نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد رشته حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

تغییر مالکیت شرکت ها به سوی عمومی شدن به عنوان یک روش کارا و به صرفه، باعث افزایش سرمایه شرکت و درنتیجه توسعه عملیات تجاری آن میشود. نیاز به سرمایه های کلان در واحدهای تجاری و درنتیجه آن، تشکیل شرکتهای سهامی به تفکیک مالکیت از مدیریت در سطح شرکتها و درنتیجه ایجاد تضاد منافع میان مدیران و مالکان منجر شد. طی سالهای اخیر راهبری شرکتی که دربرگیرنده مجموعه از روابط بین سهامداران، مدیران، حسابرسان و سایر افراد ذی نفع است، به عنوان کاهش دهنده میزان اختلافات بین سهامدارن مختلف و همچنین جدایی مالکیت از کنترل واحد تجاری مطرح شده است. یکی از عوامل بسیار مهم که به کنترل رابطه نمایندگی کمک میکند هیئت مدیره و نوع ترکیب آن است. درنتیجه ضرورت بررسی عوامل مربوط به ترکیب هیئت مدیره و تاثیر آن بر عملکرد شرکت ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. نتایج آزمون شش فرضیه مطرح شده در این تحقیق نشان داد که متغیرهای راهبری شرکتی شامل تعداد اعضای هیئت مدیره و تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره و تعداد سهامداران عمده هیچ تاثیری بر بازده حقوق صاحبان سهام ندارد، اما از سوی دیگر این متغیرها بر Qتوبین موثر هستند. نتایج نشان داد که تعداد اعضای هیئت مدیره تاثیر منفی و البته کم اهمیتی بر Qتوبین دارد، ولی تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره و تعداد سهامداران عمده دارای تاثیر مثبت و البته ناچیز بر Qتوبین هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessing the Effect of Board composition on the performance of Listed Companies in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • M. Araab Mazar Yazdi 1
  • R. Taher Khani 2

چکیده [English]

As a functional and economical procedure, the change of firm ownership into generalization, leads to a growth in firm fund and as a result, an Expansion in its commercial operation. The need for great funds in commercial units and the formation of corporation as a result, leaded to separation of ownership from manager firms, and so to a conflict among the managers and the owners. In recent years, corporate governance-including a network of connections among stockholders, managers, accountants, and other beneficiaries- has been posed as a decreasing factor of the great   discrepancy among stockholders and also the segregation of ownership from commercial unit control. One of the most important factors which contribute to the control of management relationship is the board of director and its composition. As a result, it is of crucial importance to survey factors related to board composition and its effect on the firm operation.
The  locative  domain  of  this  survey  is  the  collection  of  listed Companies in Tehran Stock Exchange and its temporal domain lies between year1382 till 1386. On the basis of this, the chosen samples include 130 firms.
Considered questions in this research have been posed as six hypotheses.  The result of hypothesis testing shows that corporate governance variables including the number of members of board, the number of its non-executive members and the number of major shareholders  have no effect on the return on equity (ROE), but on the other hand, this variables affect Tobin’s. The results show that the number of board members has a negative and at the same time negligible effect on Tobin’s, but the nonexecutive members of board and the number of majority shareholders  have positive and also insignificant effect on Tobin’s.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Board Composition
  • Corporate Governance
  • Non-Executive
  • Major Shareholder
  • Tobin’s q
  • ROE