نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشگاه بین المللی امام خمینی

2 کارشناس ارشد حسابداری قزوین دانشگاه بین المللی امام خمینی

چکیده

تحقیقات پیشین (نظیر فاما و فرنچ (1992)) نشان داده اند نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (B/P) همبستگی مثبتی با بازده آتی سهام دارد. این ارتباط را میتوان اثر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار نامید. نسبت ارزش دتری به ارزش بازار را میتوان به دو مولفه ی عملیاتی و اهرمی تفکیک نمود (پنمن و دیگران، 2007). در این تحقیق نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار به دو مولفه عملیاتی (NOA/PNOA)و اهرمی (ND/P) تفکیک شده و ارتباط هریک از مولفه های مذکور با بازده آتی سهام عادی با استفاده از روش مقطعی برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی دوره 1386-1377 مورد بررسی قرار گرفته است تا مشخص شود میزان ارتباط هریک از مولفه های اهرمی و عملیاتی نسبت B/P با بازده آتی سهام چگونه است و کدام مولفه توان توضیحی بیشتری دارد. نتایج براساس داده های تحقیق که شامل 1411 مشاهده بود، نشان که رابطه مولفه عملیاتی با بازده آتی سهام مثبت است ولی تنها در شرکتهایی با NOA/PNOA  ≥1 این رابطه معنادار است. اما رابطه مولفه های اهرمی با بازده آتی سهام منفی و معنادار است (در شرکتهایی با NOA/PNOA  ≥1 معنادار نیست). شایان ذکر است که همبستگی مولفه ی اهرمی در مقایسه با مولفه عملیاتی با بازده آتی سهام عادی بیشتر است. همچنین نتایج نشان داد، اندازه شرکت همبستگی معنادار منفی و بتا همبستگی معنادار مثبت با بازده آتی سهام دارند و همبستگی اندازه و بتا به نسبت مولفه اهرمی نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده آتی سهام قوی تر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of the Firm Book-To-Price Operating and Leverage Components Effect in Stock Returns in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Gh. Kordestanim Kordestani 1
  • M. Akbari 2

چکیده [English]

Fama and French (1992) observe that book-to-price (B/P) ratios are positively correlated with subsequent stock returns, a relation that has come to be   known as the book-to-price effect and Penman, Richardson, and Tuna (2007) explains that The B/P ratio can be decomposed into an enterprise book-to-price   (that pertains to operations and potentially reflects operating risk) and a leverage component (that reflects financing risk). Also, this paper is decomposed the B/P ratio into operating (NOA/PNOA) and leverage
(ND/P) components and examined the components of book-to-price effect in stock returns with using annual cross-sectional that explains both the components effect. The final sample used in this analysis consists of 1,411 firm-years (225 companies) for the years 1998-2007.
The empirical analysis shows that the enterprise book-to-price ratio is positively (not significantly) related to subsequent stock returns but, the leverage component of B/P is negatively associated with future stock returns (excluding firm-year observations with NOA/PNOA ≥1). Further, investigation shows that the beta is positively related to subsequent stock returns but, the size is negatively associated with future stock returns that both higher than leverage component of B/P.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Book-to-price (B/P) ratio
  • Enterprise book-to-price ratio
  • Operating book-to-price ratio
  • Leverage
  • Beta
  • Size