نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز

2 کارشناس ارشد حسابداری اهواز

3 مربی گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده

ورشکستگی شرکتهای بزرگ در دنیا موجب شد تا توجه بسیاری از استفاده کنندگان صورتهای مالی به سوی کیفیت سود معطوف شود. کیفیت سود از جنبه های مختلف توسط پژوهشگران مورد ارزیابی و توجه قرار گرفته است. هدف این تحقیق بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و کیفیت سود براساس ویژگی های کیفی چارچوب مفهومی هیئت تدوین استاندارهای حسابداری شامل، داشتن ارزش پیش بینی، ارزش بازخورد، بی طرفی، به موقع بودن و بیان صادقانه است.
در این تحقیق داده ها به صورت سالانه برای دوره زمانی 1384 تا 1387 و با استفاده از آزمون داده های ترکیبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان داد که وجود سرمایه گذاران نهادی موجب بهبود ارزش پیش بینی، ارزش بازخورد و صادقانه بودن گزارشگری صورتهای مالی میشود. همچنین، وجود این سرمایه گذاران در ساختار مالکیت شرکتها موجب خواهد شد تا صورتهای مالی به موقع و زودتر گزارش شوند. در نهایت، بین سرمایه گزاران نهادی و قدرت مطلق اقلام تعهدی اختیاری رابطه معنی دار وجود نداشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship between Institutional Investors and Earnings Quality

نویسندگان [English]

  • S.H. Sajadi 1
  • R. Takor 2
  • A. Mahmoudi 3

چکیده [English]

Earnings quality is discussed by multiple dimensions. The purpose of this paper is to study the relationship between institutional investors and earnings quality using the Financial Accounting Standards Board's conceptual framework (including, Predictive value or feedback value, Neutrality, Timeliness, Representational faithfulness) as a basis. A sample of 80 listed companies in Tehran Stock Exchange (TSE) for the period of 1384-1387 has been selected. Hypotheses have been tested using ordinary least square (OLS) with pooled data. The results show that, institutional investors have a positive relationship and significantly with predictive value or feedback value and representational faithfulness. Also, institutional investors have a positive relationship and significantly with timeliness. Finally, institutional investors have not relationship with the absolute value of abnormal accruals (ABNAC).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earnings quality
  • Predictive value or feedback value
  • Neutrality
  • Timeliness
  • Representational faithfulness