نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دوره دکتری حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

براساس تحقیقات انجام شده در کشورهای مختلف، کیفیت اطلاعات ارایه شده توسط سیستم حسابداری میتواند بر ریسک نقدشوندگی سهام تاثیر بگذارد. معمولا هرچه کیفیت اطلاعات ارایه شده بالاتر باشد، ریسک نقدشوندگی کاهش می یابد.
پژوهش حاضر به تبیین رابطه کیفیت سود با ریسک نقدشوندگی سهام شرکتها میپردازد. معیارهای کیفیت سود انتخابی شامل مربوط بودن، قبلیت اتکا، پایداری و هموار بودن سود حسابداری میباشند.
محدوده زمانی این تحقیق برای دوره 6 ساله از ابتدای سال 1383 تا پایان سال 1388 در نظر گرفته شده و نمونه تحقیق شامل 62 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. برای تحلیل های آماری از رگرسیون های چند متغیره استفاده شده و 8 متغیر کنترلی (اندازه، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی، بازدهی سهام، نوسان بازده سهام و ضرایب سه گانه ریسک مدل فاما-فرنچ) نیز در مدل ها مورد استفاده قرار گرفته است.
براساس آزمونهای انجام شده، بین مربوط بودن، قابلیت اتکا و همواره بودن سود حسابداری گزارش شده با ریسک نقدشوندگی سهام آن رابطه وجود دارد و هرچه کیفیت سود گزارش شده بالاتر باشد، ریسک نقدشوندگی سهام شرکت کاهش می یابد. بنابراین میتوان ادعا نمود که کیفیت اطلاعات حسابداری افشا شده در کاهش ریسک نقدشوندگی سهام نقش دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Stock Liquidity Risk and Earnings Quality

نویسندگان [English]

  • A. Saghafi 1
  • M. Marfou 2

چکیده [English]

Based on prior research conducted in different countries, the quality of information provided by the accounting system could affect the stock liquidity risk. In general terms, higher quality of information causes lower liquidity risk.
This paper clarifies the relationship between earnings quality and stock liquidity risk.   Selected earnings quality criteria are including relevance, reliability, persistency and smoothness of accounting earnings.
Period of six years from the beginning of 1383 (2004) till the end of 1388 (2009) is applied and the sample includes 62 companies among listed companies in Tehran Stock Exchange. Multivariate regressions for statistical analysis coupled with eight control variables (size, ratio of book to market value, the institutional investors' ownership percentage, stock returns, stock volatility and triple risk coefficients Fama - French model) is used in the models. Findings has shown that there  is  significant  relationship  between  relevance,  reliability  and smoothness of reported accounting earnings with stock liquidity risk, and higher quality of reported earnings causes lower liquidity risk.
Therefore, it can be argued that the quality of disclosed accounting information has a role in the reduction of stock liquidity risk.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Liquidity risk
  • Earnings quality
  • relevance
  • reliability
  • Smoothness
  • Persistence