دوره و شماره: دوره 8، شماره 32، زمستان 1389، صفحه 1-168 
3. موانع پیشرفت آموزش حسابداری در ایران

صفحه 49-72

رافیک باغومیان؛ علی رحیمی باغی