اثر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار نامید. نسبت ارزش دتری به ارزش بازار را میتوان به دو مولفه ی عملیاتی و اهرمی تفکیک نمود (پنمن و دیگران، 2007). در این تحقیق نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار به دو مولفه ...  بیشتر

روند تغییرات کیفیت سود در طول زمان در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

قاسم بولو؛ یحیی حساس یگانه؛ رضا هراسانی

دوره 8، شماره 29 ، فروردین 1389، صفحه 65-95

چکیده
  در این تحقیق روند تغییرات کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طول سالهای 1380 تا 1387 با استفاده از داده های 64 شرکت در 4 صنعت مورد آزمون قرار گرفت. در پژوهش حاضر کیفیت سود همانند تحقیقات بونلرت-یو-تای (2006)، فرانسیس و دیگران (2004)و منعم و فرشادفر (2007) از چهار بعد کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود، پیش بینی پذیری سود و هموار ...  بیشتر

تاثیر ترکیب هیئت مدیره بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

محمد عرب مازاریزدی؛ رضا طاهرخانی

دوره 8، شماره 29 ، فروردین 1389، صفحه 97-113

چکیده
  تغییر مالکیت شرکت ها به سوی عمومی شدن به عنوان یک روش کارا و به صرفه، باعث افزایش سرمایه شرکت و درنتیجه توسعه عملیات تجاری آن میشود. نیاز به سرمایه های کلان در واحدهای تجاری و درنتیجه آن، تشکیل شرکتهای سهامی به تفکیک مالکیت از مدیریت در سطح شرکتها و درنتیجه ایجاد تضاد منافع میان مدیران و مالکان منجر شد. طی سالهای اخیر راهبری شرکتی که ...  بیشتر

رابطه سرمایه گذاران نهادی با کیفیت سود

سید حسین سجادی؛ رضا تاکر؛ علی محمودی

دوره 8، شماره 29 ، فروردین 1389، صفحه 115-137

چکیده
  ورشکستگی شرکتهای بزرگ در دنیا موجب شد تا توجه بسیاری از استفاده کنندگان صورتهای مالی به سوی کیفیت سود معطوف شود. کیفیت سود از جنبه های مختلف توسط پژوهشگران مورد ارزیابی و توجه قرار گرفته است. هدف این تحقیق بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و کیفیت سود براساس ویژگی های کیفی چارچوب مفهومی هیئت تدوین استاندارهای حسابداری شامل، داشتن ...  بیشتر

رابطه رویکردهای تامین مالی با بازده آتی سهام

غلامحسین اسدی؛ علیرضا پورباقریان

دوره 8، شماره 29 ، فروردین 1389، صفحه 139-153

چکیده
  انتخاب شیوه تامین مالی یکی از اصلی ترین حوزه های تصمیم گیری مدیران شرکتها در راستای افزایش ثروت سهامداران به شمار میرود. رشد و ادامه فعالیت شرکت ها نیازمند منابع مالی است که تامین این منابع معمولا با محدودیت همراه است. بنابراین برای تداوم فرایند جذب منابع، نحوه استفاده از آن باید به گونه ای باشد که موجبات ایجاد سهم مناسبی از ارزش برای ...  بیشتر

رابطه تطابق درآمد و هزینه با نوسان پذیری و پایداری سود

حسین کاظمی؛ مصطفی طرینی

دوره 8، شماره 29 ، فروردین 1389، صفحه 155-170

چکیده
  تئوری موجود در حوزه تحقیق حاضر، تطابق ضعیف هزینه با درآمد را به عنوان اختلال در رابطه اقتصادی بین درآمد و هزینه معرفی کرده است. درنتیجه، تطابق ضعیف موجب افزایش نوسان پذیری سود و کاهش پایداری سود میشود. آزمون به عمل آمده درباره 113 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای 1380 الی 1387 نتایجی سازگار با تئوری موجود را نشان میدهد. ...  بیشتر