مدلی برای رتبه بندی حاکمیت شرکتی در ایران

یحیی حساس یگانه؛ محمد جواد سلیمی

دوره 8، شماره 30 ، تیر 1389، صفحه 1-35

چکیده
  این پژوهش مدلی برای رتبه بندی حاکمیت شرکتی در ایران ارائه میکند. پس از بررسی ادبیات نظری موضوع و منابع حاکمیت شرکتی و در نظر گرفتن شرایط اجتمای، اقتصادی سیاسی و فرهنگی ایران، مدل مفهومی و پرسشنامه تحقیق تدوین گردید. براساس مدل مفهومی تدوین شده، اثرات مالکیت، حقوق سهامداران، شفافیت و اثربخشی هیئت مدیره به عنوان ابعاد مدل انتخاب شدند. ...  بیشتر

تحلیل واشکافانه ساختار سرمایه و عوامل موثر بر آن: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

احمد بدری؛ محمد ایمنی فر

دوره 8، شماره 30 ، تیر 1389، صفحه 37-58

چکیده
  تحقیقات تجربی ساختار سرمایه با مشکلاتی همراه است. هریس و رویو(1991) معتقدند تفسیر نتایج این تحقیقات باید با توجه به مسائل موجود هم در اندازه گیری اهرم و هم متغیرهای توضیحی صورت گیرد. به بیان دیگر، نتیجه گیری از تحلیل های تجربی ساختار سرمایه، از یک سو "وابسته به تعریف اهرم" است و از سوی دیگر ممکن است تحت تاثیر اندازه گیری های ناقص محقق باشد. در ...  بیشتر

ارزیابی یکنواختی گزارشگری طرح های بازنشستگی در صورتهای مالی شرکت ها

علی رحمانی؛ زهره بیاتی

دوره 8، شماره 30 ، تیر 1389، صفحه 59-77

چکیده
  حسابداری طرح های بازنشستگی موضوعی بحث برانگیز در حسابداری میباشد. نحوه انعکاس تعهدات طرح های بازنشستگی با مزایای معین در صورتهای مالی شرکتها با توجه به فقدان استاندارد حسابداری در ایران اهمیت زیادی دارد و بسیاری از استفاده کنندگان صورتهای مالی علاقه مندند که درک صحیحی از گزارشگری طرح های بازنشستگی داشته باشند. تعداد شرکتهای دارای ...  بیشتر

رابطه ارزشی اطلاعات حسابداری محافظه کارانه و غیرمحافظه کارانه

احمد خدامی پور؛ رامین محرومی

دوره 8، شماره 30 ، تیر 1389، صفحه 79-98

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق بررسی وجود محافظه کاری و تاثیر آن بر رابطه ارزشی اطلاعات حسابداری میباشد. روش انجام تحقیق شبه تجربی است. جامعه آماری تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره زمانی تحقیق از ابتدای سال 1379، لغایت پایان سال 1387 میباشد. برای بررسی و سنجش میزان محافظه کاری در شرکتهای نمونه از مدل باسو و برای بررسی ...  بیشتر

مطالعه و تبیین کیفیت سود با رویکرد ترازنامه ای

مجید عظیمی یانچشمه

دوره 8، شماره 30 ، تیر 1389، صفحه 99-126

چکیده
  در این مقاله با استفاده از رویکرد ترازنامه ای به مطالعه کیفیت سود پرداخته شده است. کیفیت سود دارای تعاریف گوناگونی است؛ یکی از تعاریف کیفیت سود، به پایداری سود (تعریف مد نظر در این پژوهش) اشاره دارد و بدین معنی است که شرکت توان بیشتری برای حفظ سودهای جاری دارد. در این پژوهش، پایداری جزء تعهدی و جزء نقدی سود با هم مقایسه شده است. به منظور ...  بیشتر

رابطه محافظه کاری با خطر ورشکستگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نظام الدین رحیمیان؛ معصومه صالحی راد؛ حمید محمدی

دوره 8، شماره 30 ، تیر 1389، صفحه 127-149

چکیده
  این مقاله به بررسی رابطه محافظه کاری در گزارشگری مالی با خطر ورشکستگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. برای این منظور شرکتهای نمونه به دو گروه شرکتهای در معرض خطر ورشکستگی و شرکتهای غیر ورشکسته تفکیک شدند. فرض شده است شرکتهایی در معرض خطر ورشکستگی قرار دارند که دو سال متوالی در بازه زمانی تحقیق مشمول ماده ...  بیشتر

امکان سنجی پیاده سازی تکنیک ارزیابی متوازن در سنجش عملکرد بیمارستانهای شیراز

شکرالله خواجوی؛ محمد سیرانی؛ عباس اللهیاری

دوره 8، شماره 30 ، تیر 1389، صفحه 151-177

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی امکان  سنجی کاربرد "تکنیک ارزیابی متوازن" در سنجش عملکرد بیمارستانهای شیراز است. ارزیابی متوازن یکی از تکنیک های حسابداری مدیریت است که برای اولین بار در سال 1992 توسط روبرت کپلن و دیوید نورتون ارائه گردید. ارزیابی متوازن بر چهار منظر یا دیدگاه مختلف سازمان شده که عبارتند از: مالی، مشتری، فرایندهای داخلی و یادگیری ...  بیشتر