نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

انتخاب شیوه تامین مالی یکی از اصلی ترین حوزه های تصمیم گیری مدیران شرکتها در راستای افزایش ثروت سهامداران به شمار میرود. رشد و ادامه فعالیت شرکت ها نیازمند منابع مالی است که تامین این منابع معمولا با محدودیت همراه است. بنابراین برای تداوم فرایند جذب منابع، نحوه استفاده از آن باید به گونه ای باشد که موجبات ایجاد سهم مناسبی از ارزش برای شرکت و همچنین تامین کنندگان وجوه را فراهم بیاورد.
هدف از تحقیق حاضر بررسی این مطلب است که آیا بازدهی سهام شرکتها، از روشهای تامین مالی اتخاذ شده توسط آنها، تاثیر میپذیرد یا خیر؛ و در صورت وجود تاثیر، این اثر چگونه است؟
جامعه آماری تحقیق حاضر را شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل میدهند که در قلمرو زمانی تحقیق (1385-1380) اطلاعات آنها برای محاسبه متغیرهای تحقیق موجود باشند. از بین جامعه آماری، تعداد 111 شرکت با توجه به معیارها و ویژگی های تعیین شده در این تحقیق انتخاب شدند.
نتایج تحقیق نشان میدهد که بین وجه نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی و بازده آتی سهام و همچنین بین وجوه حاصل از استقراض و بازده آتی سهام رابطه ای معکوس وجود دارد. همچنین بررسی ها بیانگر آن است که بین وجوه حاصل از انتشار سهام و بازده آتی سهام رابطه معنی داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Surveying the Relation between Financing Methods and Future Stock Return

نویسندگان [English]

  • Gholamhossein Asadi 1
  • Alireza Pourbagherian 2

چکیده [English]

One of the most important fields of management decision making that has important effect on the wealth of stockholders is financing methods of the firm. Companies need financial resources for their current operation & future growth. For financing, companies usually face some limitations; therefore company should use its current funds in a way that creates value for both investors & company.
This research intends to investigate whether companies financing methods have an impact on their future returns or not.
We examined 111 firms over the period 1381-1385 selected from Tehran stock exchange.
This research is an empirical study, which investigates the relation between accounting and financial variables by using regression method & Pearson’s correlation coefficient. The methodology of this research is post event study.
Results indicate that there is reverse relation between cash flows from financing activities (cash flows form borrowing) and future stock return. We also find that there is no significant relation between cash flows from issuing bonds and the future stock return.
Overall, the results show that companies were not successful in generating return for their stockholders by using different financing methods.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financing activities
  • Stock issue
  • Borrowing
  • stock return